T?rkiyeli K?r?m Tatarlar?, Halk Partisi Milli F?rka\’y? tebrik ettiler

Post navigation

T?rkiyeli K?r?m Tatarlar?, Halk Partisi Milli F?rka\’y? tebrik ettiler

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Ünver Sel, geçen haftada K?r?m’a bir çal??ma ziyaretini gerçekle?tirdi?inde 20 A?ustos 2014’te Milli F?rka’n?n merkez ofisinde Halk Partisi Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi Abduraimov’la ve Milli F?rka Kurul Üyesi Almir Samadinov’la bir araya geldi.

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Ünver Sel, geçen haftada K?r?m'a bir çal??ma ziyaretini gerçekle?tirdi?inde 20 A?ustos 2014'te Milli F?rka'n?n merkez ofisinde Halk Partisi Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi Abduraimov'la ve Milli F?rka Kurul Üyesi Almir Samadinov'la bir araya geldi

Türkiye’den gelen konuk, Milli F?rka’y? Rusya Federasyonu’nda sivil toplum kurulu?u olarak resmen tescillenmesinden dolay? kutlay?p yeni seçilen Milli F?rka yöneticilerine yeni K?r?m’?n in?as? yolunda ba?ar?lar diledi.

Milli F?rka temsilcileri ile görü?me s?ras?nda K?r?m’?n Rusya’ya ba?lanmas?ndan sonra Bat?’n?n K?r?m’a kar?? uygulad??? yapt?r?mlar ?artlar?nda K?r?m toplumunun Türkiye’deki K?r?m Tatar diasporas? ile i?birli?i ve dayan??man?n olanaklar? ve sorunlar? üzerinde duruldu.

MF Bas?n ve Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня