Onlar K?r?m Tatarlar?na destek verdiler

Post navigation

Onlar K?r?m Tatarlar?na destek verdiler

Sosyal a?larda payla??lan foto?raf bana 1983 y?l?nda Ta?kent’te s?cak ve samimi bir ortamda geçen bir görü?meyi hat?rlatt?.

 

O zaman Özbekistan’da on gün süren Rus kültürü ve edebiyat? etkinlikleri düzenlendi. Sovyet ideologlar?na göre böyle etkinlikler çe?itli cumhuriyetlerinin farkl? kültürlerini tan?tarak çe?itli ülkelerin sakinleri aras?ndaki kar??l?kl? anlay??, güven ve dostlu?u güçlendirmeye çal???rd?.

Resimde (soldan sa?a): K?rg?z yazar? Cengiz Aytmatov e?i ile, Tatar yazar? Garif Ahunov, Kalm?k ?airi David Kugultinov, Balkar ?airi Kays?n Kuliyev ve Ba?kurt ?airi Mustay Karim. Arka planda, merkezde – «Lenin bayra??»  gazetesinin ba? editörü, K?r?m Tatar gazetecisi Timur Da?c?

Resimde (soldan sa?a): K?rg?z yazar? Cengiz Aytmatov e?i ile, Tatar yazar? Garif Ahunov, Kalm?k ?airi David Kugultinov, Balkar ?airi Kays?n Kuliyev ve Ba?kurt ?airi Mustay Karim. Arka planda, merkezde — «Lenin bayra??» gazetesinin ba? editörü, K?r?m Tatar gazetecisi Timur Da?c?.

Ta?kent’e düzenlenen etkinliklere kat?lanlar aras?nda bize — K?r?m Tatarlar?na duyguda?l?k göstermekle birlikte halk?m?z?n durumundan endi?e duyan Lenin ve di?er üst düzey devlet ödülleriyle ödüllendirilen yazarlar ve ?airler vard?.

Ben onlar? ba? editör oldu?um «Lenin bayra??» gazetesinin editörlü?üne davet ettim. Onlar Özbek toplulu?u ile görü?me yo?unlu?una ra?men editörlü?ümüzle 1.5 saati a?an bir görü?me yapt?lar.

Görü?memize K?rg?z yazar? Cengiz Aytmatov e?i ile, Tatar yazar? Garif Ahunov, Kalm?k ?airi David Kugultinov, Balkar ?airi Kays?n Kuliyev ve Ba?kurt ?airi Mustay Karim kat?ld?lar.

Editörlü?ümüz KGB’nin s?k? gözetimi alt?ndayd?. Görü?me bitiminden birkaç saat sonra Özbekistan Komünist Partisi Merkez Komitesi KGB taraf?ndan görü?memiz hakk?nda bilgilendirildi.

Ben, ba?ka halklardan olan Rusyal? ayd?nlar?n K?r?m Tatarlar?n?n vatan? K?r?m’a geri dönü? mücadelesinden ve K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin yeniden kurulmas?ndan yana olduklar?n? göstermek amac?yla yazarlarla bu görü?meyi düzenlemekle suçland?r?ld?m.

Sözgelimi David Kugultinov ile Kays?n Kuliyev, Kalm?klar ile Balkarlar?n anavatanlar?na geri dönü?leri u?runa milli hareketlerin aktif kat?l?mc?lar?d?r.

 

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran?,
«Lenin bayra??» gazetesinin eski ba? editörü,
Milli F?rka üyesi
Timur Da?c?

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня