Nogaylar ?zerklik istiyorlar

Post navigation

Nogaylar ?zerklik istiyorlar

Rusya Nogaylar?n?n 4. Kongresi Delegeleri, 6 Kas?m’da Rusya Federasyonu Cumhurba?kan? Vladimir Putin’e ?adeli taahhütlü mektupla ba?vuruda bulundular.

 

Nogaylar özerklik istiyorlarDa??stan’?n Nogay Bölgesinde bulunan Terekli-Mekteb ?lçe Merkezinde yap?lan forumun i?tirakçileri, Devlet Ba?kan?na Nogaylar?n yo?un olarak ya?ad??? Stavropol ülkesindeki, Çeçenistan ve Da??stan Cumhuriyetlerindeki bölgelerin s?n?rlar? içinde Nogaylar?n topraksal ve yönetimsel biriminin kurulmas? ricas?nda bulunmaktad?rlar.

 

Mektubun yazarlar?na göre, söz konusu sorunun olumlu çözüme ula?t?r?ld??? takdire Rusya’n?n Kuzey Kafkasya’daki güvenlik güçlendirilir ve Nogay halk? adalete kavu?ur. Nogaylar?n kan?s?na göre, yukar?da belirtilen s?n?rlar içinde Nogay Özerkli?inin kurulmas? hiç kimsenin milli ç?karlar?na zararlar vermez.

Ba?vuruda: «Nogaylar sab?rl? bir halkt?r, ama sabr?n da s?n?r? var. Geçen y?l biz Nogay Bozk?r?n?n s?n?rlar? içine Nogay Özerkli?i talebinde bulunan Rusya’n?n Birle?mi? Nogay Halk?n?n 3. Kongresini yapmak zorundayd?k. Rusya Federasyonu Cumhurba?kanl???’ndan cevap al?nmad???ndan dolay? Nogay Halk?n?n 4. Birle?ik Kongresi yap?lmas?na karar verildi. «- diye belirtilmi?tir.

 

Mektup yazarlar?na göre: «Sadece Da??stan’dan ayr?larak özerkli?in kurulmas? Nogaylar?n halk olarak korunmas?na ve gelecek nesillerinin toprak sahibi edinmesine olanak verecektir. Bu ?artlar alt?nda, yani Da??stan makamlar?nca Nogay halk?na ilgisizlik ve kay?ts?zl?k gösterildi?i gibi gösterilmeye devam edildi?inde Nogay avullar?n?n (köylerinin) bir k?sm?n?n Da??stan’a ba?l? olmas? imkans?zd?r. Sosyal ankete kat?lan 5600 insanlar?n yüzde 99’u «Da??stan Cumhuriyeti’nde Nogaylar?n sosyo-ekonomik, politik ve hukuki durumundan memnun musunuz?» sorusunu «hay?r» diye cevaplad?.

 

Kongre düzenleyicilerinin biri Murat Avezov söyledi?i gibi, 28 Ekim’de yap?lan etkinlik resmi makamlarca onun yap?lmas?na izin verilmedi?inden dolay? özel bir avlu içinde düzenlenmek zorunda kal?nd?. Da??stan’dan, Karaçay-Çerkesya’dan, Çeçenistan’dan, Stavropolye ve Ast?rhan ?llerinden delegeler dahil olmak üzere yakla??k 200 insan etkinli?e kat?ld?.

 

Avezov: «Nogaylar?n da??n?kl???, yüksek i?sizlik oran? ve Da??stan genelinde tespit edilen tüberküloz ve kanser vakalar?n?n ço?unlu?unun onlara ait olmas? gibi sorunlar Kongrede tart???ld?» — diye söyledi. Putin’e mektubun yaz?lma nedeni — bozk?rdaki kötü çevre felaketidir.

Kongre kat?l?mc?lar?na göre: «Bir zamanlar zengin ve verimli olan Nogay Bozk?r? ?imdi a??r? ve ac?mas?z sömürü nedeniyle fakir dü?me ve topraklar?n?n degradasyonunun e?i?inde bulunmaktad?r. Da??stan Hükümeti’nin kullan?m?nda olan Nogay bölgesinin üçte ikisini olu?turan topraklar?n düzensiz ve a??r? otlatma amaçl? kullan?lmas? sonucunda söz konusu alanar?n erozyonu ve çölle?tirilme süreçleri h?z?n? art?rmaktad?rlar.»

 

Ba?vuruda: «Çevre sorununun yak?nda çözülmeye çal???lmad??? takdirde Rusya’n?n Avrupa bölümündeki ilk insan yap?m? çölün olu?mas?na ?ahit olunur. Gözümüzün önünde olu?makta olan çöl sadece Nogay bölgesine de?il, Rusya’n?n güneyindeki, Stavropolye ve Krasnodar ülkelerindeki tar?msal aç?dan önemli ve verimli topraklar?na zarar verme tehdidinde bulunmaktad?r.» — diye vurgulanmaktad?r.

 

Kongre kat?l?mc?lar?na göre, Nogay halk?n?n haks?z ve güçsüz konumda olmas? Da??stan’?n da?l?k bölgelerinden dini a??r?l???n ve radikalizmin yay?lmas?na zemin olu?turmaktad?r.

 

Nogay Halk? Milli Konseyi ba?kan? Zalimhan Begend?kov söyledi?i gibi, Nogaylar mektuplar?n?n olumlu cevaplanmas?n? umuyorlar.

 

Mariya Bondarenko,

Rostov-na-Donu

 

Kaynak: http://www.ng.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня