Hayat?m?z? iyile?tirecek yaln?z biziz

Post navigation

Hayat?m?z? iyile?tirecek yaln?z biziz

Ya?ad???m?z evde uyumun ve bar???n sa?lanmas?, onun sakinlerinin mutluluk ve refah içinde ya?am sürdürmelerinin anahtar?d?r. Birçok halk?n, kültürün ve dinin evi olan K?r?m için bu çok önemlidir. Tüm olup bitenleri bu bak?? aç?s?ndan de?erlendirmemiz önemlidir.

 

Milli Firka Kene? Ba?kan? Yard?mc?s? Vasvi AbduraimovAvrupa meydan?, Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’in Vilnius zirvesinde yapt??? demar?a kar??l?k olarak Bat?’n?n Ukrayna’dan «Hiç kimseye verilme» ilkesine göre almaya çal??t??? bir intikamd?r.

Neye entegre olma, kimle ittifak kurma ile ilgili stratejik seçimler konusunda aceleci kararlar al?nmamal?, tüm yararlar ve riskler titizlikle dikkate al?nmal?d?r.

Bu ba?lamda Ukrayna Bakanlar Kurulu’nca al?nan Avrupa’ya entegre olma sürecinin ask?ya al?nmas? karar?, devlet ç?karlar? aç?s?ndan gerçekten do?rudur. Avrasya’daki karde? halklar aras?ndaki as?rl?k ba?lar?n kopu?unun bir büyük felaket olaca??n? dü?ünen akl? ba??nda olan Ruslar?n, Ukraynal?lar?n, K?r?m Tatarlar?n?n ve di?er milletlerden temsilcilerin büyük ço?unlu?unun da bu konuda ayn? fikirde oldu?undan eminim.

Rusya’dan kopar?lmaya çal???lan Ruslar, kendilerini nas?l hissetmeli? Türk Dünyas?’ndan kopar?lmaya çal???lan K?r?m’da ya?ayan ve sürgünden Anavatan? — K?r?m’a dönmeyi arzu eden K?r?m Tatarlar?, kendilerini nas?l hissetmeli? En mütevazi tahminlere göre 100.000’den fazla K?r?m Tatar? sürgünde ya?amaktad?r.

AB ile Ortakl?k Anla?mas?’n?n imzalanmas? ard?ndan kaç?n?lmaz olarak gelecek ekonominin çökü?ü, ilk etapta zay?f ve savunmas?z insanlara zarar verecek, yani tabi ki sürgünden geri dönmeye çal??acak K?r?m Tatarlar?na engel olu?turacakt?r. Ortaya ç?kacak durum dolay?s?yla soyda?lar?m?z?n K?r?m’a dönü?ü ve yerle?tirilmesi sorununun, K?r?m Tatarlar?n?n toplu olarak ya?ad??? yerle?im yerlerini geli?tirme sorununun uzun y?llar byunca çözülemeyece?i öngörülmektedir. Ukrayna’n?n gaz için fazladan ödedi?i miktar?n (20 milyar ABD Dolar?n?n) yar?s?n?n, ulusal sorunlar?n çözümüne yönelik olarak kullan?ld??? takdirde toplumun günümüzde ya?ad??? birçok çat??ma çoktan beri unutulmu? olabilirdi.

Hayalet cennetin pe?inde ko?ulsuz olarak Avrupa’ya pald?r küldür ko?maya haz?r olanlar da vard?r. Onlara iyi yolculuklar dilenmeli: ?imdilik Demir Perde ve k?s?tlamalar ortada yoktur. Avrupa’ya gitmek ister misiniz? Peki, sorun ne: oraya gidin, Avrupal?larla Avrupa tarz?nca ya?ay?verin. Bu ba?lamda Klitschko karde?leri de örnek olabilirler.

Fakat Avrupa’da ya?amam?z için farkl? kölele?tirici ko?ullar ve hükümlerle ba?l? olmaya gerek yok. Kollar? s?vay?p ülkeyi yüksek standartlara göre in?a etmemiz gerekiyor. Bizden ba?ka hiç kimse Ukrayna’da ve K?r?m’da güzel bir hayat kurayamaz. Biz bunu Do?u’daki Güney’deki ve Bat?’daki tüm kom?ular?m?zla birlikte ortakla?a yapabiliriz.

Milli Firka Kene? Ba?kan? Yard?mc?s?

Vasvi Abduraimov

«Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») Gazetesinin

13 Aral?k 2013 Tarihli ve 50 (1040) Say?l? Nüshas?

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня