Enver Kantemir Umerov Kene? Ba?kanl???na getirildi

Post navigation

Enver Kantemir Umerov Kene? Ba?kanl???na getirildi

Dr. Enver Kantemir Umerov, 14 Temmuz 2013 tarihli 5. Milli F?rka Konferans? delegelerince Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kanl???’na seçildi.

Dr. Enver Kantemir Umerov, 14 Temmuz 2013 tarihli 5. Milli F?rka Konferans? delegelerince Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kanl???'na seçildi

Dr. Enver Kantemir Umerov hakk?nda k?sa bilgi:

 

Dr. Enver Kantemir Umerov, 1948 y?l?nda Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Samarkand kentinde do?du.

Yüksek tahsil sahibi. 1971 y?l?nda Saratov Devlet Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu.

1981 y?l?nda fizik ve matematik ile ilgili tezi savunarak fiziksel ve matematiksel bilimler aday? unvan?n? ald?.

1971 y?l?ndan itibaren 1983 y?l?na kadar Saratov Devlet Üniversitesi Mekanik ve Fizik Ara?t?rma Enstitüsü’nde çal??t?.

1983-1991 y?llar? aras?nda Nalçik kentindeki Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi’nde doçentlik yapt?.

1991 y?l?nda K?r?m’a döndü.

1994-1991 y?llar? aras?nda Simferopol (Akmescit) kentindeki Tavriya Milli Üniversitesi Radyo Fizik Bölümü’nde Doçent olarak çal??t?.

1995-1999 y?llar? aras?nda Bakan Yard?mc?s? — K?r?m Özerk Cumhuriyeti E?itim ve Bilim Bakanl??? bünyesindeki Akreditasyon Daire Ba?kan? olarak çal??t?.

2003 y?l?ndan bu yana K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Bili?im Fakültesi’nde Doçent olarak görevini sürdürmektedir. Bilimler alan?nda çal??malar yapmaktad?r. K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi bünyesindeki Ekonomik Sibernetik ve Yönetim Bilgi Sistemleri Ara?t?rma Laboratuar?n? yönetmektedir. 80’den fazla bilimsel makalenin ve bir ders kitab?n?n yazar?d?r.

 

2. K?r?m Tatar Halk? Kurultay?’n?n delegesidir.

 

1993 y?l?nda K?r?m Tatar Kültürünü Yeniden Canland?rma Koordinasyon Merkezi’nin ba?kan? oldu.

 

1993’ten 1995’e kadar K?r?m Tatar Milli Meclisi üyesidir.

 

2006 y?l?nda Milli F?rka kurucular?ndan biriydi.

2011 y?l?nda Birle?mi? Solcular ve Köylüler Ukrayna Partisinin K?r?m’daki Bölgesel Organizasyonu Ba?kanl???’na seçildi.

14 Temmuz 2013’de Milli F?rka Kene? Ba?kanl???’na seçildi.

Evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня