Kiev, K?r?m Tatarlar?n? aldatt?

Post navigation

Kiev, K?r?m Tatarlar?n? aldatt?

Poro?enko Bloku’ndan Ukrayna milletvekilli?ine atanan Mustafa Cemilev, Ukrayna iktidar?n?n destek vaatlerine inan?p K?r?m’? terkeden K?r?m Tatarlar?n?n aldat?ld???n? «112» TV kanal? canl? yay?n?nda aç?klad?. Cemilev’e göre 2015 y?l? bütçesinde sürgüne gönderilen halklar?n yerle?tirilmesi için para yok.

K?r?m Tatar Halk? ??lerinden Sorumlu Ukrayna Cumhurba?kan? Yetkilisi Mustafa Cemilev

K?r?m Tatar Halk? ??lerinden Sorumlu Ukrayna Cumhurba?kan? Yetkilisi Mustafa Cemilev, Facebook’taki resmi sayfas?nda Ukrayna’n?n 2015 bütçesinde sürgüne gönderilen halklar?n yerle?tirilmesi için ayr?lan para mikrtar?ndan memnun omad???n? bildirdi.

 

Duyuruda: «Bütçede K?r?m Tatarlar?n?n ve Ukrayna’dan sürgüne gönderilen ba?ka milliyetlerin mensuplar?n?n yerle?mesi için 790.000 Grivna tahsis edildi. Mu miktardaki para önemli bir ?ey için yeterli olabilir mi? » — diye belirtildi.

«ПолитНавигатор» adl? internet kayna??, Mustafa Cemilev’in: «Sürgüne gönderilenlerinin sorunlar?n?n çözümüne i?gal gerekçesiyle bir kuru? bile tahsis edilmedi. Ama bu fonlar öncelikle bölgeyi mecburen terkedenlerin gereksinimlerinin kar??lanmas? için kullan?labilirdi. Biz ba?ka uluslararas? kaynaklar? arayaca??z. » — diye söylediklerini al?nt?l?yor.

 

KTMM ba?kan? Refat Çubarov’un ICTV canl? yay?n?nda: «Sava? K?r?m’?n kurtulmas? ve Ukrayna’ya geri dönmesiyle sonuçlanmal?» — diye aç?klad???n? hat?rlatal?m.

 

Ukrayna iktidar?, Çubarov’un yüksek sesle konu?malar yapt??? s?rada K?r?m’?n Rusya’ya kat?lmas?ndan sonra k?taya ta??nan K?r?m Tatarlar?n? nas?l «de?erlendirdi?ini» anlatt?. Art?k ise yurt d???ndan yard?m umuluyor.

Kaynak: http://ruposters.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня