Erdo?an\’?n K?r?m Tatarlar?na Verdi?i Dersler

Post navigation

Erdo?an\’?n K?r?m Tatarlar?na Verdi?i Dersler

Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an, 13-14 Eylül tarihlerinde K?r?m’a bir çal??ma ziyaretini gerçekle?tirdi.

 

Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?anSöz konusu ziyaret do?rudan K?r?m Tatarlar?n?n sorunlar? ile ilgili de?ilse de, K?r?m Tatarlar?, karde? Türk Halk?na sayg? göstermekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin deste?inden yararlanma f?rsat?n? do?al olarak kaç?ramad?lar.

 

Fakat önceleri KTMM ba?kanlar? tüm temsili yükümlülüklileri üstlendiyse de, bu kez K?r?m Tatar Milli Hareketi’nin veteranlar? ve kat?l?mc?lar? ile K?r?m Tatar Halk Cephesi’ni olu?turan 17 sivil toplum kurulu?u ve Müslüman cemiyetinin temsilcilerinden olan ba?ka K?r?m Tatarlar? T.C. Ba?bakan? ile görü?me iste?inde bulundu.

 

Görü?meye kim nas?l haz?rl?klar yapt??

 

K?r?m Tatar Halk Cephesi, Ukrayna ve Türkiye toplumlar?n?n geni? kesimlerini T.C. Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an ile görü?me niyeti hakk?nda resmen bilgilendirdi.

 

Görü?me için haz?rl?k s?ras?nda konuyla ilgili ba?vuru Türkiye Cumhurba?kanl???’na, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçili?i ve medya mensuplar?na resmen mektup ?eklinde ula?t?r?ld?.

 

Bu mektup, Erdo?an’?n K?r?m ziyareti program?na K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin olu?turdu?u bir heyetle görü?menin dahil edilmesi ricas?n? ve K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ile Halk Cephesi’nin K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iade edilmesi ve savunulmas?na ili?kin inisiyatiflerinin Türkiye Cumhuriyeti taraf?ndan desteklenebilmesinin sa?lanabilece?inin görü?me konusu olarak belirtildi?i bilgiyi içerdi. Halk Cephesi’nce T.C. Ba?bakan? Say?n Recep Tayyip Erdo?an’a yap?lan ba?vuruda:


«Sizi Türk Halk? dahil olmak üzere tüm Türk Dünyas?n?n ve Müslüman Ümmetinin ç?karlar?n?n savunucusu olarak alg?l?yor, K?r?m’? ziyaret program?n?za K?r?m Tatar Halk Cephesi heyetiyle görü?menizin dahil edilmesi ricas?nda bulunuyoruz.

Sizin sayenizde soyk?r?m ve bask? politikalar?na maruz kalan K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iadesi sorununun hem Ukrayna’n?n, hem de Türkiye’nin en üst düzeylerinde görü?ülerek gerekli çözümünün bulunaca??na inan?yoruz. Katk?lar?n?z sayesinde K?r?m Tatar Halk?n?n Mübarek K?r?m Topra??nda kalk?nmas?n? sa?layacak K?r?m Tatar halk?n?n yasal haklar?n?n iadesine yönelik gerekli hukuki süreçler ba?lat?labilir.

Önerimize ?lginiz için te?ekkür ederiz ve Sizin K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin heyeti ile görü?menizin karde? Türk ve K?r?m Tatar Halklar?n?n aras?ndaki ili?kilerin geli?mesinde yeni bir a?ama olaca??na inan?yoruz.» — dendi.

Mustafa Cemilev’in söz konusu görü?meye nas?l haz?rl?klar gördü?ü hiç bilinmemektedir.

 

KTMM ba?kanlar?n?n Erdo?an ile ne konuda ve hangi sorular? görü?mek istedikleri hakk?nda bir bilgi bile kamuoyuna sunulmad?.

 

KTMM heyetinin kompozisyonunun kimin taraf?ndan ve ne seviyede belirlendi?i, görü?me saatinin ve ?artlar?n?n kimin taraf?ndan uzla??ld??? — s?k? s?k?ya korunan bir s?rd?r.

 

Recep Tayyip Erdo?an K?r?m’a gelince K?r?m Tatar toplumunun haklar?n?n ve ç?karlar?n?n savunucusu olan K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi’nin bir heyeti ile bir araya gelme resmi teklifini görmezden geldi.

 

Böylece kulis entrikalar? resmi bir yoldan üstün oldu, çünkü Erdo?an’?n KTMM ba?kanlar?yla görü?mesi gerçekle?tirildi.
Mustafa Cemilev beraberindekileri ile yüksek konu?u Belbek havaalan?nda kar??lay?p Mustafa Cemilev’in, Refat Çubarov’un ve Fevzi Yakubov’un T.C. Ba?bakan? ile bir araya gelece?i Gaspra’daki «Сосновая Роща» oteline kadar ona refakat ettiler.

 

KTMM bas?n servisine göre, KTMM ba?kan? T.C. Ba?bakan? ile okullar?n ve Büyük Cuma Camii’nin in?alar?na yard?m konusunu ve K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi’nin malzeme ve teknik altyap?s?n?n geni?letilmesi konusunu görü?tü.

 

Ak?am görü?meleri ne ile sona erdi — bilinmemektedir. Görü?me s?ras?nda yap?lan antla?man?n hangi sonuçlar?na ula??ld???n? kan?tlayan herhangi bir doküman ortada yok olmakla birlikte ula??lan antla?man?n ko?ullar?n?n yerine getirilmesi için ne somut zaman çerçevesi, ne de tutarlar belirtildi. T.C. Ba?bakan? taraf?ndan konuyla ilgili herhangi bir taahüt dillendirilmedi.

 

Bununla birlikte KTMM ba?kanlar?n?n T.C. Ba?kan? ile görü?melerinin ne kadar sürdü?ü bilinmemektedir. KTMM sitesinde olayla ilgili yay?mlanan birçok foto?rafta Erdo?an’?n koltu?u bo?tur…

 

ERDO?AN’IN DERSLER?

 

Erdo?an, K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ile Türkiye’den parasal yard?m?n dökümünü gerektirmeyen siyasi konulardaki görü?meyi gözard? ederek, Türkiye’li vergi mükelleflerinin paralar?n? me?ruiyetini kaybeden KTMM yönetimine neden vadetti?

 

K?r?m Tatar Halk Cephesi Yürütme Kurulu’nun resmi ba?vurusu T.C. Ba?bakanl??? taraf?ndan görmezden gelinerek cevaben bir yaz? bile gönderilmeksizin diplomatik görgü kurallar?na neden uyulmad??

 

Yukar?daki gerçekleri bir ba?lang?ç noktas? olarak hesaplasak, Erdo?an’?n K?r?m ziyareti s?ras?nda K?r?m Tatarlar?na verdi?i birkaç dersi alabiliriz.

 

1. Ders: Türkiye, K?r?m Tatarlar?n?n hukuki sorunlar? ile u?ra?may? planlam?yor.

Erdo?an’?n ba?bakanl???ndaki Türkiye Hükümeti, K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iadesi sürecine kat?lma niyetinde de?ildir.

 

Erdo?an’?n K?r?m Tatar Halk Cephesi ile K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iadesi konulu görü?me ricas?n? cevaps?z b?rakt???ndan dolay? onun bu konuda istekli ve destekçi olmaya haz?r olmad???n? belirtir.

 

Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Yasal Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nun Ukrayna Parlamentosunca kabul edilerek yürürlü?e girdirilmesi talebine destek yönelikli açl?k grevi düzenlendi?inden dolay? K?r?m Tatar Halk Cephesi Yürütme Kurulu’nun dört üyesinin Simferopol milisince tutukland??? 15 May?s 2012 tarihli olaylar?n Türkiye Hükümetince suskunlukla geçi?tirilmesi Türkiye’nin Ukrayna’da K?r?m Tatarlar?n?n yasal haklar?n?n iadesi konusundan sapma ve kaç?nma niyetli oldu?unu tasdik etmektedir.

 

TBMM Milletvekili Ruhsar Demirel, 17 May?s 2012’de açl?k grevi tutan K?r?m Tatarlar?n?n tutuklanma olay? ile ilgili TBMM konu?mas?n? yapt?. Ancak Türkiye Hükümeti, K?r?m Tatarlar?n?n haklar?n?n kabaca ihlali sebebiyle herhangi bir resmi tepkide bulunmad?.

 

Türkiye’yi ve Erdo?an’? K?r?m Tatarlar?n?n yasal haklar?na so?uk bakma ile suçlayabilir miyiz?

 

Büyük olas?l?kla — suçlayabilmeyiz.

 

Türkiye — h?zl? ve emin ad?mlarla jeopolitik aç?dan önemli bölgesel bir lidere dönü?mekte olan güçlü bir devlettir.

T.C. Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an — Türkiye Cumhuriyeti için önemli olan bu de?i?ikliklerin itici gücü olarak alg?lan?yor.

 

Erdo?an’?n jeopolitik kayg?lar? ve 80 milyonluk Türkiye nüfusunun iç sorunlar? fonunda üç yüz binlik K?r?m Tatar Halk?n?n sorunlar? öncelikle çözülmesi gereken sorunlar de?ildir.

 

Erdo?an’? öncelikleri konusunda adaletsizlikle suçlayamayay?z.

 

Biz Suudi Arabistan Kral?na veya Brezilya ile Hindistan’?n ba?bakanlar?na halk?m?z?n durumuna dikkat eksikli?inden yak?nm?yoruz da.

 

2. Ders: Türkiye Hükümeti K?r?m Tatarlar?n? de?il de, sadece Mustafa Cemilev’i destekler.

 

Türkiye Hükümeti verilerine göre, Türkiye, 20 y?l boyunca Mustafa Cemilev’in faaliyetlerine 20 milyon ABD Dolar?ndan fazla tutar? tahsis etti. Bu tutar?n hangi bir k?sm?n?n hangi ihtiyaçlara harcand??? bir gizemdir, çünkü Mustafa Cemilev 20 y?l boyunca KTMM finansal faaliyetlerine ve d?? yard?mlar?n kullan?m? ve harcan?m?na ili?kin K?r?m Tatar Halk?na herhangi bir rapor sunumunda bulunmad?.

 

Öyle ki, bu bilgi yaln?zca Türkiye’nin resmi mali kaynaklar?na aittir.

 

K?r?m d???ndaki K?r?m Tatar derneklerince milletta?lar?n?n gereksinimlerini kar??lamak üzere tahsis edilen gayriresmi mali yard?mlar da vard?. Mustafa Cemilev’in bu yard?mlar?n hacmi ve harcanmas? hakk?nda bir rapor vermedi?i gerçe?i ortadad?r.

 

Sonuç olarak Türkiye’deki K?r?m Tatar dernekleri, Mustafa Cemilev arac?l???yla K?r?m’a fon aktar?m?n? yapmay? durdurarak somut birey ve kurulu?lar?n somut özel projelerinin yap?lmas? ve ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas? için hedeflenen yard?mlar?n ula?t?r?lmas?n? uygulamaya ba?lad?lar. Böylece Türkiye vatanda?lar? olan K?r?m Tatarlar? K?r?m’daki soyda?lar?na yard?m etmenin bir yolunu buldular.

 

Türkiye Hükümeti’ne gelince ise, Erdo?an’?n K?r?m’a son ziyaretinden Ankara’n?n yaln?zca KTMM ba?kanlar?n? parayla beslemeye devam etmek niyetinde oldu?u aç?k olarak bilinmektedir.

 

Cemilev’in Erdo?an’la görü?tü?ü s?rada K?r?m Tatarlar?n?n dönü?ü ve yerle?mesi sorunlar?yla hiçbir ili?kisi olmayan projelerin görü?ülmesi, görü?lerimizin do?ru oldu?unu gösterir. Böylece, me?ruiyetini kaybeden KTMM arac?l??yla görü?ülen projelere tahsis edilen kaynaklar?n yasad??? kullan?m? ve suistimaline yol aç?kt?r. Örne?in KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, sadece Büyük Cuma Camii’nin in?as?na, söz konusu projenin tahmini maliyetinin resmen belirlenmesinden önce, on milyonlarca ABD Dolar?n?n yat?r?lmas? gerekti?ini belirtmi?tir.

 

Öte yandan, Türkiye Hükümeti taraf?ndan Cemilev’in Türkiye yat?r?mlar?n?n Ukrayna’ya ba? ula?t?r?c?s? olarak tan?t?lmas? onun Türkiye için avantajl? bir figür oldu?una i?aret eder.

 

KTMM ba?kan?n?n böyle statüsünün gerçe?e uymamas?: «Türkiye-Ukrayna yat?r?m ili?kilerinin progresyonu aç?s?ndan Cemilev’in gerçek ekonomik, idari ve siyasi gereklili?i ve önemi ne?» — sorusuna cevap bulununca kan?tlan?r.

Türkiye Taraf?’n?n, yat?r?m konulu müzakereler sürecine Cemilev’in kat?lmas?n?n gerekti?i talebinde bulunmas?, Cemilev’le alakal? Türkiye Taraf?’n?n temsilcilerinin Mustafa Cemilev’in itibar?n? suni olarak yükseltmeye çal??t???n?n belirtisidir.

 

Ancak Türkiye Hükümeti, Mustafa Cemilev’e neden ilgi duyar?

Ellerin alk??lanmas? için iki elin varl??? gerekir. ?u yüzden Türkiye’nin ayr? resmi üst düzey yetkililerinin K?r?m Tatarlar?na hay?r amaçl? yard?m kisvesi alt?nda kara paran?n döndü?ü uluslararas? «gölgeli dönü?üm merkezi»ne ç?karlar? aç?s?ndan ilgi duyduklar? varsay?labilir.

 

3. Ders: Ukrayna K?r?m Tatarlar?n?n yasal haklar?n? iade etmek istemiyor.

 

Erdo?an’?n Ukrayna ziyaretinin resmi niteli?i göz önüne al?nd???nda, T.C. Ba?bakan?n?n Ukrayna ziyareti program?n?n Türkiye ve Ukrayna d??i?leri bakanl?klar? taraf?ndan uzla??larak koordine edilmesi gerçe?i apaç?kt?r. Uluslararas? ziyaretler ba?ka ?ekilde düzenlenmezler.

 

Bu nedenle Erdo?an’? K?r?m’da kar??layacak K?r?m Tatar temsilcileri Ukrayna D??i?leri Bakanl??? da dahil olmak üzere taraflar?n kar??l?kl? anla?mas?nda uzla??ld?.

 

Yani Ukrayna, her aç?dan yasal toplum kurulu?lar?n? T.C. Ba?bakan?n? K?r?m Tatar Halk?n?n hukuki sorunlar? konusunda bilgilendirme hakk?ndan mahrum edip ayn? zamanda hukuken mevcut olmayan KTMM ve Dünya K?r?m Tatar Kongresi gibi iki örgütün ba?kanlar?n?n Erdo?an’la görü?mesini resmen düzenledi.

 

Mustafa Cemilev ile Refat Çubarov’un mevcut Ukrayna Hükümetine muhalefet olu?turdu?u ve Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’in K?r?m Tatar sorunlar?n?n çözümüne yönelik inisiyatiflerini sürekli olarak defalarca engellemeye çal??t??? dikkate al?nd?ysa e?er bu durum çok tuhaf görünür.

 

Buna ek olarak siyasi rakiplerin parlamento seçimlerinin arifesinde bunun gibi rezonans olay?n gerçekle?tirilmesi için s?n?rs?z yetkilere sahip ç?kmas? en az?ndan mant?ks?z görünüyor.

 

Yoksa bu mant?kl? bir pazarl???n mant?kl? bir sonucudur.

 

Erdo?an’?n K?r?m ziyreti, Ukrayna’n?n K?r?m Tatar konusuyla ilgili tutumunu aç?kça göstermektedir:

 

20 y?ld?r düzenli olarak K?r?m Tatarlar?n?n geli?imini engelleyen gayrime?ru ve bu yüzden çok itaatkâr siyasi jokeri desteklemenin, Kiev için makbul olmayan K?r?m Tatarlar?n?n yasal haklar?n?n iadesi ve adalet talebinde bulunan azimli ve kararl? mücadele insanlar?n? desteklemeden tercihli olmas? muhakkakt?r.

 

T.C. Ba?bakan? ile görü?mek üzere Ukrayna’ca onaylanan ve tasdik edilen temsilcilik yüzünden ba?ka sunuca var?lamaz:

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi, K?r?m Tatar Halk?n?n me?ru haklar?n?n iadesi konusunu Erdo?an ile görü?melerde gündeme getirece?ini belirtti?i yüzünden T.C.Ba?bakan? ile görü?me talepleri reddedildi.

 

KTMM ba?kan? Erdo?an’dan Ukrayna için para isteyecekti ve ?u yüzden T.C. Ba?bakan? ile görü?üldü.

 

4. Ders: Bizden ba?ka hiç kimse bize kurtulu? vermez …

 

K?r?m Tatar Halk?n?n Erdo?an’?n K?r?m’a ziyaretinden ç?karaca?? temel ders Frans?z devrimci ?airi Eugène Pottier’in a?a??daki sözleri ile ifade edilir:

yok bize hiç kimsenin imdad?
sultanlardan,vezirlerden!
bizi bunlardan kurtaracak
kuvvetimizdir ancak.

K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’a dönmek için mücadeleler verdi?i dönemde K?r?m Tatar Halk?n?n milli kurtulu? sürecine tüm kesimlerince kat?lmas? yüzünden önemli ba?ar?lar kazan?ld? — Sovyet Hükümeti, K?r?m Tatarlar?n?n anavatan?-K?r?m’da ya?ama hakk?n? tan?d?.

 

K?r?m’da ise insanlar?m?z?n aktifli?i oldukça dü?tü.

 

Daha do?rusu, K?r?m Tatarlar?n?n aktifli?i K?r?m Tatar Milli Hareketi’ne dahil edilen sözde liderler taraf?ndan ustaca dü?ürülmeye çal???ld?. Devlet yetkilileri taraf?ndan onlar?n y?k?c? faaliyetlerine destekler sa?land?.

 

Sonuç öngörülebildi?i gibi oldu:

— Milli Hareket felce u?rad?;
— Halk?m?z siyasi amaçtan sapt?r?ld?;
— Kurultay — KTMM sisteminin ba??na geçen Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov, K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iadesi u?runa gerçek mücadele giri?imlerinde bulunmad?lar.

 

KTMM’nin daimi ba?kanlar?, tehlikeli ve gelir sa?lay?c? olmayan milli kalk?nma çal??malar?n? uygulamak yerine iyi ücretlenen ve ödüllenen K?r?m’da K?r?m Tatarlar?n?n sava? öncesi yasal statüsü iadesine yönelik bütün giri?imleri engelleme faaliyetlerinde bulundular.

 

Sonuç olarak K?r?m’a dönebilen K?r?m Tatarlar? sadece fiziksel olarak hayatta kalmak için çaba göstermekten dolay? ba??ms?z Ukrayna’n?n siyasi ve ekonomik geli?imi sürecinin d???na ç?kar?ld?.

 

Sürgünde kalan K?r?m Tatarlar? ise anavatan?na dönme umudunu kaybetmek üzere. Ukrayna Hükümeti KTMM ba?kanlar?yla birlikte Sürgünden Dönü? Devlet Program?n? s?f?ra indirdi.

 

Fakat zaman de?i?iyor.

 

K?r?m Tatar ortam?nda Cemilev’in itibar? art?k s?f?ra de?il de, negatif de?ere inmektedir.

Kendi zaman?nda Sovyet Hükümetince K?r?m Tatar Halk?n?n devlet düzeyinde rehabilite edilmesi sonucuna ula?an K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? aktifle?mektedirler.

 

Cemilizm ve Çubarovc?l???n ahlaks?zl??? ve y?k?c?l???n? kavram?? olan ve K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesine destek veren K?r?m Tatar gençlerinin say?s? hep artmaktad?r.

 

K?r?m Tatarlar?n?n sosyal ve politik aktifli?i derece derece artmaktad?r.

 

Cemilev’e ba?l? olmayan ve önemli milli projelere sponsorluk yapmaya haz?r olan K?r?m Tatar i? adamlar?, KTMM çabalar?na ra?men i?lerini geli?tirmeye devam etmektedirler.

 

Asl?nda, KTMM taraf?ndan siyaset d??? b?rak?lan K?r?m Tatarlar?, hiç kimsenin gümü? tabakta onlara me?ru haklar?n? sunmayaca??n?n fark?nda olmaya ba?l?yorlar.

 

K?r?m Tatar Halk?, yaln?zca siyasi mücadelede kazanabilece?i kadar yasal haklar?na kavu?abilecektir.

 

Mevcut durumdan ba?ka ç?k?? zaten yoktur.

 

Halk?m?z bu mücadelesinde sadece kendine güvenebilir.

 

En yak?n kom?u ve görünü?te güçlü bir müttefik — Türkiye bile ak?ll?ca kenardan izlemekle birlikte Ukrayna taraf?ndan uzla??lan ve tasdik edilen K?r?m Tatarlar?yla i?birli?ine devam edecektir. Erdo?an, K?r?m ziyareti s?ras?nda bunu iyice kan?tlam??t?r.

 

T.C. Ba?bakan?n?n K?r?m Tatarlar?na verdi?i en önemli ders ?udur: K?r?m Tatarlar? sadece kendi gücüne güvenebilirler.

5. Ders. Onlar Cemilev için mücadele edecekler.

 

K?r?m Tatar Halk?n?n yaln?zca ?ark? söylemekle ve dans etmekle s?n?rlanmadan haklar?n? ve ç?karlar?n? savunabilir zengin ve geli?mi? bir millet olarak ya?amas?n? ve özerk cumhuriyetini yeniden kurarak ustaca idare etmesini istemeyenler, önceki bölümlerde dikkate al?nan e?ilimlerin fark?ndad?rlar.

 

?u yüzden KTMM ba?kanlar?n?n Ukrayna’daki ve Ukrayna d???ndaki sahipleri, kendi u?a??n? «ayakta tutmak» için görülmemi? ad?mlar atmaya ba?lad?lar.

 

«Kurtarma tedbirleri»nin listesi ?unlar? içermektedir:

 

— K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Yasal Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nu Ukrayna Parlamentosuna kabul ettirme inisiyatifine engel olu?turmak amac?yla 5515 Say?l? Milli Alamete Göre Sürgüne Gönderilen Bireylerin Haklar?n?n ?adesi Yasa Tasar?s?n?n bilinmezlikten ç?kar?larak öne sürülmesine yönelik hareketler;

 

— Mustafa Cemilev’e Birle?ik Muhalefet — «Batkivsçina»n?n aday listesinin 12. s?ras?nda yer verildi;

 

— Mustafa Cemilev’in inan?lmaz say?daki yabanc? elçilerle öpü?me prati?i ve böylece KTMM ba?kan?n?n uluslararas? tan?nmas?n?n alt?n?n çizilmesi;

 

— K?r?m ve Ukrayna’ya Cemilev arac?l???yla yat?r?mlar?n «Niagara ?elalesi»nin vadedilmesi;

 

— Cemilev’in Erdo?an’la görü?mesinden ç?kart?lacak ders ?u idi ki: K?r?m Tatar Milli Hareketi ve Halk Cephesi’nin ?imdilik s?n?rl? imkanlar?na göre Cemilev’in idari kaynaklar?n?n üstünlü?ünü belirtmektir;

 

— Cemilev’in «Hyatt» Otelinde diplomatlarla görü?mesi ve Amerika ile Avrupa taraf?ndan Cemilev öncülü?ündeki uluslararas? forum konusunun geli?tirilmesi süreci tüm ?u «Kurtarma tedbirleri»nin zirvesini olu?turmaktad?r;

 

— Mustafa Cemilev’in konumunun korunmas?na ilgi duyanlar taraf?ndan «Hayat» Oteli görü?mesi ard?ndan hemen bas?nda PR niteli?indeki bu etkinlikle ilgili bilgiler yayg?nla?t?r?ld?.

 

Bu «d??ar?dan» KTMM ba?kan?n?n konumunun korunmas?na yönelik yap?lan faaliyetlerin tam listesi de?ildir. Fakat bu bilgiler, etkili güçlerin K?r?m Tatar Halk?n?n anavatan?nda özgürce ya?ama ve geli?me ile kendi kaderini kendisinin tayin etme do?al haklar? u?runa mücadelesini amaçl? olarak engellemeye çal??t???n? gösterir.

*     *     *

T.C. Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an, K?r?m Tatarlar?na bir yandan ac? ise de, di?er yandan yararl? dersler verdi. Bu dersler Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? taraf?ndan resmen dile getirilmediyse de, onlar?n önemi eksilmez.

 

En önemlisi, bu dersler ö?renildi ve sonuçlar? ç?kar?ld?, K?r?m Tatarlar? ise haklar? u?runa siyasi mücadeleye devam ederler.

 

Belki de bu Erdo?an’?n K?r?m’a resmi ziyaretinin en önemli sonucudur.

Milli F?rka Analitik Grubu,
Rinat ?AYMARDANOV

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня