KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev\’in yalanc? ve doland?r?c? oldu?u cumhuriyetlerce kan?tland?

Post navigation

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev\’in yalanc? ve doland?r?c? oldu?u cumhuriyetlerce kan?tland?

Mustafa Сemilev’e eski SSCB’de sürgünlere u?rayan halklar?n kaderleri için sorumlulu?u üstlenme teklif edildi.

Mustafa Сemilev'e eski SSCB'de sürgünlere u?rayan halklar?n kaderleri için sorumlulu?u üstlenme teklif edildi

21-22 Temmuz 2012’de Akmescit (Simferopol) ?ehrinde düzenlenen 5. Kurultay toplant?s?n?n dördüncü oturumuna organizasyon komitesi taraf?ndan davet edilen ve Kurultay delegeleri ile misafirlerine «Rusya’n?n Bask?lara U?rat?lm?? Halklar?n Birli?i»nin reisi olarak tan?t?lan Arkadiy Goryaev böyle sansasyonel bir teklifte bulundu.

 

Arkadiy Goryaev Kurultay konu?mas?nda: «Bu karar Karaçay, Kalm?k, Çeçen, ?ngu?, Balkar halklar?n? temsil eden kurulu?umuzun kolektif karar?d?r.Ah?ska Türkleri de bizden yana olacaklar?ndan eminim.» — diye söyledi.

 

 

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev ve Arkadiy Goryaev aras?ndaki yak?n temas ve kar??l?kl? anlay???n Kurultay?n Temmuz oturumundan çok önce geli?meye ba?lad???na dikkat edilmelidir.

17 May?s 2012’de K?r?m Tatar Halk?n?n soyk?r?m?n? anma gününden bir gün önce Arkadiy Goryaev ve Mustafa Cemilev, K?r?m’da SSCB’de Sürgünlere U?rat?lm?? Halklar?n Kongresi’nin yap?laca?? konusunda bir mutabakat muht?ras? imzalad?lar. Mutabakat metnine göre, kongrenin 2013 y?l?nda yap?lmas? planlanmaktad?r.

 

Daha önce 2012 y?l?n?n Mart ay?nda Mustafa Cemilev’in Arkadiy Goryaev’le görü?mesi gerçekle?tirildi. Nisan ay?nda ise KTMM bas?n organ? olan «Авдет» gazetesinde (Rusça ç?kmakta) aynen «Rusya’n?n Bask?lara U?rat?lm?? Halklar?n Birli?i»n?n reisi olarak tan?t?lan Arkadiy Goryaev’in çok tuhaf röportaj? yay?nland?.

 

?lk bak??ta bask?lara u?rat?lan sadece bir halk?n de?il, birkaç?n?n kaderinin sorumlulu?unu ta??ma büyük bir misyon olarak gözüküyor. Bu misyonu üstlenebilecek insan?n bask? ve soyk?r?m politikalar?na u?rat?lm?? halklar aras?nda itibar düzeyi çok yüksek ve hepsince kabul edilir ve tart???lmaz olmal?.

 

Ve ne oldu ki, Mustafa Cemilev, bu yükümlülü?ü, bu mesuliyeti ta??may? hiç çekinmeden üstlenmeye haz?r oldu?unu belirtti.

Fakat tüm bu kabar?k ve ilk görünü?te görkemli sözlerin iki aksakl??? ve eksikli?i vard?r.

 

?lk aksakl???. Arkadiy Goryaev’in ard arda s?ralad??? bask?lara u?rat?lm?? halklar, yani Kalm?klar, Çeçenler, Karaçayl?lar, Balkarkar ve ?ngu?lar, Goryaev’e adlar?na Kurultaya kat?lma ve konu?ma hakk? ve yetkisi vermediler.

 

Ve tabii ki, bu halklar kendi kaderlerinin sorumlulu?unu Mustafa Cemilev’e üstlendirmek karar?nda de?ildiler.

 

Ya neden çoktan beri anavatanlar?na dönmü? olan ve Rusya Federasyonu Anayasas?nca haklar?na kavu?makla birlikte günümüzde özerklik ?eklindeki devletçiliklerini geli?tirmekte olan halklar, 20 y?l boyunca kendi halk?n? yasal devletçili?ine kavu?turma konusunda de?il de, sadece yasal haklar?na kavu?turma konusunda biricik ba?ar? kazanamayan dissidente yard?m ça?r?s?nda bulunsun?

 

?kinci aksakl???. Cemilev yanl?s? bas?n mensuplar?nca çok yayg?n ?ekilde popülerle?tirilmeye çal???lan Arkadiy Goryaev ba?kanl???ndaki «Rusya’n?n Bask?lara U?rat?lm?? Halklar?n Birli?i» — asl?nda sadece bir «bo? kabarc?k»t?r.

Bu gerçek Milli F?rka’n?n söz konusu halklar?n özerk cumhuriyetlerinin cumhurba?kanlar?na 31 Temmuz 2012 tarihinde resmen yapt??? ba?vurulara cevap al?n?nca kan?tland?.

 

Çeçenistan Cumhurba?kanl???’na gönderilen mektup:

Çeçenistan Cumhurba?kanl???'na gönderilen mektup

Goryaev’in ard arda s?ralad??? halklar?n cumhurba?kanl?klar?na ayn? içerikteki mektuplar gönderildi.

 

Ald???m?z cevaplar ?a??rt?c?yd?: Rusya Federasyonu’nda böyle bir kurulu? zaten yoktur. Bu kurulu?un Goryaev’in s?ralad??? milli cumhuriyet ve bölgelerde de yoklu?u ve temsil edilmedi?i resmen belli oldu.

 

Bu gerçek, hem de Arkadiy Goryaev’in bask? ve soyk?r?m politikalar?na u?rat?lm?? halklar ad?na konu?ma hakk?na sahip olmad??? gerçe?i Kalm?k, Çeçen, ?ngu? ve Karaçay-Çerkes cumhuriyetlerinin hükümetlerince resmen kan?tland?:

Yani Arkadiy Goryaev’in masals? «Rusya’n?n Bask?lara U?rat?lm?? Halklar?n Birli?i» ad?na tüm konu?malar? yaln?zca siyasi ?arlatanl?k ve doland?r?c?l?k olarak alg?lanmal?. Ona bilgisel veya eylemsel destek sa?layanlar ise ister istemez ona ortakl?k yapmaktad?rlar.

Böylece Mustafa Cemilev, doland?r?c?l?k amac?yla Kurultay oturumuna siyasi sahtekar? davet etmesinden ve konu?ma hakk? vermesinden dolay? tüm Kurultay? alenen küçümsedi ve a?a??lad?.

Bunun da yeterli olmad??? gibi, KTMM ba?kan?n?n çabalar? sayesinde Goryaev’e sadece Kurultayda konu?ma hakk?n?n verilmesiyle yetinilmedi.

 

Goryaev, 18 May?s 2012’de K?r?m Tatar Halk?n?n soyk?r?m?n? anma toplant?s? s?ras?nda Ukrayna tiyatrosunun balkonunda Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov’la birlikte bulunarak hiç mevcut olmayan «Rusya’n?n Bask?lara U?rat?lm?? Halklar?n Birli?i» ad?na etkili konu?malar yapt?.

 

Gene de halk?m?z KTMM yönetimi taraf?ndan doland?r?lmaya çal???ld?.

KTMM’de Goryaev’in statüsünün ?üpheli oldu?unu bilir miydiler?

 

KTMM d?? ili?kiler bölümü verilerine göre «Rusya’n?n Bask?lara U?rat?lm?? Halklar?n Birli?i»nin heyeti matem günü törenlerine KTMM ba?kan? taraf?ndan resmen davet edildi.

 

«Rusya’n?n Bask?lara U?rat?lm?? Halklar?n Birli?i» nin tüzü?ü, web sitesi, yönetim kuruluna ve Arkadiy Goryaev’e ait bilgi ve ileti?im bilgileri eri?ilemez bir durumdad?rlar.

 

Mustafa Cemilev’in söz konusu örgütün ve onun «lideri» Arkadiy Goryaev’in varl??? konusunda hangi kaynaklardan bilgilendi?i sorulabilir, tabii ki. Sadece bilgilendi de?il, onun etkili faaliyetlerinden o kadar etkilendi ki, onu 18 May?s sürgününü anma törenine ve Kurultay oturumuna davet ederek konu?ma hakk? verdi.

 

?imdiye kadar Mustafa Cemilev’in bilgi kaynaklar? saptanmad?, hem de onlar?n saptanmas?na o kadar gerek de yok zaten, çünkü bu defa Mustafa Cemilev’in gerçek rolünün vurguland??? büyük ölçekli uluslararas? aldatmaca gerçekle?tirildi.

 

2012 y?l?n?n Mart ay?ndan itibaren Temmuz ay?na kadar be? ay boyunca KTMM yönetimi yanl?s? medya mensuplar? ve eksperler, BDT’da Mustafa Cemilev’in itibar?n?n «yüksek» oldu?unun alt?n? çizmek amac?yla Arkadiy Goryaev’in ismini ve hiç varolmayan onun ba?kanl???ndaki kurulu?u yo?un ve muntazam bir ?ekilde ünletmeye çal??t?lar.

 

Mustafa Cemilev, Goryaev’in statüsünün ?üpheli oldu?undan haberdar m?yd?? Tabii ki, haberdard?. Haberdar olmas?ndan dolay? bu gerçe?i K?r?m Tatarlar?ndan ve Kurultay delegelerinden gizlemeye çal??t?.

 

Cemilev’in bo?una ?i?irdi?i sabun köpükleri

 

Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov 20 y?ldan fazla süren bir dönem içinde «yerli» Goryaev’ler ve Bat?’dan «ithal edilen» emiserler arac?l???yla Ukrayna ?ktidar?, K?r?m Tatar Halk? ve uluslararas? toplum önünde:

 

— hukuk alan?nda mevcut olmayan KTMM,

— herhangi yasal güce sahip olmayan Kurultay,

— ölü do?an Bütün Dünya K?r?m Tatar Kongresi (BDQK)

— Mustafa Cemilev ve Arkadiy Goryaev’in 17 May?s 2012’de imzalad??? Mutabakat Muht?ras? gere?ince yap?lmas? planlanan Eski SSCB’de Sürgünlere U?rat?lm?? Halklar?n Kongresi,

— yap?lmas? y?ldan y?la ertelenen K?r?m Tatar Halk?n?n Anavatan?nda haklar?n?n iadesi, Ukrayna’da güvenlik ve geli?iminin garantilerini sa?lama konulu Uluslararas? Forum,

 

— Komünüst Rejiminin siyasi tutuklular?n?n ve insan haklar? aktivistlerinin kat?lmas? beklenilen eski SSCB’deki insan haklar? hareketinin devaml?l???n? ve post-Sovyet devletlerinde sivil toplum kurum ve kurulu?lar?n?n faaliyetlerini sa?lama amaçl? her y?lki K?r?m Forumu;

— KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in Birle?ik Muhalefet — «Batkivsçina»n?n aday listesine dahil edildi?i bas?n toplant?s?nda Arseniy Yatsenük taraf?ndan aç?klanan K?r?m Tatarlar?n?n K?r?m’?n temel halk? olarak de?il, milli az?nl?k olarak belirlendi?i sözde haklar?n?n korunmas?na ili?kin bir program

 

 

-gibi büyük ve parlak sanal kabarc?klar? ?i?irmeye çal??maktad?rlar.

 

Fakat KTMM ba?kan? ve onun kulis arkas? ortaklar?, bilgi alan?na benzeri kabarc?klar? f?rlatarak onlar?n uygunsuz anda patlayabileceklerinden haberdar olmal?d?rlar.

 

Bugün Goryaev’in kabarc??? patlad?. Ard?ndan Eski SSCB’de Sürgünlere U?rat?lm?? Halklar?n Kongresi, K?r?m Forumu ve Cemilev’le ortaklar?n?n eserleri olan ba?ka benzeri kabarc?klar büyük ihtimalle ayn? kaderi payla?acakt?rlar.

Milli F?rka Analitik Grubu,
Rinat ?AYMARDANOV

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня