Mustafa Cemilev\’in yalan? gene de ortaya ??kt?

Post navigation

Mustafa Cemilev\’in yalan? gene de ortaya ??kt?

K?r?m Tatar Halk Cephesi liderleri, KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in yalan?n? ortaya ç?kararak baz? medya mensuplar?n? bu yalan yanl?? bilgileri yayg?nla?t?rmakla suçlad?.

 

K?r?m Tatar Halk Cephesi liderleri, KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev'in yalan?n? ortaya ç?kararak baz? medya mensuplar?n? bu yalan yanl?? bilgileri yayg?nla?t?rmakla suçlad?Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Vasvi Abduraimov’un 23 Nisan tarihinde düzenlenen bas?n konferans?nda belirtti?i gibi, Mustafa Cemilev’in 12 Nisan tarihinde yayg?nla?t?rtt??? 5515 Say?l? Milli Alamete Göre Sürgüne Gönderilen Bireylerin Haklar?n?n ?adesi Yasa Tasar?s?n?n 24-27 Nisan tarihleri aras?nda Ukrayna Parlamentosunca de?erlendirilece?i ile ilgili bilgiler en hafif deyimiyle gerçe?e uymaz.

 

Ona göre K?r?m Tatar Halk Cephesi heyetinin 17 — 20 Nisan tarihleri aras?nda Kiev’e çal??ma ziyareti s?ras?nda, KTMM ba?kan? taraf?ndan belirtilen bu günlerde Ukrayna Parlamentosunca Ukrayna Devleti Etno-Milli Siyaseti Konsepsiyonu Yasa Tasar?s? konulu parlamento görü?meleri tavsiyelerinin de?erlendirilmesi planland??? ve Mustafa Cemilev’in an?msatt??? yasa tasar?s?n?n 15-18 May?s tarihleri aras?ndaki dönemde de?erlendirilece?inin öngörüldü?ü tespit edildi.

 

Vasvi AbduraimovAyn? zamanda Vasvi Abduraimov, Cemilev’in tasar?s?yla ilgili konu?tu?u s?rada 5515 Say?l? Yasa Tasar?s? üzerinde ciddi olarak yeniden çal???lmak gerekti?inden dolay? onun kabul edilerek yürürlü?e girmesinin akla yatk?n olmad???n?n ve en iyi ihtimalle onun ilk okumada esas al?nd??? takdirde bile de revizyon ve üzerinde yeniden çal???lmas? için geri gönderilelece?inin Ukrayna Yüksek Radas? ?nsan Haklar?, Milli Az?nl?klar ve Milletleraras? ?li?kiler Komitesi ve Ukrayna Parlamentosu Bilimsel Uzmanl?k Yönetimince teyit edildi?ini vurgulad?.

 

Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Vasvi Abduraimov, Mustafa Cemilev’in 12 Nisan tarihinde yayg?nla?t?rtt??? 5515 Say?l? Milli Alamete Göre Sürgüne Gönderilen Bireylerin Haklar?n?n ?adesi Yasa Tasar?s?n?n 24-27 Nisan tarihleri aras?nda Ukrayna Parlamentosunca de?erlendirilece?i ile ilgili yalan yanl?? bilgilerin medya araçlar?nca ve özellikle devlet medya kurulu?u olan K?r?m Haber Ajans?’nca yay?nland???na hayrette kald???n? belirtti.

 

Ona göre medya mensuplar? Ukrayna Parlamentosu Bilgi Servisi’ne telefon edip 24-27 Mart tarihleri aras?nda nas?l yasa tasar?lar?n?n görü?ülüp görü?ülmeyece?i hakk?nda bilgilenebilirlerdi ve bu yalan?n yay?lmas?n? sa?layan araç olmazd?lar.

 

K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan Yard?mc?s? Ayder MustafayevK?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan Yard?mc?s? Ayder Mustafayev belirtti?i gibi: 2003’te K?r?m Tatar Milli Meclisi, Ukrayna Milletvekilleri Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov’a K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu’nun sipari?ine göre uzmanlar taraf?ndan haz?rlanm?? olan Milli Alamete Göre Sürgüne Gönderilen K?r?m Tatar Halk?n?n, Milli Az?nl?klar?n ve Bireylerin Haklar?n?n ?adesi Yasa Tasar?s?n? Ukrayna Yüksek Radas?’nda tescil etmelerini buyurmas?na ra?men onlar keyfi olarak Milli Alamete Göre Sürgüne Gönderilen Bireylerin Haklar?n?n ?adesi ba?l?kl? Yasa Tasar?s?n? kay?tlad?lar.

 

Ayder Beye göre bu yasa tasar?s? 2003’te Meclisin üç günlük geni? kat?l?ml? toplant?s?nda iki kez görü?ülerek tasdik edildikten sonra Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov’a onun yasa inisiyatifi olarak tescil edilmesi buyuruldu. Onlar bu görevlerini yerine getirmediler.

 

Sonradan bu yasa tasar?s?n?n Ukrayna bakanl?klar? ve müdürlükleri mensuplar? taraf?ndan görü?ülmesi düzenlendi.

 

Ek olarak Ayder Mustafayev, K?r?m Tatar Halk?n?n Sosyo-Politik Güçleri Koordinasyon Kurulunca haz?rlanan ve yakla??k 30.000 destek imzas?n?n bulundu?u K?r?m Tatar Halk?n?n Rehabitalisyonu Yasa Tasar?s?n?n Mustafa Cemilev taraf?ndan reddedildi?i gerçe?ini ve Cemilev’in tüm milletvekililik süresince halk leyhine hiçbir yasa giri?iminde bulunmad???n? öne sürdü.

 

Mustafa Cemilev’in örnek olarak getirmeyi sevdi?i demokratik bir toplum olarak tan?nan herhangi bir toplumda benzeri siysetçiler gereken sonucu ç?kar?r ve halklar?n?n onlar? zorlayacaklar?n? beklemeden gönüllü olarak istifa ederler, — diye belirtti K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan Yard?mc?s? Ayder Mustafayev.

Kaynak: http://novoross.info

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня