Yine mi yalan, ya da sadece bunakl???n belirtisi mi?

Post navigation

Yine mi yalan, ya da sadece bunakl???n belirtisi mi?

Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’in en büyük o?lu Aleksandr Yanukoviç’in Simferopol Uluslararas? Havaliman? ile hiçbir ili?kisi olmad??? bilgisi, Aleksandr Yanukoviç’in ba?kanl???ndaki «МАКО» ?irketince resmen bildirildi.

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev: Yine mi yalan, ya da sadece bunakl???n belirtisi mi?«МАКО» ?irketinin halkla ili?kiler bölümü, Simferopol Uluslararas? Havaliman?n?n Aleksandr Yanukoviç’in mülkiyetinde oldu?u konusundaki bilginin yay?lmas? ile ilgili kendi aç?klamas?nda bu bilginin yalan yanl?? bilgi oldu?unu duyurmakta ve «МАКО ХОЛДИНГ» özel anonim ?irketi denetim kurulu ba?kan? Aleksandr Yanukoviç’in söz konusu objeyle herhangi ?ekilde ili?kili olmad???n? ve ilerde Simferopol havaliman?na sahip olmaya planlamad???n? bildirmektedir.

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, K?r?m’?n ba?kenti Simferopol (Akmescit) havaliman?na Amethan Sultan’?n isminin verilmesi konusunun Ukrayna Yüksek Radas?’n?n son oturumunun gündemine getirilmesinin milletvekillerince reddedilmesiyle birlikte Cemilev’in kendisinin de Amethan Sultan için oy vermedi?inin nedenini anlat?rken, Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’in en büyük o?lu Aleksandr Yanukoviç’in Simferopol havaliman?n sahibi oldu?uyla ilgili yanl?? yalan bilgiyi yayg?nla?t?rd?.

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev: «Edindi?imiz bilgilere göre, havaliman? Yanukoviç’in o?lunun özel mülkiyetindedir. Dolay?s?yla sorunun çözümü yolunda çok ?ey ona ba?l?d?r. Ben bu konuda onunla konu?maya haz?rlan?yorum.» — diye söyledi.

Cemilev’in yapt??? bu gerçe?e uymayan ve çok tuhaf bir beyan, bunakl???n bir tezahürü de?il miymi??

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня