K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, KTMM tehditlerini n?tralize etmi?tir

Post navigation

K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, KTMM tehditlerini n?tralize etmi?tir

Geçen haftan?n ba?lar?nda KTMM ba?kanlar?, KTMM’ne 17-18 May?s matem etkinliklerinin düzenlenmesinin Akmescit ?ehir Meclisi taraf?ndan yasakland???n? belirterek iktidara kar?? eyleme geçtiler.

Asl?nda KTMM, yalan yanl?? bilgiyi medya arac?l???yla yayg?nla?t?rmaya çal??t?. Gerçekte ise Akmescit (Simferopol) ?ehir Meclisi, matem törenlerinin düzenlenmesini yasaklamad? ve bu konuyla ilgili karar?n al?nmas?n? KÖC Hükümetiyle gerekli anla?malar?n yap?lmas?na kadar erteledi.

K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, KTMM tehditlerini nötralize etmi?tir

Ancak KTMM ba?kanlar?, K?r?m iktidar?n? kitlesel çat??malarla ?antaj yapmakla birlikte PR kampanyas?n? ba?latt?lar.

 

Ukrayna Yüksek Radas? (Parlamentosu) Milletvekili Mustafa Cemilev, 18 May?s senaryosuna gelince: «Ben herhalde balkonda olaca??m. Yolu temizlemek zorunda kal?nacak… bu çok kötüdür.» — diye tehditlerde bulundu ve ek olarak: «Öngörülemeyen olaylar olabilir, düzensizlik durumlar? ya?anabilir.» — diye belirtti.

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, mevcut durumu de?erlendirdikten sonra resmi mektupla K?r?m Hükümetine 17-18 May?s matem törenlerinin düzenlenmesi amac?yla Devlet Organizasyon Komitesinin kurulmas? ricas?nda bulunmu?tur.

K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kuruluna göre, devlet düzeyindeki böyle bir komitenin kurulmas?, KTMM taraf?ndan körüklendirilmeye çal???lan çat??ma durumunun nötralize edilmesine ve K?r?m Tatar Halk?n?n tüm kesimlerini temsil eden sosyal ve siyasal güçlere matem mitingine kat?lmalar? için e?it f?rsatlar?n sa?lanmas?na olanak verecektir.

 

Bu takdirde birbirine muhaliflik yapan K?r?m Tatar sosyal ve siyasal güçlere Devlet Organizasyon Komitesine kat?lmalar?ndan dolay? 17-18 May?s 2013 tarihindeki matem etkinliklerini düzenleme konusundaki önerilerinin realize edilmesinde e?it haklar?n ve f?rsatlar??n sa?lanmas? ilkesine uyulacakt?r.

K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun mektubunun tam metni:

26.02.2013 г.  # 165

KÖC Bakanlar Kurul Ba?kan?

A.V. Mogilyev’e


KÖC Yüksek Kurulu (Parlamentosu) Ba?kan?

V.A. Konstantinov’a

18 May?s 1944’te K?r?m Tatarlar?n?n u?rat?ld??? topyekün sürgünün kurbanlar?n? anma töreni, K?r?m’da her y?l 18 May?s tarihinde gerçekle?tirilmektedir. Bu tarihte on binlerce K?r?m Tatar?, sürgün kurbanlar?n? anmak için Akmescit (Simferopol) ?ehrinin Merkez Meydan?nda toplanmaktad?rlar.

Ancak son y?llarda ayr? politikac?lar?n çabalar? sayesinde sürgün kurbanlar?n? anma töreni, siyasi manipülasyona bir alet haline getirilmi?tir. 2013 y?l? da istisna de?ildir. Akmescit ?ehir Meclisi’nin, KTMM yönetimine 18 May?s 2013 matem törenini düzenlemeyi yasaklamakla birlikte ayn? dilekçede bulunan Milli F?rka’ya izin verdi?i ile ilgili bilgiler KTMM yönetimi taraf?ndan medya arac?l???yla yayg?nla?t?r?lmaya çal???lmaktad?r.

Benzeri ifadeler, KTMM liderlerinin düzensizlik durumlar?n ya?anabilece?i konusundaki yorumlar? e?li?inde bas?n arac?l???yla yayg?nla?t?r?l?r. Tüm bu aç?klamalar ve demeçler, KÖC’nde endi?eye neden olmakla birlikte durumun körüklenmesine, K?r?m Tatar ve K?r?m toplumunda gerginli?in, kar??tç?l???n artmas?na çal??maktad?r.

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, yapay olarak körüklendirilen çat??man?n olumsuz e?ilimleri ve nedenlerinin ortadan kald?r?lmas? için k?sa sürede 17-18 May?s matem törenlerini düzenleyecek KÖC Organizasyon Komitesi’nin kurulmas? ricas?nda bulunmakla birlikte söz konusu komiteye matem törenlerinin devlet düzeyinde haz?rlanmas? ve organize edilmesinin emredilmesini istemektedir.

 

K?r?m Tatar toplulu?unun, KÖC Bakanlar Kurulu’nun, KÖC Yüksek Kurulu’nun, düzen koruma organlar?n?n, kamu ve sa?l?k servislerinin temsilcilerinin söz konusu komiteye dahil edilmesini uygun görüyoruz.

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun yapt??? i?bu önerinin yerine getirilmesi, 17-18 May?s matem etkinliklerinin olumlu bir ?ekilde haz?rlanmalar?n? ve düzenlenmelerini sa?layacakt?r.

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde

K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan? Lentun BEZAZ?YEV


Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde

K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu
Ba?kan Yard?mc?s? Vasvi ABDURA?MOV


Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde

K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Sekreteri Temur ÇELEB?YEV

 

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня