Dikkat! Dikkat! K?r?m Tatar Milli Toplant?s? 24 Mart 2013 tarihinde yap?lacakt?r

Post navigation

Dikkat! Dikkat! K?r?m Tatar Milli Toplant?s? 24 Mart 2013 tarihinde yap?lacakt?r

K?r?m Tatar Halk Cephesi, K?r?m Tatar Milli Hareketi Gazileri ve Kat?l?mc?lar? ile birlikte Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’na destek amaçl? 3. K?r?m Tatar Milli Toplant?s?’n?n yap?laca??n? ilân ediyorlar.

3. K?r?m Tatar Milli Toplant?s?, 24 Mart 2013 tarihinde Akmescit (Simferopol) ?ehrindeki P.?. Çaykovski Müzik Koleji’nin konser salonunda yap?lacakt?r.


Toplant?n?n Ba?lama Saati: 13.00

 

K?r?m Tatar Halk Cephesi'nin 28 Ocak 2012 tarihli kurulu? konferans?

18 May?s 2012 tarihli 1. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?

18 Ekim 2012 tarihli 2. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?

30 Ocak 2013 tarihli Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu'nun 1. Oturumu

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, Ukrayna devletinin en üst düzeyinde K?r?m Tatarlar?n?n ç?karlar?n? temsil eden tek me?ru bir kurumdur.

Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n karar?na binaen Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’na, K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iadesine ve sosyal geli?imine ili?kin program ve projelerin geli?tirilerek uygulamaya koyulmas? konusunda geni? yetkiler verildi.

 

17 K?r?m Tatar Sivil Toplum Kurulu?u, K?r?m Tatar Milli Hareketi Gazilerinin giri?imleri ile 28 Ocak 2012 tarihinde bir çat? alt?nda birle?erek K?r?m Tatar Halk Cephesi’ni kurdular. K?r?m Tatar Milli Hareket Gazileri, K?r?m Tatar Halk Cephesi’ni Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Yasal Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nun Ukrayna Parlamentosu’nda kabul ettirilerek onaylat?lmas?na çal??makla görevlendirdi.

 

Ukrayna Cumhurba?kan?’na K?r?m Tatarlar?n?n ç?karlar?n? temsil eden tek me?ru organ olan Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun faaliyetlerini yeniden ba?lat ça?r?s?, K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin bu yöndeki en önemli giri?imlerinden biridir.

Bu ça?r?, 18 May?s 2012 ve 18 Ekim 2012 tarihlerindeki 1. ve 2. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?lar? taraf?ndan desteklenmi?tir.

K?r?m Tatar ça?r?lar? Ukrayna Hükümeti’nce duyuldu ve Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nin üst yönetiminin kat?ld??? ilk oturumu Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n emriyle 30 Ocak 2013 tarihinde düzenlendi.

 

3. K?r?m Tatar Milli Toplant?s?, K?r?m Tatar Milli Hareketi Gazileri ve K?r?m Tatar Halk Cephesi ile birlikte 24 Mart 2013 tarihinde Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun Ukrayna Hükümetinin üst düzeyinde yap?lmas? gereken görevlerini belirtecektir.

 

3. K?r?m Tatar Milli Toplant?s? Organizasyon Komitesi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня