Kim Ermeni-T?rk ?at??mas?n? d?zenledi?

Post navigation

Kim Ermeni-T?rk ?at??mas?n? d?zenledi?

Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan?
Recep Tayyip Erdo?an’a

 

Say?n Ba?bakan,

Türkiye Cumhuriyeti’ni Ermeni soyk?r?r?m?yla suçlama çabalar?n? ?iddetle k?n?yorum. Bence benim bu konuyla ilgili bilgilerim Sizi ilgilendirebilir.

Milli Firka bayraq1944’te Almanya’n?n kaderi zaten önceden belirlenmi? oldu ve Stalin Çanakkale’yi zaptetmeye karar verdi. Hem Rusya, hem de Ukrayna’daki birçok yay?nlar bunu kan?tlamaktad?rlar. Üstelik ar?ivlerinizde bu konuyla ilgili Molotov’un muht?ras? sakl? olmal?d?r.

Geni?letici politikalar için güvenilir bir arka sa?lamak amac?yla Stalin SSCB’nin s?n?r? boyundaki bütün Müslüman halklar?n?, yani Çeçenleri, K?r?m Tatarlar?n?, Karaçayl?lar?, Balkarlar?, Ah?ska Türklerini sürgüne göndermek karar?na geldi. Ermenileri de sürgüne göndermek niyetindeydi, çünkü onlara da güvenmezdi. Fakat onun partisel arkada??, Sovyet Birli?i Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin üst düzey yetkilisi Mikoyan Ermenileri sürgünden kurtarmay? ba?ard?. Ermeni olarak o, Rusya’n?n Türkiye Cumhuriyeti ile sava?t??? takdirde Ermeniler ve Türkler aras?nda etnik ho?görüsüzlü?ü körükleme yoluyla Ermenilerin Rusya yanl?s? olmalar?n? sa?layacakt?. Tarih büyük ölçekte tahrif edilmeye ba?lad?. SSCB için bu s?rad??? bir ?eydi, çünkü komünistler sözde Dünyan?n bütün halklar?n?n aras?nda dostluk ve karde?lik ili?kilerini propaganda ederlerdi. Stalin Mikoyan’?n bu teklifini kabul ederek Ermenileri sürgüne göndermedi. Fakat K?r?m’dan Ermeniler sürüldü… Böylece Ermeni Soyk?r?m Miti 1944’te ba?lat?larak bugüne ula?t?. Bugün bu sorunu ortaya koyanlar Stalinizme özgü milletleraras? gerginli?i suni olarak körükleme siyasetini küresel ölçekte büyültmeye çal??maktad?rlar.

Mikoyan’?n bu siyasete katk?lar? hakk?nda bana merhum K?r?m Tatar Tümgeneral? Ablâkim Gafarov söyledi. Bu insan 1942’de Sovyet Birli?i Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin nezdindeki Havac?l?k Komitesi Ba?kan?yd?. Sonralar? o Stalingrad Cephesinde Devlet Savunma Komitesi’nin temsilcisi olarak atand?. Sorumlu askeri operasyonlar?n geli?tirilmesi ve uygulanmas? sürecine, sava??n en zor ?artlar?nda koordinasyon çal??malar?na önemli katk?lar?ndan dolay? Ablâkim Gafarov’a Tümgeneral ünvan? verildi. Hatta ki birkaç ay Ablâkim Gafarov Stalin’in yard?mc?s? olarak çal??t?. Onun bu sözlerini ben her düzeyde do?rulamaya haz?r?m.

 

Sayg?lar?mla,


K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran?

 

TimurDA?CI

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня