Rusya Devlet Dumas?, K?r?m Tatarlar?na g?vence verecektir

Post navigation

Rusya Devlet Dumas?, K?r?m Tatarlar?na g?vence verecektir

K?r?m’?n Rusya Federasyonu’na girdi?i takdirde Rusya Federasyonu taraf?ndan K?r?m Tatar Halk?na verilmesi öngörülen güvenceler teyit edilecektir.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumas? Ba?kan? Sergey Nar??kinRusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumas? Ba?kan? Sergey Nar??kin konuyla ilgili aç?klama yapt?.

 

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumas? Ba?kan? Sergey Nar??kin, K?r?m nüfusunun özgür ve demokratik referandumla K?r?m’?n Rusya Federasyonu’na dahil olma karar?n? onaylad??? ve K?r?m’?n Rusya ile birle?mesi tarihi bir olay?n?n ya?and??? takdirde, RF Devlet Dumas? Miletvekillerinin, Rusya parlamenterlerinin, K?r?m Tatar Halk?n?n yasal güvencelerinin desteklenmesini ve teyit edilmesini sa?layacaklar?n?n alt?n? çizdi.

 

16 Mart 2014 tarihinde K?r?m’da K?r?m’?n statüsünü belirleyecek referandum gerçekle?tirilecektir.

 

Kaynak: http://itar-tass.com

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня