?zbekistan\’daki K?r?m Tatarlar? Halk Cephesi\’ne G?veniyorlar

Post navigation

?zbekistan\’daki K?r?m Tatarlar? Halk Cephesi\’ne G?veniyorlar

K?r?m Tatar Halk Cephesi Yürütme Kurulu’na Özbekistanda ya?ayan K?r?m Tatarlar?n?n mektubu ula?t?. Mektubun tam metnini dikkatinize sunmaktay?z:

 

Özbekistan’daki Milletta?lar?ndan

K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne

 

Ba?vuru

 

Biz, Özbekistan Cumhuriyeti’nde ikamet eden vatanda?lar?n?z olarak K?r?m Tatar Halk Cephesi Kurulmas? Mutabakat Muht?ras?n? destekler ve Sizin Halk Cephesi olarak tarihi anavatan?m?z — K?r?m’a geri dönmemizin umut ve inanc? ile ya?ad???m?z? hiç unutmayaca??n?z? umar?z.

Özbekistan'daki K?r?m Tatarlar? Halk Cephesi'ne Güveniyorlar

Kendini K?r?m Tatar halk?n?n ç?karlar?n? koruyan tek organ olarak tan?tan KTMM, 1988-1990’l? y?llarda Ukrayna Vatanda?l???na geçme konulu büyük bir ajitasyon yaparak ve K?r?m’a dönmemize yard?mc? olmay? söz vererek hepimizden 300’er ABD Dolar?n? toplad?.

 

Mustafa Cemilev, Ali Hamzin ve ba?kalar? bunu organize edenlerdi. Biz, Bekabad, Çirçik,Yangiyul ?ehirlerinin sakinleri olarak konulu «ba?vuru formlar?n?, ki?isel kartlar? ve hatta K?r?m Tatar Halk?n?n Özbekistan Cumhuriyeti’nde ya?ayan vatanda?lar?na ba?vurular?n? ve 3. K?r?m Tatar Kurultay? Delegelerinin Konferans? Gündemini» hala da saklamaktay?z. Bu belge KTMM’nin Orta Asya’daki temsilcisi Ali Hamzin taraf?ndan imzalanm??t?r. Biz umar?z ki, o kendi imzas?n? tan?r. Bizde art?k Ukrayna pasaportu var, Ukrayna Vatanda?l???na geçmi?iz. Art?k ise KTMM bizim varl???m?z? unutmu?tur. Y?llard?r dönü? ümidiyle ya??yoruz fakat kendimizden ba?ka hiç kimseye gere?imiz yok sanki. Bizi hat?rlarlar diye inan?yoruz.

 

K?r?m’dan Özbekistan’a misafir olarak gelen birçok K?r?m Tatar? bize: «burada ya?ad???n?z gibi ya?ay?n, hiçkimse Sizi orada beklemiyor, KTMM Size yard?mc? olmaz: «hiçkimsenin Sizi buraya ça??rd??? yok, be?enmeseniz Özbekistan’?n?za dönün, — denir»» — dedikten sonra hayal?m?z k?r?l?yor.

 

K?r?m Tatar Halk?n?n?n bu kadar alçak ve ahlaks?z KTMM yönetiminin öncülü?ünde olmas? utanç vericidir. Dünyada milli bütünlü?ünü ve güvenli?ini korumayan hiç bir millet yoktur.

 

Yahudi dernekleri, Alman dernekleri, Rusya — hepsisi vatanda?lar?n?n birlik haline gelmelerini sa?lamaya çal???r ve milletta?lar?n?n anavatanlar?na ta??nmalar?na yönelik programlar? yapar ve onlar?n uygulanmalar?na sponsor olurlar, yurtd???ndaki milletta?lar?na yard?mda bulunurlar.

 

Japonya ve Almanya temsilcileri bir hay?r amac? ile Özbekistan’a gelip yurtta?lar?n?n mezarlar?n? restore eder ve korumaya çal???rlar; KTMM’nin ç?karlar? ise yal?n?z kendisine belli. Yabanc? ülkelerin temsilcileri ölülerini sayg?larken, KTMM, bizi — hayatta olan K?r?m Tatarlar?n? anmak bile istemiyor.

 

K?r?m Tatar Halk Cephesi, K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanununun kabul edilerek yürürlü?e girmesi amac?na ula?t?ktan sonra faaliyetlerinin ana hedefleri:

 

1. K?r?m Tatar halk?n?n bütünsel birle?mesi, K?r?m Tatarlar?n? BDT ülkelerinden anavatanlar?na ta??nma ve yerle?me projelerinin yap?lmas? ve uygulanmas?;

2. K?r?m Tatar Halk?n?n sosyal statüsün yüksek seviyeye ula?t?r?lmas?;

3. Genç ku?aklar?n maneviyat ve kültür aç?lar?ndan geli?mi? olmas?

— olacaklar?na umuyoruz.

Özbekistan'daki K?r?m Tatarlar? Halk Cephesi'ne Güveniyorlar

Halk Cephesi Yürütme Kurulu’na Özbekistan’daki K?r?m Tatarlar?n?n mektubundan ba?ka Özbekistan’?n a?a??daki ?ehirlerinden 18 May?s 2012 tarihli Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? Delegelerinin Yetki Belgeleri ve üyelik kuponlar? ula?maya devam etmektedirler:

 

Almal?k ?ehri — 4 aile (13 ki?i)
Angren ?ehri — 3 aile (7 ki?i)
Bekabad ?ehri — 7 aile (26 ki?i)
Ta?kent ?ehri — 1 aile (3 ki?i)
Çirçik ?ehri — 7 aile (19 ki?i)
?irin ?ehri — 1 aile (3 ki?i)

Halk Cephesi Yürütme Kurulu'na Özbekistan'daki K?r?m Tatarlar?n?n mektubundan ba?ka Özbekistan'?n a?a??daki ?ehirlerinden 18 May?s 2012 tarihli Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? Delegelerinin Yetki Belgeleri ve üyelik kuponlar? ula?maya devam etmektedirler

MF Bas?n Servisi


 

Похожие материалы

Ретроспектива дня