K?r?m Tatar Halk Cephesi Kurulmas? Mutabakat Muht?ras?

Post navigation

K?r?m Tatar Halk Cephesi Kurulmas? Mutabakat Muht?ras?

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?, 3 Aral?k 2011’de Akmescit (Simferopol) ?ehrinde Bask?c? Politikalar?na Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Yasas?’n?n kabul ettirilmesi temel sorununun çözümüne çal??acak K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n Daimi Meclisi’nin meydana getirilmesini ilan ettiler. 

K?r?m Tatar Halk Cephesi Kurulmas? Mutabakat Muht?ras?

Bunun ba?lam?nda K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?, 18 May?s 2012’de K?r?m Tatar Soyk?r?m? Kurbanlar?n? Anma Günü’nde Akmescit (Simferopol) ?ehrinin Merkez Meydan?nda Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?’n?n yap?laca?? ve toplant?ya her K?r?m Tatar ailesinden en azdan birer delege kat?larak K?r?m Tatar Halk?n?n haklar? için mücadele vermeye haz?r olmas? gerekece?ini dile getirdiler.

K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’a dönü?ü ve haklar?n?n iadesi için y?llard?r mücadele eden K?r?m Tatar Milli Hareketi’nin faaliyeti 1989-1991 y?llar?nda K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n ve devletçiliklerinin iadesi için gereken ve yeterli hukuki düzenlemelerin SSCB ve Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nce kabulüne neden olmu?tur.

Fakat kanunla yap?lan K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’a dönü?ü ve haklar?n?n iadesi süreci 1991’de kesildi.

O zamandan bu yana 20 y?l geçti. Bütün bu süre içinde ba??ms?z Ukrayna’da K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesi sorunu temelinden çözülmeye çal???lmad?. K?r?m Tatarlar?n?n anavatanlar?na dönü? ve yerle?me sorunlar?n?n çözümü yal?n?z sürgünden vatana dönmekte olan halk?n omuzlar?na yük oldu.

Biz, K?r?m Tatar Halk?n?n temsilcileri olarak, K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n:

— 18 May?s 2012’e kadar Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Yasas?’n?n kabulü, imzalanmas?, yay?nlanmas?;

— 18 May?s 2012’de Akmescit (Simferopol) ?ehrinin Merkez Meydan?nda Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?’n?n yap?laca?? ve K?r?m Tatar Halk?n?n durumu ve perspektiflerinin görü?ülerek çözüm yollar?n?n belirlenmesi
inisiyatiflerine tam destek sa?layarak K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin olu?turulmas?n? ilan ediyoruz.

Biz gönüllü ve bilinçli olarak i?bu Mutabakat Muht?ras?n? imzalayan te?kilatlar?n amaç ve hedefleri gere?ince yukar?da an?lan K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n inisiyatiflerinin yerine getirilmesine yard?m sa?lamay? üstendik.

??bu Mutabakat Muht?ras? K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesinin sözde de?il de uygulamada gerçekle?tirilmesine çal??maya haz?r olanlar?n imzalar?na aç?kt?r.

 

Ocak 2012

Akmescit (Simferopol) ?ehri

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня