Birle?ik Muhalefet Rezil Oldu

Post navigation

Birle?ik Muhalefet Rezil Oldu

Milli F?rka Kene? Ba?kan?, K?r?m Tatar Halk Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Vasvi Abduraimov, Mustafa Cemilev’in Birle?ik Muhalefetin çok üyeli seçim bölgesi aday listesinde 12. s?rada ve Refat Çubarov’un ayn? listede 111. s?rada yer ald?klar?yla ilgili kendi yorumunda belirtti?i gibi, yasalla?t?r?lmayan KTMM’nin ba?kan? Mustafa Cemilev’in Birle?ik Muhalefetten Ukrayna Milletvekili yap?lmas? onun adil cezadan tek kurtulu? ?ans?d?r. 

 

Milli F?rka lideri Vasvi AbduraimovMilli F?rka lideri Vasvi Abduraimov: «Mustafa Cemilev’in yeni dönem Ukrayna Milletvekili olmas?, onun öncelikle K?r?m Tatar Halk?na, K?r?m’da tüm ya?ayanlara ve Ukrayna devletine kar?? i?ledi?i suçlardan dolay? cezaland?r?lmas?ndan tek kurtulu? ?ans?d?r. Milletvekili aday? gösterilmek — Cemilev’in iradesi de?ildir. Bu Bat?’n?n etkili güçleri ve kurumlar?n?n, ço?unlukla Birle?ik Muhalefette biriken Ukrayna’daki kendi kuklalar?na do?rudan emridir. ?ktidar «Turuncu tak?m?»n?n elinde oldu?unda biz onlar?n yönetimlerinin tüm özelliklerinin etkisinde bulunarak çok iyi tecrübelendik. Bunun için herhangi kuklan?n gibi onlar?n da kaderleri ayn? ?erefsiz sona ula?acak.» — diye konu?tu.

Ayn? zamanda Vasvi Abduraimov: «2012 y?l?n?n Nisan ay?nda K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin Ukrayna’n?n tüm siyasi partilere uyar?da bulundu. Bu uyar?ya göre, h?rs?zl?k, yolsuzluk, usulsüzlük yapt?klar?ndan dolay?, milli ç?karlara ihanet ettiklerinden dolay? millet gözünde itibars?zla?an ve K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? taraf?ndan K?r?m Tatar Halk? ad?na konu?ma hakk?ndan mahrum b?rak?lan Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov’un herhangi bir partinin Ukrayna Parlamentosu seçimi aday listesine dahil edilmesi, bu partinin K?r?m Tatar Halk?na kar?? sava? ilan?nda bulunmas? demektir.» — diye hat?rlatt?.

Milli F?rka Kene? Reisi Vasvi Abduraimov: «Art?k biz herbir bilinçli K?r?m Tatar?n?n, herbir K?r?m sakininin oy vererek böyle rezil Birle?ik Muhalefete destekte bulunmamas? için elimizden geleni yapar?z. Ukrayna genelindeki «Batkivsçina» Birle?ik Muhalefeti atalete yatk?n bir ?ekilde %5’lik bariyeri a?ar ve Mustafa Cemilev gene de be? y?l süresince Ukrayna Milletvekili olur ve iktidara kar?? muhaliflik yapar. Dolay?s?yla o tüm K?r?m Tatar Halk?n? iktidar partisine kar?? duran bir muhalefet olarak tan?mland?rmakla birlikte acil çözüm gerektiren K?r?m Tatar sorunlar?n?n çözümüne engel olu?turmaya devam eder.» — diye özetledi.

 

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня