?n?m?zdeki Kurultaydan Ne Bekleyebiliriz?

Post navigation

?n?m?zdeki Kurultaydan Ne Bekleyebiliriz?

Bu y?l?n sonbahar?nda ülkemiz yeni bir s?n?r? a?acak ve ard?ndan her zaman oldu?u gibi hepimizi belirli yenilikler bekliyor. Ülkenin en yüksek yasama organ? — Ukrayna Yüksek Radas? seçimlerinden bahsediyoruz.

 

Önümüzdeki Kurultaydan Ne Bekleyebiliriz?Yasaman?n mant??? halk iradesinin ifadesi sonucunda yap?land?r?lan siyasi güçlere ba?l?d?r.Yasama her zaman parlamento ço?unlu?unun bir ayr?cal???d?r.

 

Böyle mühim bir olay ve buna dahil baz? ba?ka sorunlar 21-22 Temmuz için planlanan günden güne yakla?an Kurultayda son derece aktüel olacakt?rlar.

 

Ertelemeyle Ke?if

 

K?r?m Tatar Halk?n?n VI.Kurultay? Delegeleri Seçim Yönetmeli?i, milli parlamentonun gündemine getirelecek 1. soru olacakt?r. Bu yap? içine temsilcilerin seçilerek girmesi algoritmas? tüm politika aç?s?ndan aktif toplum için çok tart??mal? bir konu olmu?tur.

 

Biraz tarih

 

Ba?lang?çta seçimler iki a?amal?yd?, yani 50 ki?i bir seçmeni seçer, 20 seçmen ise bir delegeyi seçerlerdi. 1990’l? y?llarda böyle sistem makbuldu ve hatta ki aktif dönü? süreci ba?lam?nda mümkün olan tek ?eydi.

 

Ama zaman içinde bu model eskirmi? ve oyun kurallar?n?n de?i?imine gereksinim duyuldu. Rü?vetçili?in seçim sürecine derin saplanmas? bu gereksinimi daha fazla hissettirmi?.Bu nedenle yönetimde fayda ve temsilde adalet söz konusu olamaz zaten.

 

Durumu iyi anlayan bir grup siyasetçi, 2006 y?l?nda reform konusunda ?srar etti.

 

Fakat o zaman KTMM ba?kanlar? onlar? sadece anlamam?? de?ildi ki, gelenekleri gere?ince onlar? alaya ald?lar.Adam da zaten a??r hastayken bile uzun zaman hiç bir kötülü?ün olmayaca?? zann?na kap?l?r. Fakat ciddi hastal???n belirtileri zuhur ettikçe doktora ko?ar ve gerekirse ne?ter alt?na yatmaktan kaç?namaz bile.

 

Milli parlamento için böyle de?i?imlerin gerekti?i kesinlikle hissedilmektedir. K?r?m Tatarlar?n?n en yüksek siyasi «beau-monde»si bunu farketmeye ba?lad?.

 

Reformlar?n gerekti?ini herkes anl?yor, fakat farkl? insanlar farkl? modelleri sunuyorlar.

Baz? kimseler oransal-ço?unluk (50/200 delege oran?) sistemini uygun buluyorsa, ba?kalar? bu yüzde oran?na raz? olmadan 50/50 oran?n? daha iyi olaca??n? iddia ederler. Mustafa Cemilev kendini do?ru seçim yanl?s? olarak tan?t?yor. Ne de olsa, Temmuz ay?nda sonuçlara ?ahit olaca??z.

 

KTMM’nde reform duygular?n?n olgunla?m?? oldu?u iyidir. Ba?ka bir ?ey ?a??rt?c?d?r. Nas?l olur ya, KTMM’liler her yerde ve her zaman birli?e ça??rmakla birlikte bu birli?i sistematik olarak her aç?dan ortadan kald?rmaya çal???rlar.

 

Kendi zaman?nda Nadir Bekirov, Ayder Mustafayev, Sinaver Kad?rov ve ba?kalar?n?n sundu?u delege seçimi ilkelerinin KTMM yönetimince kategorik ?ekilde kabul edilmedi?inden dolay? KTMM muhalefetinin güçlenmesi ve y?llar sonra muhalefet fikirlerinin ayn? ?ekilde art?k KTMM yönetimince tekrarland?r?lmas? dikkate de?erdir.

 

KTMM’liler art?k insanlar ve sistem aras?ndaki çok büyük uçurumun olu?tu?unu görmezlikten gelemez bir haldedirler. Bu nedenle KTMM’de reformcu ruhu hissedilmekte. Fakat KTMM’lilerin karakteristik özelli?i var, yani neredeyse her zaman amaçlan önlemleri sona erdirmemekle kurtulurlar. Bir pop divas?n?n: «biraz say?lmaz …» — diye ?ark? söyledi?i durumumuza göre tam yerindedir.

 

«Biz seçeriz, bizi seçerler…»

 

2012 y?l?n?n Ekim ay?nda yap?lmas? planlanan Ukrayna Milletvekillerinin seçimleri sorunu, Kurultay gündeminin ba??nda yer alan ikinci ö?edir. Siyasi liderlerin be?y?ll?k sava??na kat?lma niyetleri günden güne güçlenmekteler. KTMM adaylar?, onlar?n varl???na hiç kimsenin memnun olmad???na üzülmese gerek.

 

Hala daha zaman var, bu yüzden kesinlikle elinden gelen her?eyi yapmaya çal???rlar.

Olas? siyasi ortaklar?n hepsinin a?z?ndan: «affedersiniz, sizsiz de zor durumday?z»- dendi?i takdirde «biz küçüksek bile gururluyuz» gibi aç?klamada bulunma f?rsatlar? olacakt?r.

 

Mustafa Сemilev herhangi bir sa?c? kamp?n iki milletvekili yetki belgesi talebinde bulunmaktad?r. «Narodn?y Ruh»un («Halk Hareketi Partisi») güçlü bir siyasi güç olarak yararl?l???n? yitirdi?i aç?kt?r, «Bizim Ukrayna» («Na?a Ukraina») hakk?nda ayn? ?ey söylenebilir. Öyle ise ya birle?ik muhalefet, ya da Vitaliy Kliçko’nun «Vuru?» («Udar»), veya joker «Ukrayna — ?leri» («Ukraina-Vpered») gibi siyasi güçlerden seçilmeli.

 

Ama ülkedeki genel siyasi durum ve muhalefet saflar?n?n s?kl??? göz önünde bulundurulduysa KTMM için iki garantili milletvekili yetkisi talebi her aç?dan çok iddial? bir taleptir.

 

Aç?kças? Ukrayna Yüksek Radas?’ndaki tek bir KTMM Milletvekilinin kalitesinden ?üphe duyulur. Onun faaliyetlerinin K?r?m Tatar Halk? için yararl??? son derece dü?üktür. Yasama faaliyetleri oldukça yarars?z ve bo?tur.

 

O Ukrayna Parlamentosunda çok önemli görevleri ba?ar?yla yapan bir siyaset adam? olarak tan?namaz.

 

Yaln?zca birkaç gün önce Ukrayna Parlamentosunca ilk okumada oylanan Milli Alamete Göre Sürgüne Gönderilen Bireylerin Haklar?n?n ?adesi Kanun Tasar?s?, Mustafa Cemilev’in Ukrayna Milletvekili oldu?unu ve varl???n? hat?rlat?r.

 

Bu da beklenmedik bir ?eydi, çünkü Parlamento aç?kça i?bu yasa tasar?s?na destek sa?lamazd? (o birkaç ay içinde parlamentoca desteklenmeden ba?ar?s?z olduktan sonra yeniden çal???lmaya gönderildi).

 

Böyle beklenmedik olay?n belirli anla?maya var?lan müzakerelerin ard?ndan geli?me olas?l??? vard?r.

 

Mustafa Cemilev’e seçim öncesinde herhangi bir bedel kar??l???nda bu sonuç gerekliydi. Bölgeler Partisi’nin bu oyundan neler kazand??? tahmin edilebilir.

 

Ne yaz?k ki, uygulamada Mustafa Cemilev’in K?r?m Tatarlar?yla ilgili tek yasa tasar?s? K?r?m Tatarlar?n? namussuzca doland?rma politikas?n?n bir parças? oldu?undan ba?ka bir ?ey de?ildir. Sekiz y?l önce Viktor Yu?çenko’nun Cumhurba?kanl???, K?r?m Tatarlar? için bu yasa tasar?s? pahas?na mal oldu?u bilinmektedir. Ke?ke ?imdi de deja vu olmasayd?.

 

Finansal nehirler nereye dökülüyorlar?

 

Kurultay?n önümüzdeki oturumunda gündeme göre KTMM ba?kan?n?n seçilmesi sorunu de?erlendirilmeyecek. Birkaç y?ld?r bu sorun defalarca haber konusu oldu. Fakat sonuçta bizim de?i?tirilemez tek bir ba?kan?m?z?n oldu?unun alt? çizildi.

 

Yakla?an Kurultay?n bir parças? olarak di?er ilginç olaylar da geli?mekteler. ?ktidar, anakaradan K?r?m Tatarlar?na ula?t?r?lan çok milyonluk bütçenin ne derecede adaletli ve verimli harcand??? konusuyla ciddi olarak ilgilendi.

 

Çoktan beri böyle revizyona gerek var!

 

Y?llard?r toplum içinde K?r?m Tatarlar?n?n ihtiyaçlar?na devlet bütçesinden aktar?lan fonlar?n amaçl? olarak kullan?m? konusunda ?üpheler olu?maktad?rlar, fakat bütçeyi talan etme sürecinin ?üphelere dayal? olarak de?il de, kan?tlara dayal? olarak yetkili organlar taraf?ndan de?erlendirilmesinin ve suç faillerinin cezaland?r?lmas?n?n uygulanmas? gerekir. Ve nihayet süreç ba?lat?ld??? gibi hissedildi. KÖC Ba?bakan? Anatoliy Mogilev, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi’ne kar?? kamu fonlar?n?n kötü yönetimi ve israf? ile ilgili ceza davas? aç?ld???n? aç?klad?.

 

K?r?m Tatar kökenli üst düzey yetkililerinin resmi ihlallerinin ve hatta kamu paras?n?n ya?malanmas? kan?tlar?n?n ortaya kondu?u takdirde seçimler öncesinde hakl?l?klar?n?n ispat?na yönelik ne söyleyebilirler?

 

Kötü düzeltmenlik

 

Tüm bu basit olmayan durumda K?r?m Tatar Milli Mar??n?n sözlerini de?i?tirme sorunu da ortaya ç?kt?. Her ?ey K?r?m Tatar yazarlar? taraf?ndan halk?n ana müzik eserinin bir parças?n?n de?i?tirildi?inden sonra ba?lad?. ATR Televizyon Kanal? de?i?tirilen eserin yaz?l???n?, besteleni?ini ve klipinin yap?m?n? sa?lad?.

 

Bu olay çok ?iddetli bir tepki yaratt? ve özellikle K?r?m Tatar diasporas? hiddetlendi. Nedendir herkes naif olarak ATR TV Kanal? Yönetimi’ne sald?rd?. Ama onlar de?i?tirme te?ebbüsünün önayakç?s? ve öncüsü de?ildiler.

 

Mustafa Cemilev’in bu giri?imin ba?lat?c? olmas? ortadad?r. KTMM ba?kan? milli mar??n de?i?tirilen varyant?n?n?n savunucusudur. Bu dü?üncenin yaln?zca TV Kanal? Yönetimine ait oldu?u takdirde de?i?tirilen milli mar??n varyant? resmi etkinliklerde seslendirilemezdi.

Noman Çelebicihan’? düzeltenlerin temel hatas? — prosedüre uygun olmamalar?d?r, çünkü bu soru Kurultayda de?erlendirilmedi. Bu hatan?n düzeltilmesi, önümüzdeki Kurultayda planland?.

Dokunulmas? mümkün olmayanlara dokunma arzusu bir e?ilim haline geliyor.

 

Bütün halk?m?z?n ad?n? K?r?ml? olarak de?i?tirme çabalar? da bu seridendir. O zaman bu tuhaf sözde teorin savunucular? Mustafa Cemilev’i kendi saflar?na katarak onun bu dü?üncenin ba?lat?c?s? oldu?unu belirttiler.

 

Politikac? ve yetkililerimiz ?imdilik insanlar?m?z? rahats?z eden sorunlar?n çözümüne çal??mal?d?rlar:

— K?r?m Tatar Halk?n?n uygulamada yasal olarak rehabilite edilmesine, haklar?n?n iadesine yönelik faaliyette bulunmal?d?rlar;
— K?r?m Tatarlar?n? konutlanr?rmal?, K?r?m Tatar okullar?n?n in?a ve donat?m sorunlar?n? halletmeye çal??mal?d?rlar;
— K?r?m Tatar Dilinin ortadan kald?r?lmas?na yol açmamal?d?rlar;
— kendi vatanda?lar?n?n evlerinden zorla d??ar? ç?kar?lmas?n? önlemelidirler;
— yollar?n in?as?n?, gaz, su ve kanalizasyon sistemlerinin çal??mas?n? sa?lamal?d?rlar;

Bunun yerine ise onlar mübarek zatlar olarak tarihe geçmek istiyorlar galiba.

 

Bununla birlikte onlar kendilerinin: «ben böyle istiyorum»la durumu istikrars?zla?t?rmakta ve halklar?n? bölmekte olduklar?n?n fark?nda de?iller sanki.

Elvina Seyitova
«Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») Gazetesinin
26 (964) Numaral? ve 29.06.2012 Tarihli Nüshas?

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня