Mustafa Cemilev Nobel D?nya Bar?? ?d?l?ne lay?k de?ildir

Post navigation

Mustafa Cemilev Nobel D?nya Bar?? ?d?l?ne lay?k de?ildir

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? Mustafa Cemilev’in Nobel adayl???ndan ç?kar?lmas?n? talep ediyorlar. — Bu konuyla ilgili bas?n toplant?s? 19 Eylül 2011’de Akmescit’te (Simferopol) düzenlendi.

 

Toplant? s?ras?nda K?r?m Tatar Milli Hareketinin Veteranlar? olan Enver Ametov, Eldar ?abanov ve Eskender Umerov, Mustafa Cemiev’in Nobel Ödülüne aday olarak ç?kar?lmas?na kar?? K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n tutumlar?n? dile getirdiler.

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar

29 A?ustos 2011’de Mustafa Cemilev’in Nobel Ödülüne aday ç?kart?lmas?n?n görü?üldü?ü K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n toplant?s? düzenlendi.

Veteranlar, Mustafa Cemilev’in Nobel Ödülüne ç?kart?lmas? olay?n? olumsuz olarak de?erlendirdiler.

Onlar?n kanaatlerince Mustafa Cemilev ve onun taraftarlar?n?n isteklerine göre bütün K?r?m Tatar Milli Hareketinin kazanç ve zaferleri kategorik olarak bir ki?iye isnat edilemez.

Bundan ba?ka birçok olay Mustafa Cemilev’in hem SSCB döneminde, hem de ça?da? Ukrayna’da K?r?m Tatar Milli Hareketine kar?? y?k?c? etkide bulundu?una i?aret eder. Böylece, Mustafa Cemilev’in bask?sal organlara verdi?i bilgilere göre birçok K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? tutukland?.

1991 senesinden itibaren Mustafa Cemilev’in yönetimindeki KTMM faaliyetinin analizi, K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesi, zorla al?nan mal ve mülklerinin geri verilmesi, devletçiliklerinin iadesi ile ilgili Kurultay?n hiçbir karar?n?n yerine getirilmeye çal???lmad???n? gösterir.

Ayn? zamanda Mustafa Cemilev’in K?r?m Tatarlar?n?n yerle?melerine hem Ukrayna Devletinden, hem de yurtd??? sponsorlar?ndan yönlendirilen parasal yard?m?n ya?malanmas?na müdahil oldu?unu ispat eden bilgiler yayg?nla?t?r?ld?. Mustafa Cemilev KTMM ba?kan? görevinde bulundu?u uzun bir süre boyunca Milli Hareket Aktivistleri, Kurultay Delegeleri ve Denetim Komisyonu Ba?kan?n?n çok say?daki taleplerine ra?men bir kez bile finansal faaliyetleri ve yard?m paralar?n?n harcanmas? hakk?nda rapor vermedi.

Mustafa Cemilev, KTMM ba?kan? makam?na atanmas?ndan yararlanarak K?r?m Tatar Halk?n? temsil etme ve ad?na konu?ma hakk?n? gasp etti ve defalarca miletvekili görevi, ödüller ve ayr?cal?klar kar??l???nda milli ç?karlara ihanet etmi?tir.

Mustafa Cemilev’in Nobel Ödülüne ç?kart?lmas? onun çok dü?ük düzeye inen itibar?n? yapmac?k olarak yükseltmek amac?yla yap?lm??t?r. Bundan ba?ka Mustafa Cemilev ve yanda?lar? dünyaca tan?nm?? insanlardan Mustafa Cemilev’in Nobel Ödülüne aday gösterilmesine yard?m isteyerek onlara Mustafa Cemilev ve onun K?r?m Tatar Milli Hareketinde gerçek rolü hakk?nda yanl?? bilgi verdiler. Tabii ki, te?ebbüs grubunun yanl?? bilgilerine aldanan bilim, kültür, siyaset adamlar? Mustafa Cemilev’in aday ç?kar?lmas?n? desteklediler ve böylece güvenilirliklerini tehlikeye soktular.

K?r?m Tatar Milli Hareket Toplant?s?, Nobel Komitesine Mustafa Cemilev’in Nobel Ödülüne adayl???ndan ç?kart?lmas? ricas?n? içeren kan?tl? mektupla ba?vurmaya ve konuyla ilgili bas?n konferans?n? düzenlemeye karar verdiler.

Mektup 14 Eylül 2011’de Nobel Komitesine gönderilmi?tir.

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n aç?k mektubunun kopyas? ve bas?n konferans?n?n belgeleri uluslararas? haber ajanslar?na, ?nsan Haklar? Savunucu te?kilatlara, Dünya ülkelerine gönderilecektir.

 

Akmescit (Simferopol), 19 Eylül 2011.

 

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n Nobel Komitesine aç?k mektubunun metni:

Mustafa Cemilev Nobel Dünya Bar?? Ödülüne lay?k de?ildir

 

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n aç?k mektubu

Dünyan?n Nobel Ödül Komitesine.

Say?n Nobel Komitesinin üyeleri!

 

Biz, K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? olarak, bu aç?k mektupla Size ba?vuruda bulunuyoruz ve Sizi büyük hata yapabilece?inizi tenbih ediyoruz. Bu hata, onun yap?ld??? takdirde Nobel Ödülünün de?erini dü?ürür.

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in Nobel Ödülüyle ödüllenmesi — büyük bir hatad?r!

Biz, K?r?m Tatar Halk?m?z?n Vatanlar? — K?r?ma dönü?ü için uzun süre mücadele veren K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? olarak Size vatanda??m?za kar?? böyle ricada bulundu?umuzdan çok üzülürüz. Fakat bu yüksek ödüle lay?k olmayan, K?r?m Tatar Milli Hareketine onar?lamaz zarar veren, kendi ç?karlar?n? milli ç?karlardan üstün tutan, siyasi kariyer kar??l???nda milli ç?karlara ihanet eden ki?inin onunla ödüllenebilmesi daha beter rezalet ve adaletsizliktir.

Bunun ispat?na çal??an kan?tlar çoktur. Biz, Mustafa Cemilev’in K?r?m Tatar Halk?na ve onun Milli Hareketine yapt??? baz? olumsuzluklar? ayr? olarak vurgulamak niyetindeyiz.

 

1.Mustafa Cemilev’in K?r?m Tatar Halk?n?n kütlesel dönü?ünden sonra milli te?ebbüslerimizi sektelemesi. Örne?in:

20 y?ldan fazla KTMM ba?kan? görevinde ve 15 y?ldan fazla milletvekili görevinde olarak Mustafa Cemilev, 

— K?r?m Tatar Halk?n?n devletçili?inin iadesi için;
— 1960’l? y?llarda kabul edilen K?r?m Tarar Halk?n?n Yönergesinin realize edilmesi için;
— Ukrayna Parlamentosunca, SSCB Toteliter Rejiminin insanl?k d??? suçuna toplu olarak maruz kalan K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n?n iadesini içeren kanunun onaylanmas? için hiç bir çabada bulunmad?.

Üstelik, iki kez bu gibi Yasan?n kabülünü imkans?zla?t?rd?. ?kinci kez ise her hangi nedensiz haz?r yasa tasar?s?n? Ukrayna Parlamentosunun oylamas?ndan çekti.

Bunun sonucunda K?r?m Tatarlar? bask?sal siyasete maruz kalan halk statüsünden ve devletçili?inden mahrumdurlar. K?r?m Tatarlar? K?r?m’?n yerli temel halk? statüsüne, topraklar?na, parlamento ve devlet müesseselerinde kotalara sahip de?ildirler. K?r?m Tatarlar?na zorla al?nan mal ve mülkleri, zorunlu sürgünleri için hiç tazminat verilmedi.

K?r?m Tatar Milli Hareketinin gerçek aktivist ve kahramanlar?n?n unutturularak bütün sosyal aç?dan önemli K?r?m Tatar enstetülerinden uzakla?t?r?ld?klar? halde K?r?m Tatar Milli Hareketinin bütün kazançlar? suni olarak bir insan?n kazançlar? olarak tekelle?tirildi. Bütün K?r?m Tatar Halk? vatanlar?na dönü?ü için mücadeler verdi, ama Mustafa Cemilev bütün halk?n çabalar?n? kendine isnat etmek için elinden geleni yapt?. Ayn? zamanda Mustafa Cemilev hiç bir zaman rahmetli Cebbar Akimov, Bekir Osmanov, Muksim Osmanov, Yuriy Osmanov, Rolan Kad?yev ve ba?kalar? gibi tan?nm?? milli önder düzeyine ula?amad?.

3. 1970-1980 y?llar? aras?nda K?r?m Tatarlar?n?n vatanlar?na dönme mücadelesinde bulundu?unda birçok K?r?m Tatar Milli Hareketinin Aktivisti Mustafa Cemilev taraf?ndan SSCB Toteliter Rejiminin bask?sal organlar?na hainlerce teslim edildi.

Bask?sal organlar Mustafa Cemilev’in mektuplar?ndan K?r?m Tatar Milli Hareketi ve SSCB Haksavunucu Hareketinin aktivist ve i?tirakçilerine ait bilgiyi al?r ve hemen onlar?n takibine ba?lard?. K?r?m Tatar Milli Hareket ve SSCB Haksavunucu Hareketinin Aleksandr Lavuta, Aleksandr ?uster, Grigiriy Aleksandrov gibi aktivist ve kat?l?mc?lar?n?n çoksay?daki hat?ralar? buna ?ahitlik eder. Bunun kan?tlar? Mustafa Cemilev’in 6. Davas? kitab?nda getirilir.

Mustafa Cemilev’in 20 y?l zarf?nda KTMM ba?kan? görevinde bulundu?u sürede K?r?m Tatar Halk?n?n sosyal, ekonomik, siyasal durumlar? feci dü?ük bir düzeye inmi?tir.

Ukrayna ve Uluslararas? kurulu? ve fonlar taraf?ndan K?r?m Tatarlar?na yard?m olarak yönlendirilen milyonlarca dolar ve grivna Mustafa Cemilev’in aktif kat?l?m?yla ya?maland?. Mustafa Cemilev’in aktif olarak kat?ld??? büyük h?rs?zl?klar? kan?tlayan bilgiler 1997 y?l?n?n K?r?m Tatar Milli Kurultay?n?n Denetim Komisyonu raporlar?nda vard?r. Bu bilgileri içeren raporlar?n yay?nland???ndan sonra onlar?n yazar? — Kurultay?n Denetim Komisyonu Ba?kan? Enver Muyedinov görevinden azledildi. Buna ek olarak Mustafa Cemilev’den finansal raporunu talep eden 16 Meclis üyesi KTMM’inden b?rak?ld?. Mustafa Cemilev, prensipal ve gerçeksever insanlardan kurtar?larak KTMM’ni K?r?m Tatar ortam?nda rü?vetçilik oda??na döndürmü?tür.

Mustafa Cemilev, KTMM ba?kan? görevinde bulunurken Kurultay delegelerinin, K?r?m Tatar Milli Hareketinin, Kurultay?n Denetim Komisyonu Ba?kan?n?n birçok taleplerine ra?men finansal faaliyetleri ve uluslararas? örgütler ve bireylerden al?nan parasal yard?mlar?n harcanmas?yla ilgili rapor vermedi.

Mustafa Cemilev’in K?r?m Tatar Halk?na kar?? son hamlesi — Ukrayna Cumhurba?kan?n?n K?r?m Tatar Halk?n?n sorunlar?n?n görü?üldü?ü K?r?m Tatar toplumuyla görü?melerini göz ard? etmesidir. Ukrayna Cumhurba?kanu Viktor Yanukoviç K?r?m Tatar sorunlar?n?n görü?ülerek çözümleri bulunmas?n? istedi?i arada Mustafa Cemilev Cumhurba?kan?n?n görü?meye davetini kabül etmiyor ve bununla bütün K?r?m Tatar Milli Hareketini gözden dü?ürüyor, diskredite ediyor.

Mustafa Cemilev’in K?r?m Tatar Halk?na kar?? yapt??? suçlar? sonsuza kadar kan?tlamak mümkündür. Bunun ba?lam?nda K?r?m Tatar Milli Toplant?s? aç?k olarak Mustafa Cemilev’i K?r?m Tatar Halk?na hainlik eden politikac? olarak belirledi. Bunun için Mustafa Cemilev’in Dünya Nobel Ödülüne aday olarak gösterilmesi büyük yanl?? ve K?r?m Tatar Halk?na kar?? provokasyondur.

Mustafa Cemilev’in aday ç?kart?lmas? onun yanda?lar? taraf?ndan KTMM ba?kan?n?n halk aras?nda müstehcen düzeylere inmi? itibar?n? desteklemek amac?yla te?ebbüs edilmi?tir. K?r?m Tatar Halk?n?n büyük ço?unlu?unun güvenini kaybeden Cemilev yurtd???nda destek aramak zorundad?r. Onun Nobel Ödülüne sahip ç?kma çabalar? bunun ispat?na çal???r.

K?r?m Tatar Milli Hareketinin kans?z ve zorsuz mücadelerinin temelini 60 y?llar önce düzenlenen K?r?m Tatar Milli Hareketinin taktik ve stratejisinin görü?üldü?ü Bütün Milli K?r?m Tatar Toplant?s?nda Milli Hareketin kurucular? taraf?ndan at?lm??t?r. K?r?m Tatar Milli Hareketinin kans?z ve zorsuz yöntemleri K?r?m Tatar Halk?n?n mentalitesinden ç?karak bir ?ahs?n kazanc? olamaz. Ayn? zamanda K?r?m Tatar Milli Hareketinin bu kazanc? yal?n?z Mustafa Cemilev’in kazanc? olarak gösterilmeye çal???ld?. Kanaatimizce Nobel Dünya Bar?? Ödülü Mustafa Cemilev’e de?il de, K?r?m Tatar Milli Hareketine verilebilr.

Ümit ederiz ki, bizim argümanlar?m?z Nobel Ödül Komitesinin dikkatine al?narak Mustafa Cemilev’in aday listesinden ç?kar?ltmas?na neden olacakt?r. Cemilev’in ödüle aday gösterilmesi ise iptal edilsin.

Mektubu imzalayan K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? icap ederse Nobel Ödül Komitesinin temsilcileriyle görü?meye ve aç?klamalar?n? kan?tlamaya haz?rd?rlar.

 

Sayg?ar?m?zla,

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?

MF-Inform


Похожие материалы

Ретроспектива дня