Halk Cephesi, K?r?m Tatar Milli Vakf?n?n Kurulmas? Giri?iminde Bulundu

Post navigation

Halk Cephesi, K?r?m Tatar Milli Vakf?n?n Kurulmas? Giri?iminde Bulundu

K?r?m Tatar Dili ve Kültürünün Yeniden Do?u?u ve Korunmas? Milli Vakf?, K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin giri?imiyle kuruldu.

 

K?r?m Tatar Milli Hareketinin önemli kat?l?mc?lar?ndan olan, K?r?m’?n yer adlar? ve tarihiyle ilgili önemli bilimsel ara?t?rmalar yapan tarih yazar? Celâl Çelebi, K?r?m Tatar Dili ve Kültürünün Yeniden Do?u?u ve Korunmas? Milli Vakf?’n?n Onursal Ba?kan? seçildi.

 

K?r?m Tatar Dili ve Kültürünün Yeniden Do?u?u ve Korunmas? Milli Vakf?’n?n

K?r?m Tatar Halk?na


Ba?vurusu

 

Say?n vatanda?lar!

 

K?r?m Tatar Dili ve Kültürünün Yeniden Do?u?u ve Korunmas? Milli Vakf?, K?r?m Tatar Halk Cephesi'nin giri?imiyle kurulduBizim K?r?m Tatar Halk?m?z milli felaket durumuna geliyor. Biz kendi anadilimizi kaybetme e?i?indeyiz.

 

K?r?m Tatar Halk?n?n u?rat?ld??? asimilasyon süreci geri dönü?ü olmayan bir noktaya yakla?maktad?r.

 

Gözümüzün önünde anadillerini hiç bilmeyen çocuklar büyümektedirler.

 

Bu durumdan ç?kmak için tüm K?r?m Tatar Halk?n?n seferberli?i gerekir.

K?r?m Tatar Dili ve Kültürünün Yeniden Do?u?u ve Korunmas? Milli Vakf?, a?a??daki amaçlar? hedeflemektedir:

 

Birçok görevlinin K?r?m Tatar dili ve e?itim sorunlar?na tam olarak kay?ts?z kald??? bu zaman?m?zda, sürgün öncesinde sahip oldu?umuz okullar?n say?s?ndan 25 kat daha küçük bir say?da milli okulumuza, yani toplam olarak K?r?m Tatar Dilinin k?smen e?itim dili oldu?u 15 okula sahip oldu?umuz bu zamanda K?r?m Tatarlar?n?n toplu olarak ya?ad??? her yerde K?r?m Tatar Dili kurslar? düzenlenmelidir.

 

Milli okullar?m?z?n in?a edilmedi?inde her K?r?m Tatar evi K?r?m Tatar milli okuluna dönü?melidir!

 

Biz K?r?m Tatar Dili ö?retmenlerinin, K?r?m Tatar Milli Hareketinin Veteranlar?n?n, yazarlar?n, gazetecilerin, K?r?m Tatar Dilinin bütün ta??y?c?lar?n?n bu büyük i?e geni? kat?l?m?n? hedefliyoruz.

 

Toplam 1 bin böyle gönüllünün K?r?m Tatar Dilinin dirilmesine katk?da bulunmas? K?r?m Tatar Halk?n? asimilasyondan kurtarabilir.

 

Bundan sonraki bizim amac?m?z K?r?m Özerk Cumhuriyeti Anayasas?na K?r?m’da K?r?m Tatar, Rus ve Ukarayna dillerinin devlet statülerini belirleyen ve sa?layan 1992 Anayasas?n?n hükümlerini geri döndürmektir. Busuz K?r?m Tatar Dilinin normal i?leyi?i imkans?zd?r.

 

K?r?m Tatar Halk?n?n en önemli sorunlar?ndan biri hepimizce kabul edilen standartlara ve kurallara dayal? olan ortak bir K?r?m Tatar edebi dilinin geli?tirilmesidir. Bunun ba?lam?nda biz Bekir Çoban-Zade, Huseyin Kürkçi, Osman Akçokrakl? gibi bizim seçkin bilim adamlar?m?z taraf?ndan çal???lan K?r?m Tatar Dilinin temel normlar?na uymay? amaçlad?k. Latin alfabesine geçi? sorunu da bu normlara uygun bir ?ekilde uygulanmal?d?r. Kanaatimizce bu temel hükümlerden sapmalar kabul edilemez olmal?d?rlar.

Huseyin Kürkçi’nin çal??mas? olan «Deyimler Sözlü?ü»nün, K?r?m Tatar Dili alan?ndaki ba?ka bilim adamlar? ve dilbilimcilerin emeklerinin geçti?i di?er baz? sözlüklerin yay?nlanmad??? ve uygun fiyatlarla K?r?m Tatarlar?na ula?t?r?lmad??? takdirde K?r?m Tatar Dilinin yeniden do?u?u ve geli?mesi imkans?zd?r.

 

?imdiye kadar K?r?m’?n gerçek yer isimlerinin iadesine yönelik en ufak bir ad?m bile at?lmad?. K?r?m Tatar Halk?, kendi kültürünün ayr?lmaz bir parças? olan binlerce y?ll?k tarihe sahip ?ehir ve köylerinin gerçek adlar?n? asla unutamzd?r.

 

Biz bu sorunlara adil bir çözüm elde etmeyi hedefliyoruz.

 

Biz K?r?m Tatar Halk?n?n destek ve yard?m?na güveniyoruz.

 

K?r?m Tatar Dili ve Kültürünün Yeniden Do?u?u ve Korunmas? Milli Vakf?
Organizasyon Komitesi

 

ÖZET:

Celâl Smedlâ-o?lu Çelebi Celâl Smedlâ-o?lu Çelebi 6 Mart 1933’de Kefe (Feodosia) ?ehrinde çok çocuklu bir ailenin çocu?u olarak dünyaya geldi. Annesi- Ziyade Abay eski Bulgak sülalesindendir.

18 May?s 1944’de Celâl Çelebi’nin ailesi ba?ta Yaroslavl, sonra Kostroma bölgesine sürgün edildi. Orada 12 ya??ndaki Celâl, a?aç sektöründe çal??t?r?ld?. 1946 y?l?nda Celâl Çelebi’nin ailesi Fergana bölgesinin Ri?tan köyüne ta??nd?.

1954 y?l?nda Celâl Çelebi, Ta?kent Sulama ve Ziraat Mekanizasyon Enstitüsüne girerek 1960 y?l?nda mezun oldu.

O, ö?rencilik y?llar?ndan K?r?m Tatar Milli Hareketine aktif olarak kat?ld??? için 1956’da bir y?l hapse mahkum edildi.

1967 y?l?nda K?r?m Tatar Milli Hareketine kat?l?mlar? için ikinci kez yarg?lanarak 3 y?l hapis cezas?na çarpt?r?ld?.

Celâl Bey, 1976 y?l?nda K?r?m’a ta??nd?ktan sonra üç kez pasaport düzenlemelerini kasten ihlal etmekle suçland?r?larak 1970-1980 y?llar içinde be? kez K?r?m’dan zorla sürgün edildi, bir de 1979 y?l?nda K?r?m’?n Karasubazar bölgesine ait Töben-Saray (Krivtsovo) köyündeki evine yetkililer taraf?ndan el konuldu.

Celâl Çelebi, yetkilileri protesto etmek amac?yla be? kez açl?k grevi yapt?.

Celâl Bey, 1984 y?l?ndan bu yana K?r?m’?n yer adlar? yani gerçek toponimisi ile ilgili bilimsel çal??malar yapmakta ve konuyla ilgili çok önemli bilgileri derlemektedir. Onun K?r?m’?n toponimisi ile ilgili çal??malar? bas?nda defalarca yer ald?. 2007-2010 y?llar? aras?nda onun «Ba?ta? Yaz?» kitab?n?n ilk cildi ve iki ciltlik «Yeryüzünün Dili» kitab? yay?nland?.

?u anda Celâl Bey, gittikçe kötüle?en sa?l?k durumuna ra?men (görme engelli, üçüncü grup sakatl?k) «K?r?m’?n Tarihi Yerlerinin Adlar?» sözlü?ünün sonraki cildi ve «Ba?ta? Yaz?» kitab?n?n ikinci cildi üzerinde çal??maktad?r.

Zaten Celâl Bey, ya?l?l???na ra?men hala da K?r?m Tatar Milli Hareketine yo?un kat?l?m yapmaktad?r.


«Голос Крыма» (K?r?m Sedas?) gazetesinin

7 numaral? ve 17.02.2012 tarihli nüshas?

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня