Hizb-utTahrir\’liler Kiev caddesinde y?r?y?? yapt?lar

Post navigation

Hizb-utTahrir\’liler Kiev caddesinde y?r?y?? yapt?lar

6 Haziran 2013’de Akmescit (Simferopol) ?ehrindeki Sendikalar Kültür Saray? yak?n?nda «Hizb-ut Tahrir» yanl?lar?n?n izinsiz mitingi düzenlendi.

6 Haziran 2013’de Akmescit (Simferopol) ?ehrindeki Sendikalar Kültür Saray? yak?n?nda «Hizb-ut Tahrir» yanl?lar?n?n izinsiz mitingi düzenlendi

Miting, Halifeli?in kald?r?lmas?n?n 89. y?ldönümü ile ilgili olarak yap?ld?. Yakla??k 1500 ki?inin kat?ld??? «Bir Ümmet — tek bayrak» ba?l?kl? mitingde tüm Müslümanlar?n, yeni bir küresel halifeli?in olu?turulmas? u?runa mücadele verme mecburiyetinde olmalar? vurguland?.

Asl?nda toplant? organizatörlerinin hedefleri oldukça pratikse de, zarars?z de?ildi.

 

Söz konusu mitingin, Sendikalar Kültür Saray? önünde yap?lmas? planland?. Fakat sabahleyin orada sava? s?ras?nda kullan?lan patlamam?? bir adet top mermisi bulundu. Bu yüzden mitingin yap?lmas?n?n planland??? meydan polis taraf?ndan kordon alt?na al?nd?. Etkinlik yak?ndaki parkta yap?larak Kiev caddesi yürüyü?üyle sona erdi. Kiev caddesindeki olaylar nedeniyle araç trafi?ine kapat?ld?.

Toplant?n?n kat?l?mc?lar?, K?r?m sakinlerini «Hizb-ut Tahrir»e kat?lmaya ça??rd?. Mitingde Müslümanlara kar?? uygulanan ayr?mc?l?k hakk?nda konu?uldu. Suriye halk?na bir ba?vuru Arapça okundu.

Hemen hemen tüm konu?mac?lar, Osmanl? Hilafeti’nin Mustafa Kemal Atatürk taraf?ndan ortadan kald?r?ld???n?n alt?n? çizdiler. Onlar?n görü?üne göre bunun sonucu olarak her Müslüman, kesintiye u?rayan hilafet gelene?inin devam?n? sa?layacak halifeli?i kurma görevindedir.

Buna ek olarak Müslüman devletleri ve ülkelerinin siyasi ve askeri liderlerine Halifeli?in kurulmas? sürecine kat?lmaya ve din karde?lerinin ç?karlar?n? korumaya ça?r?ld?lar.

Mahkeme görevlileri, mahkemece al?nan miting eyleminin yasa d??? olarak yürütülmesi karar?n? okudular.

K?r?m insan haklar? hareketi temsilcisi Enver Kadirov, buna cevaben protestocular?n bar??ç?l toplanma hakk?na sahip olduklar?n? ve gerekse bu hakk?n Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nde savunulmaya çal???lmas?na haz?r olundu?unu belirtti.

Miting sona erdikten sonra eylemciler, Kiev soka??n?n kesi?ti?i Tolstoy soka??na kadar yürüyü? yapt?lar.

Miting sona erdikten sonra eylemciler, Kiev soka??n?n kesi?ti?i Tolstoy soka??na kadar yürüyü? yapt?lar

K?r?m Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Ba?kan? Anatoly Mogilev, mahkemece yasaklanan «Hizb-ut Tahrir» mitinginin organizatörlerinin idare hukuku aç?s?dan sorumlu olacaklar?n? vadetti.

 

Anatoliy Mogilyev Radio Liberty’ye verdi?i röportajda: «Böyle bir mitingin yasaklama karar?na ra?men yap?lmas?ndan sorumlu olunacakt?r» — diye söyledi.

KÖC Ba?bakan? Anatoliy Mogilyev, «Hizb-ut Tahrir»in pek çok ülkede yasakl? bir örgüt oldu?unu belirterek söz konusu örgütün K?r?m makamlar?nca yasaklanamayaca?? ise de, yasaklama sürecinin yerel düzeyde ba?lat?labilenece?ini belirtti.

 

Ya gerçekte «Hizb-ut Tahrir»in yerel kumandanlar? kendi taraftarlar?na miting ça?r?s?nda neden bulundular? Hepimizce bilindi?i gibi Suriye’de Bat? ve ?slam dünyas?nda Bat?’n?n müttefikleri taraf?ndan tahrik edilen ve finanse edilmeye çal???lan bir Müslümanlar?n ba?ka Müslümanlara kar?? iç sava? sürmektedir. Suriye’den gelen son bilgilere göre «isyanc?lar», El Quseir sava??nda a??r kay?plara u?rad?lar.

Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna D?? ?stihbarat’?n gerçek durumu bilmezlikten gelmelerine bak?lmaks?z?n Suriye’de «?am halk?n?n özgürlü?ü için sava?anlar»?n saflar?nda K?r?ml? savaç??lar dahil olmak üzere farkl? ülkelerden paral? askerlerin bulundu?u gerçe?i ortadad?r. Suriye’nin haks?z sava??nda hayat?n? kaybedenlerin aras?nda bizim vatanda?lar?m?z vard?r!

Sava?ta öldüren ve öldürülenler vard?r diye bilinen gerçek ortadad?r. Sava??n sürdürülmesi için hayat?n? kaybeden sava?ç?lar yerine ba?kalar?n?n gelmeleri ?artt?r. «Genel Kurmay»dan emir geldi. Yerel komutanlar, söz konusu emri yerine getimek üzere «Bir Ümmet — tek bayrak» ba?l?kl? mitingin örtüsü alt?nda genel seferberlik ilan?nda bulundular ve aç?k havada sava?a kat?lacaklar?n toplanma noktas?n? düzenlediler. Art?k K?r?m gençlerinin daha bir grubu uzak Suriye’ye sava?a gönderilecektir…

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня