?in K?r?m\’a girmek istiyor, fakat T?rkiye daha yak?nd?r

Post navigation

?in K?r?m\’a girmek istiyor, fakat T?rkiye daha yak?nd?r

Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Andrey KarlovRusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi, Türkiye’nin ?irketlerini K?r?m’?n yeniden kalk?nmas?na katk? sa?lamaya ça?r?yor.

Büyükelçi, K?r?m Tatarlar?n?n ço?unlu?unun çiftçilikle geçimlerini sa?lad???ndan dolay? Türkiye’nin tar?ma yat?r?mlar?n?n özellikle K?r?m Tatarlar? için yararl? olabilece?inden emin.

 

Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, Hürriyet Daily News’a: «Rusya, K?r?m’?n altyap?s?n?n yan? s?ra turizm sektörüne yat?r?mlar yapmay? planl?yor, Türkiye’nin ?irketleri de buna neden kat?lmas?n» — diye söyledi.

 

O, Türk in?aat firmalar?n?n Soçi’de K?? Olimpiyat Oyunlar? için çok kaliteli in?aat yapt???n? hat?rlatt?.

Büyükelçi: «Çinli in?aat ?irketleri K?r?m’da çal??mak istiyorlar, fakat Türkiye daha yak?n» — diye belirtti.

Kaynak: http://www.iarex.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня