K?r?m Tatarlar? nereye entegre ediliyor

Post navigation

K?r?m Tatarlar? nereye entegre ediliyor

27 Ocak 2015 tarihinde BDT Ülkeleri Enstitüsü K?r?m ?ubesi konferans salonunda «K?r?m Tatarlar? ve Rusya: Entegrasyon yollar?» konulu yuvarlak masa toplant?s? düzenlendi.


K?r?m Tatarlar?n?n Rusya’n?n çok milliyetli toplumuna entegre olma konusunun görü?ülmesine iktidar organlar?n?n temsilcileri, sivil toplum liderleri, BDT Ülkeleri Enstitüsü’nün K?r?m ve Sivastopol’daki ?ubelerinin temsilcileri, Rusya Stratejik Ara?t?rmalar Enstitüsü temsilcileri, K?r?m’daki eksperler ve siyaset bilimciler ve K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver Sel kat?ld?lar.

27 Ocak 2015 tarihinde BDT Ülkeleri Enstitüsü K?r?m ?ubesi konferans salonunda «K?r?m Tatarlar? ve Rusya: Entegrasyon yollar?» konulu yuvarlak masa toplant?s? düzenlendi

BDT Ülkeleri Enstitüsü K?r?m ?ubesi Yöneticisi Andrey Nikiforov, yuvarlak masa oturumunu açt?.

BDT Ülkeleri Enstitüsü ?slam Ara?t?rmalar? Bölümü Ba?kan? ?ldar Safargaleyev, konu?mas?nda K?r?m’da geli?en olaylar?n ve özellikle K?r?m Tatarlar?n?n Rusya’ya ili?kin tutumunun özünün federal merkezce anla??lmaya çal???lmas?n?n önemini vurgulad?.

KÖC Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi Bilgi ve Analiz Departman? Yöneticisi Dilaver Osmanov, komitece yürütülen çal??malar hakk?nda bilgi verdi.

Halk Partisi Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi Abduraimov, konu?mas?nda son olaylar ?????nda K?r?m’?n jeopolitik önemine ve Rusya’ya ba?l? K?r?m’da K?r?m Tatar sorununun olumlu bir ?ekilde halledilmeye çal???lmas? gerekti?ine dikkat çekti.

Vasvi Abduraimov: «K?r?m’?n anahtar? bugün hem Kremlin’de hem de Washington’da bulunmaktad?r. Bu ba?lamda sadece K?r?m’?n de?il, Rusya’n?n ve bütün Avrasya Birli?i’nin kaderi, bu anahtar?n kimin taraf?ndan ne kadar erken ve ne kadar do?ru bir ?ekilde kullan?lmaya çal???lmas?na ba?l? olacakt?r», — diye söyledi.

Vasvi Abduraimov, konu?mas?n?n devam?nda K?r?m’da K?r?m Tatar Halk?n?n rehabilitasyonu ve geli?imine ili?kin sorunlar?n çözümü dahil olmak üzere devlet in?as?n?n bir çok konusuyla ili?kili Rusya Devlet Ba?kan? ve Hükümeti’nin kararlar?n?n aç?k bir ?ekilde sabote edildi?ini belirtti.

Ayn? zamanda Milli F?rka lideri, K?r?m’?n Rusya Federasyonu’na entegrasyonunu sa?lama ve kontrol etme amac?yla kurulan K?r?m ??leri Bakanl??? ve Rusya Federasyonu Devlet Ba?kan?’n?n K?r?m Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcili?i isimli federal organlar?n eylemsizlik tutumundan dolay? ?a?k?nl???n? dile getirdi.

Stratejik Ara?t?rmalar K?r?m Enstitüsü Ba?kan? Rinat ?aymardanov, K?r?m hükümetinin 16 Mart 2014 y?l? referandumundan itibaren K?r?m Tatarlar?na yönelik hareketlerinin analizini sundu.

Takdim edilen gerçekler ve veriler, K?r?m iktidar?n?n faaliyetlerinde K?r?m Tatar Halk?n?n geli?mesini ve Rusya toplumuna entegrasyonunu engelleyen son derece olumsuz e?ilimin varl???n? ortaya koydu.

Eksper, uluslararas? Ukrayna ve KTMM yanl?s? medyalar?n?n K?r?m Tatar toplumunu metodik ve maksatl? olarak etkiledi?inde K?r?m iktidar?n?n K?r?m Tatar toplumuyla bilgisel etkile?im program?n?n yoklu?unun kan?tlar?n? ortaya koydu. K?r?m iktidar? taraf?ndan herhangi bir olumlu bilgilendirmenin yap?lmad???nda K?r?m Tatarlar?na Rusya kar??t? propaganda bilgileri ya?d?r?l?yor.

Bundan ba?ka K?r?m iktidar?n?n K?r?m Tatarlar?na kar?? uygylad??? çirkin ve aç?kças? provokatif eylemler, Rusya kar??t? medyalar taraf?ndan Rusya’n?n K?r?m Tatarlar?na kar?? uygulad??? «bask? ve bast?rma» politikalar?n?n kan?tlar? olarak gösteriliyor.

Eksperin belirtti?i gibi mevcut durumun objektif analizi, günümüzde K?r?m iktidar? taraf?ndan K?r?m Tatarlar?n?n Rusya gerçeklerine entegrasyonu de?il, K?r?m Tatarlar?n? Rusya’dan mümkün oldu?u kadar uzakla?t?rma program? uygulanmakta oldu?unu hissetirmektedir.

K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir Bekirov, K?r?m Tatar sorununu K?r?m sorunlar?ndan izole etme dü?üncesini ele?tiriye u?ratt?.

Nadir Bekirov’un aç?klad??? gibi: K?r?m Tatarlar?, yar?madan?n ba?ka sakinleri gibi K?r?m’?n sakinleridir. Dolay?s?yla halk?m?z?n özel olarak herhangi bir yere entegre edilmesi gerekmiyor. Neden K?r?m’daki Ruslar?n, Yahudilerin, Ermenilerin Rusya Federasyonu’na entegre edilme yollar? tart???lm?yor? K?r?m Tatarlar?, ba?kalar?ndan farkl? olarak dü?ünürler mi, hissederler mi, arzu ederler mi? Hiç farkl? de?il! Ne demek — Rusya’ya entegre etmek? K?r?m Tatarlar?n?n bir neslinin Ukrayna’da büyüdü?ünü unutmak m?? Ukraynal? dostlar?n? unutmak m?? Hayat?n tüm katman?n? b?rakmak m?? Buna entegre olma denir mi?

Nadir Bekirov’a göre K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’da tam ölçekli geli?mesi için onu bir ?eye entegre etme çabalar? de?il, K?r?m Tatar Halk?na dair Rusya kanunlar?n?n, öncelikle bask?c? politikalara tabi tutulan halklar?n ve siyasi bask?lar kurbanlar?n?n rehabilitasyonuna ?li?kin kanunlar?n uygulanmas? gerekiyor.

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver Sel, K?r?m Tatar sorununun çözümünün geciktirilmesinin ve K?r?m’?n Rusya’ya ba?lanmas?ndan sonra K?r?m Tatarlar?n?n hayat?nda olumlu de?i?imlerin ya?anmamas?n?n, sadece K?r?m’daki K?r?m Tatarlar?n?n de?il, Türkiye’deki onlar?n milletta?lar?n?n da Rusya’ya kar?? tutumunu olumsuz etkileyebilece?inin alt?n? çizdi.

Ünver Sel’in belirtti?i gibi uygulanmayan kararlar ve eylemsizlik iyi bir sonuca ula?t?rmaz. Bu nedenle K?r?m’daki K?r?m Tatarlar?n?n ya?ad??? sorunlar, Türkiye’deki onlar?n soyda?lar?n?n ilgisinin çekildi?i ana konudur.

Ünver Sel’e göre Rusya’da K?r?m Tatar Halk?n?n tam ölçekli geli?mesi için tüm yasal ko?ullar mevcuttur. Maalesef bu ko?ullar halen de gere?i kadar uygulanm?yor.

Toplant?n?n son bölümünde her?eye ra?men geçi? dönemi zorluklar?n?n a??laca?? ve K?r?m üzerine dü?en vazifelerin ifas?n?n federal merkez taraf?ndan s?k? denetim alt?na al?naca?? umuldu.

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver Sel

K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir Bekirov

 

MF Bas?n ve Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня