Cemilev, halk aleyhine kanunu g?rmezlikten geldi

Post navigation

Cemilev, halk aleyhine kanunu g?rmezlikten geldi

K?r?m Tatarlar?ndan ç?kan Ukrayna Milletvekili, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekilleri, hükümet üyeleri — onlar?n hepsi bizim ac? çeken halk?m?z?n vatana dönü? ve yerle?mesinin sorumlulu?unu üstlenenler olarak görünmeye çal???rlar.

 

Vatanda? Hay?r Vakf? Ba?kan? Rustem HAL?LOVTarihten bilindi?i gibi ak?ll? siyaset adamlar? olumsuz sonuçlarla mücadele etmeden önce onlar? önlemeye çal???rlar. Fakat…

 

17 ?ubat 2011’de Ukrayna Parlamentosunca para cezalar?n?n sertle?tirilmesi amac?yla de?i?iklikleri yap?lan Kentsel Geli?imi Düzenleme Ukrayna Kanununun kabul edilip yürürlü?e girmesi haberi binlerce K?r?m Tatar? için ans?z?n bir ?ok oldu.

Kanuna göre yasalla?t?r?lmayan veya tapusu olmayan konutlar?n sömürülmesi için ciddi para cezalar? öngörülen. (tapusu olmayan 300 metrekareye kadar olan konut için), yani birinci kategoriye ait konut için 18 asgari ücret tutar?ndaki ceza öngörülür (18 000 Ukrayna Grivnas?’ndan fazla parad?r).

 

Bu ne demek?

 

Bizim milletta?lar?m?z?n anavatan?nda 20 y?ldan fazla bir süre içinde dönmekte ve yerle?mekteyken kendi paras?yla kendi evlerini sürekli olarak in?a ettiklerinin gerçe?i ortadad?r.

 

Sorunun iyi anla??lmas? için birkaç rakam? dikkatinize sunmam laz?md?r.

 

KÖC Yüksek Konseyi Ba?kan? V.Konstantinov’un sundu?u bilgiye göre «20 y?l içinde K?r?m Tatarlar? için 67 000 arsa tahsis edilmi?tir» ekonomik zorluklar nedeniyle arsalar?n % 25’i geli?tirilmeyen veya tapusu olmayan arsalard?r. Böylece K?r?m Tatarlar? yakla??k 50.000 de?i?en derecelerde haz?r evlerini in?a etmi?tirler.

 

ATR TV kanal?n?n «BU AFTA» yay?n?n?n öncüsünün sözlerine göre K?r?m’da konut yapanlar?n % 80’nini K?r?m Tatar aileleri olu?turmaktad?rlar.

 

Sonuçta söz konusu yasa kabul edildikten sonra bütün bu K?r?m Tatar aileleri cezalara u?rat?labilirler.

 

Sonuç olarak mant?kl? bir soru olu?ur: 22 Aral?k 2011’de Kentsel Geli?imi Düzenleme Ukrayna Kanununda de?i?iklikler yap?ld???nda bizim milletvekilimiz KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev neredeydi?

 

Ukrayna Yüksek Radas? Resmi Sitesi’ne girince söz konusu kanunda de?i?ikliklerin yap?ld??? s?rada Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemilev’in Ukrayna Parlamentosunda yoklu?u gerçe?i ortaya ç?kt?. KTMM bas?n servisinin verdi?i bilgilere göre Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemilev 22 Aral?k 2011 tarihinde Türkiye’ye ziyarette bulundu. Ziyaretin amaçlar? ve sonuçlar? hakk?nda KTMM bas?n servisince bilgi verilmedi.

Böylece Kentsel Geli?imi Düzenleme Ukrayna Kanununda K?r?m Tatarlar? için son derece olumsuz de?i?ikliklerin yap?laca??ndan haberdar olmas?na ra?men Mustafa Cemilev bu kanuna kar?? ç?kmamaktan ba?ka kanuna olumsuz de?i?ikliliklerin yap?ld??? zamanda Türkiye’ye gitmi?tir.

Belki Mustafa Cemilev’in K?r?m Tatar Halk?n?n sorunlar?ndan daha önemli ç?karlar? vard?r …

Neden sürgünde ya?ayan ve anayurduna dönemeyen milletta?lar?m?z?n zorluklar? hakk?nda bilerek, halk?m?z içinde i?sizli?in yüksek düzeyde oldu?unun fark?nda olarak, halk?m?z?n kar??la?t??? konut iskan ve yerle?me sorunlar?n?n ciddili?ini anlayarak Ukrayna Milletvekili ve KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev söz konusu kanunda olumlu de?i?iklilikler yapmaya hiç çal??mad?.

 

Neden o baz? geçici tedbirleri sa?lamay? teklif etmedi?

 

Gerçekten insanlar?m?z tenbellikleri veya aptall?klar? yüzünden de?il de, tasar?m ?irketlerinin a??r? i?tah?ndan ve yetkililerin konuyla ilgili tüm gerekli süreçleri geciktirmeye çal??t???ndan dolay? y?llard?r konut tapular? ve teknik belgelerini alam?yorlar.

 

Ne yaz?k ki, sözde liderlerimiz halk?m?z?n ç?karlar?n? de?il de, devlet ödülü ve çe?itli ba?ka ödüller pe?inde ko?maktayken kendilerinin ç?karlar ve isteklerini savunmaya çal???rlar.

 

Vatanda? Hay?r Vakf? Ba?kan?
Rustem HAL?LOV

 

«Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») gazetesinin

11 (949) ve 16.03.2012 tarihli nüshas?n?n bilgilerinden yararland?

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня