Avrasya Yerli Halklar?n?n Rezol?syonu Devlet Ba?kanlar?na G?nderildi

Post navigation

Avrasya Yerli Halklar?n?n Rezol?syonu Devlet Ba?kanlar?na G?nderildi

9 A?ustos 2013 tarihinde K?r?m’da Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu ile Milli F?rka taraf?ndan organize edilen Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü etkinlikleri çerçevesinde «Avrasya’n?n Yerli Halklar?n?n Vazifeleri» konulu uluslararas? yuvarlak masa toplant?s? düzenlendi. 9 A?ustos 2013 tarihli uluslararas? yuvarlak masa toplant?s?na Rusya’daki, Ukrayna’daki ve Orta Asya’daki yerli halklar?n 16 örgütünün temsilcileri kat?ld?.

Avrasya'n?n Yerli Halklar?n?n Vazifeleri

Dünya Türk Halklar? Kongresi Ba?kan? Yahya Yusif Caniyar (Azerbaycan) ve Dünya Türk Halklar? Asamblesi Üyesi, Uluslararas? Avrasya Televizyon, Radyo ve Yaz?l? Bas?n Akademisi Akademisyeni, Avrupa Edebiyatç?lar? Kongresi Üyesi, yazar ve yay?nc? Bah?thoja Rustemov (Kazakistan), «Avrasya’n?n Yerli Halklar?n?n Vazifeleri» konulu uluslararas? yuvarlak masa toplant?s?n?n onur konuklar? oldular.

«Avrasya’n?n Yerli Halklar?n?n Vazifeleri» Konulu Uluslararas? Uuvarlak Masa Toplant?s?’n?n Rezolüsyonu, Avrasya Bölgesi’ndeki devlet ba?kanlar?na ve önde gelen uluslararas? kurulu?lara gönderildi.

Rezolüsyonun tam metnini dikkatinize sunuyoruz:

«Avrasya’n?n Yerli Halklar?n?n Vazifeleri»

Konulu Uluslararas? Yuvarlak Masa Toplant?s?n?n Rezolüsyonu
(Ukrayna, K?r?m Özerk Cumhuriyeti, Simferopol (Akmescit) ?lçesi,

Perevalnoye (An?ara) köyü, 9-10 A?ustos 2013)

Biz, uluslararas? yuvarlak masa toplant?s?na kat?lan Do?u Avrupa’daki, Rusya Federasyonu’ndaki, Orta Asya’daki ve Kafkasya’daki (Avrasya’daki) yerli halklar?n kamu kurulu?lar?n?n temsilcileri ve eksperler olarak yerli halklara kar?? uygulanan politikalar ve yerli halklarca ya?anan haks?zl?klardan dolay? endi?eliyiz.

2007 y?l?nda kabul edilen BM Yerli Halklar Haklar? Bildirgesi’ne ve konuyla ilgili BM rezolüsyonlar?na ra?men uluslararas? hukukun tan?d??? yerli halklar?n dillerinin, kültürlerinin ve kimliklerinin korunmas?n?, ya?at?larak geli?tirilmesini, geçinmelerini sa?layan kaynaklar?n korunmas?n? sa?layacak haklar hala ihlal ediliyorlar. Yerli halklar?n kültürel ve tarihi miras?n? olu?turan varl?klar?n devlet ve ticari müesseselerince sömürülmesi yerli halklar?n haklar? dikkate al?nmaks?z?n sürdürülmektedir. Ço?u durumda devletler, bu varl?klar?n korunmas?n? sa?lama konusunda kendi görevlerini yerine getirmiyorlar.

Yerli halklar?n temsilcilerinin defalarca muntazam bir ?ekilde hak taleplerinde bulunmalar?na bak?lmaks?z?n Avrasya Bölgesi’ne ait bir dizi devlet (Rusya Federasyonu, Ukrayna dahil olmak üzere), bu konudaki tutumlar?n? de?i?tirmiyorlar. Söz konusu devletlerdeki siyasi ve hukuki faaliyetler, yerli halklar?n haklar?n?n göz ard? edilmesiyle karakterize edilmektedir.

Biz, Ukrayna’ya Ukrayna’n?n yerli halklar? olan K?r?m Tatarlar?na, Karaylara, K?r?mçaklara, Urumlara kar?? uygulanan hukuksal politikalar? de?i?tirme, özellikle Ukrayna Anayasas?’nda yerli halklar?n statülerini ve haklar?n? tan?mlama ve BM Yerli Halklar Haklar? Bildirgesi’ni destekleme ça?r?s?nda bulunuyoruz.

Biz, Ukrayna’ya Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Yasal Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nu kabul etme ve 9 Ekim 1992 tarihli Sürgüne Gönderilen Bireylerin, Milli Az?nl?klar?n ve Halklar?n Haklar?n?n ?adesi ?le ?lgili Sorunlar Konusundaki Bi?kek Antla?mas?’n? uzatma ça?r?s?nda bulunuyoruz.

Biz, Rusya Federasyonu’na yerli halklar ile ilgili standartlar?n uygulanmas?n? garantileme ve kontrol etmekle birlikte insan haklar? ve yerli halklar?n kolektif haklar? alan?ndaki uluslararas? standartlara uygun bir ?ekilde onlar? hukuk aç?s?ndan koruma ça?r?s?nda bulunuyoruz.

Rusya Federasyonu Mevzuat?, yerli halklar? tan?mlama k?staslar?n? önemli ölçüde daraltmaktad?r. Bu nedenle sadece baz? geleneksel ya?am? sürdüren (say?s? 50.000’i a?mayan) say?sal olarak küçük olan halklar bu kategoriye dahildirler. Bu yüzden Rusya Federasyonu’ndaki bir dizi yerli halk, kendilerinin etnik topraklar?nda halk olarak ?ekillenmesine ve günümüze ula?mas?na ra?men siyasi statüden ve temsilcilikten mahrum b?rak?lm??t?r.

Biz, Rusya Federasyonu’na Bat? Sibirya’daki Sibirya Tatarlar?’na ve Kuzey Kafkasya’daki Andi, Arça, Ahvah, Bagvalal, Bejta, Botlih, Genuh, Godobera, Gunzib, Kaytak, Karata, Kubaça, Tinda, Hvar?a, Tsez, Çamala halklar?na yerli halk statüsünü vermenin yan? s?ra yerli halklar?n haklar? konusundaki Rusya Federasyonu’ndaki ulusal mevzuat?n uluslararas? hukuka uygun hale getirme ça?r?s?nda bulunuyoruz.

Biz, Rusya Federasyonu’nu Rusya’da Nogay halk?n?n idari ve toprak bütünlü?ünü iade etmeye ça?r?yoruz.

Biz, yerli halk?n haklar?n? kaba bir ?ekilde ihlal etme uygulamas?n?n bir ?ekli olan yerli halklar?n (özellikle Kumuklar?n ve benzer durumda olan di?er halklar?n) geleneksel olarak ya?ad??? topraklar?n onlar?n r?zas? olmadan çe?itli projeler kapsam?nda tek tarafl? olarak kamula?t?r?lmas?n? (yabanc?la?t?r?lmas?n?) k?n?yoruz.

Biz, Da??stan Cumhuriyeti’ndeki iç sava??n uzun sürmesinden endi?eli oldu?umuzu belirterek ?htilâfa dahil taraflara en k?sa sürede uzla?ma ve yerli halklar?n ya?ad??? bölgeleri askerden ar?nd?rma ça?r?s?nda bulunuyoruz.

Biz, Avrasya Bölgesi’ndeki devletleri Uluslararas? Çal??ma Örgütü’nün Ba??ms?z Ülkelerdeki Yerli ve Kabilesel Halklara ?li?kin 27 Haziran 1989 Tarihli ve 169 Say?l? Sözle?mesi’ni onaylamaya ça?r?yoruz.

Biz, Birle?mi? Milletler Te?kilat?’n?, Avrupa Konseyi’ni, Avrupa Birli?i’ni ve Avrupa Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat?’n? dünyan?n tüm ülkelerinde yerli halklar?n haklar?n? belirleyen ve yerli halklar?n ya?ad??? ülkelerde yerli halklar?n emniyet ve korunmas?n? garantileyen uluslararas? yasal standartlar?n tan?nmas? ve ko?ulsuz olarak uygulanmas? için acil önlemler almaya ça?r?yoruz.

Biz, Do?u Avrupa’daki, Rusya’daki, Orta Asya’daki ve Kafkasya’daki (Avrasya’daki) yerli halklar?n kamu kurulu?lar?n?n temsilcileri olarak, yasal haklar?m?z?n savunulmas?na ve uygulanmas?na yönelik çabalar?m?z? birle?tirmek amac?yla Avrasya Yerli Halklar? Asamblesi’ni kuruyoruz.

 

Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan?

Nadir Bekirov


Milli F?rka Kene? Ba?kan?

Enver Kantemir Umerov

«Avrasya’n?n Yerli Halklar?n?n Vazifeleri» konulu uluslararas? yuvarlak masa toplant?s?nda kabul edildi


(Ukrayna, K?r?m Özerk Cumhuriyeti, Simferopol (Akmescit) ?lçesi, Perevalnoye (An?ara) köyü, 9-10 A?ustos 2013)

Konulu Uluslararas? Yuvarlak Masa Toplant?s?n?n Rezolüsyonu

Konulu Uluslararas? Yuvarlak Masa Toplant?s?n?n Rezolüsyonu

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня