Art?k Belogorsk (tarihi Karasubazar) ?ehrinde Abdure?id Mediyev Meydan? vard?r!

Post navigation

Art?k Belogorsk (tarihi Karasubazar) ?ehrinde Abdure?id Mediyev Meydan? vard?r!

26 Haziran 2013’de Bölgeler Partisi’nin ço?unluk olu?turdu?u Belogorsk (tarihi Karasubazar) Belediye Meclisinin üyeleri, oybirli?iyle ?ehrin meydanlar?ndan birine Abdure?id Mediyev’in ad?n?n verilme karar? ald?lar.

Abdure?id MediyevUkrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nca desteklenen sivil toplum inisiyatifi sayesinde Belogorsk (tarihi Karasubazar) ?ehir ve ilçe yönetimi taraf?ndan K?r?m’?n tüm yurtseverlerince e?it oranda sevilen ve say?lan K?r?m’?n ünlü insan?n?n an?s? ebedile?tirildi.

Abdure?id Mediyev’in ad?n?n verildi?i meydan, Karasubazar’?n Ta?-Han adl? tarihi merkezi yak?n?nda bulunmaktad?r.

6 Aral?k’ta Belogorsk ilçe yönetimince yap?lan toplum temsilcilerinin ve ?ehir ile ilçe yönetim kurullar?n?n üyelerinin kat?ld??? birinci isti?are toplant?da «?leri» Sivil Toplum Örgütü Ba?kan? Memet Kemaletdinov’un Belogorsk (tarihi Karasuvbazar) ?ehrinin meydanlar?ndan birine Abdure?id Mediyev’in ad?n?n verilmesi iste?ini içeren ba?vurusu görü?üldü. Fakat o zaman söz konusu toplant?da uzla?maya var?lmad?.

Bu y?l?n 1 ?ubat?nda Belogorsk (Karasubazar) ?ehrinde konuyla ilgili bir yuvarlak masa toplant?s? düzenlendi. Toplant? kat?l?mc?lar?, ?ehir yetkililerine en yak?n zamanda eski ?ehrin meydanlar?ndan birinin Abdure?id Mediyev Meydan? adland?r?lmas? konusunda kamuya aç?k oturumlar düzenlenmesi ça?r?s?nda bulundular.

30 Ocak 2013’de çal??maya ba?layan Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, toplum giri?imine destekte bulundu. Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan? Lentun Bazaziyev, yerel makamlara konuyla ilgili gerekli ba?vuruda bulundu.

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu üyeleri Vasvi Abduraimov, Eldar Seyitbekirov ve Temur Çelebiyev, Belogorsk ilçe idaresi ba?kan? Oleg Rusetskiy ve kent konseyi yönetimi ile bir araya geldiler. Sonuç olarak Abdure?id Mediyev’in an?s?n? ?ereflendirme ve ebedile?tirme konusunun, Belogorsk ?ehir kurulunun en yak?n oturumunun gündemine al?nmas? üzerinde uzla??ld?.

Kent konseyi, 27 ?ubat tarihinde kamuya aç?k oturumu düzenleme karar? ald?. Bu konu, farkl? platformlarda ve medyada aktif olarak görü?üldü.

Tarihi oturumdan bir hafta önce Lentun Bezaziyev, sonra ise Eldar Seyitbekirov ve Temur Çelebiyev, ?ehir ve ilçe yönetimleri ile Belogorsk ?ehrinde Mediyev’in an?s?n?n ya?at?lmas? konusunda isti?arelerde bulundular.

26 Haziran 2013 tarihli Belogorsk (tarihi Karasubazar) Kent Konseyi’nin karar?yla ?ehir meydanlar?ndan birine Mediyev’in ad?n?n verilmesi, tüm bu çabalar?n sonucudur.

Art?k Belogorsk (tarihi Karasubazar) ?ehrinde Abdure?id Mediyev Meydan? vard?r!

Art?k Belogorsk (tarihi Karasubazar) ?ehrinde Abdure?it Mediyev Meydan? vard?r!

 

Abdure?id Mediyev hakk?nda k?sa bir bilgi:

 

Abdure?id Mediyev (1881-1912) Perekop (Or Kap?) ilçesine ba?l? Karacanay köyünde (?imdiki Krasnoperekopsk ilçesine ba?l? Samoki?i köyü) do?du. O, Simferopol okulunu bitirdikten sonra kendi köyünde Rus dili ö?retmeni olarak çal??t?. Abdure?id Mediyev, bir y?l sonra Karasubazar’a ta??nd?.

Abdure?id Mediyev, 1907 y?l?nda 27 ya??ndayken Karasubazar belediye ba?kan? seçildi. Onun inisiyatifi ile Karasubazar’da rü?diye okulu ve kütüphane aç?ld?lar, elektrik santrali, Kültür Evi ve su ?ebekesi in?a edildiler.

Abdure?id Mediyev, 2. Rusya Devlet Dumas? Tavriya Guberniyas? Milletvekili (K?r?m’dan seçilen Rusya Parlamentosu Milletvekili) seçildi. O, Rusya Devlet Dumas? Müslüman Fraksiyonu Sekreteri görevindeydi, Rusya Devlet Dumas?’n?n bünyesindeki üç komisyonun üyesiydi, emekçi kitlelerin ç?karlar?n?n savunulmas?na yönelik etkili çal??malar yapt?.

 

Abdure?id Mediyev’in çal??malar?n?n büyük bir k?sm?n?n gazetecilik oldu?u bilinmektedir. O, 1906 y?l?nda «Vetan Hadimi» gazetesini kurarak onun ba? editörlü?ünü yapt?. «Vetan Hadimi» gazetesi 1906 y?l?nda Çar hükümetinin emriyle kapat?ld?. Abdure?id Mediyev, 32 ya??nda hayat?n? kaybetti.

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня