Mustafa Cemilev Kendisinin Kurdu?u Tuza?a Kendisi D??m??t?r

Post navigation

Mustafa Cemilev Kendisinin Kurdu?u Tuza?a Kendisi D??m??t?r

Geçen y?l?n Kas?m ay?n?n sonu — Aral?k ba??nda Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemilev aç?k olarak K?r?m Tatar kurulu?lar?ndan olan kendi siyasi muhaliflerini Rus gizli servisleri ile i?birli?i içinde K?r?m’da y?k?c? faaliyetlerini yürütmekle suçlad?. 

 

Mustafa Cemilev Kendisinin Kurdu?u Tuza?a Kendisi Dü?mü?tür Mustafa Cemilev’e göre K?r?m’?n Ukrayna’dan ayr?larak Rusya’ya ba?lanmas? ve Rusya kar??t? KTMM yönetiminin (yani bizzat Mustafa Cemilev’in) devrilmesi düzenlenerek yerine Rus yanl?s? olan FSB kuklalar?n?n atanmas? bu y?k?c? faaliyetlerin nihai hedefleri olarak belirtildi.

Mustafa Cemilev’in suçlamalar? Ukrayna Ceza Kanunu gere?ince vatana ihanet (Ukrayna Ceza Kanunu’nun 111. maddesi) ve Ukrayna’n?n toprak bütünlü?üne tecavüz (Ukrayna Ceza Kanunu’nun 110. maddesi) olarak nitelendirilir.

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev taraf?ndan suçland?r?lan kurulu?lar onur ve sayg?nl?klar?n? korumak amac?yla Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi’ne ba?vuruda bulunarak suçlamalar?n soru?turularak do?ruland??? takdirde faillerin yasan?n izin verdi?i ölçüde cezaland?r?lmas?n? istediler.

 

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev taraf?ndan suçland?r?lan kurulu?lar onur ve sayg?nl?klar?n? korumak amac?yla Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne ba?vuruda bulunarak suçlamalar?n soru?turularak do?ruland??? takdirde faillerin yasan?n izin verdi?i ölçüde cezaland?r?lmas?n? istediler.

Ukrayna kamu güvenlik yetkilileri ba?vuruyu kabul ederek gerekli soru?turmalar yapt?lar.

Ukrayna Güvenlik Servisi Ba?kan Yard?mc?s? V.Himey, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin 25.01.2012 tarihli ve 2/40-171/17 numaral? resmi mektubunda konuyla ilgili soru?turmalar?n sonuçlar?n? ortaya ç?kard?.

??te o mektubum bir al?nt?s?n? dikkatinize sunmaktay?z:

Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemilev’in Rusya Federasyonu’nun KTMM’ne kar?? koyan muhalif kurulu?lar arac?l???yla Ukrayna’da y?k?c? faaliyetlerini düzenledi?i konusunda aç?klamalar? ile ilgili 20.12.2011 tarihli ve 32/3 numaral? Ukrayna Güvenlik Servisi’ne ba?vurunuz ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterli?i Ba?kan?n?n bize gönderdi?i 20.12.2011 tarihli ve 32/2 numaral? ba?vurunuz Ukrayna Güvenlik Servisi’nin yetkileri çerçevesinde çal???ld?.

Ukrayna Güvenlik Servisi’nce yap?lan soru?turmalar sonucunda Mustafa Cemilev’in Rusya Federasyonu’nun K?r?m Tatarlar?n? bölmekle K?r?m’da istikrars?zla?t?rma faaliyetleri, KTMM yönetimine Rusya yanl?s? olan aktivistleri dahil ettirme çal??malar?, hem de K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’na ba?lanmas?na yönelik faaliyetleri konusuyla ilgili resmi aç?klamalar? do?rulanmad?.

Ukrayna Güvenlik Servisi Ba?kan? Birincisi Yard?mc?s?

V. Himey

 

Ukrayna Güvenlik Servisi Ba?kan Yard?mc?s? V.Himey, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin 25.01.2012 tarihli ve 2/40-171/17 numaral? resmi mektubunda konuyla ilgili soru?turmalar?n sonuçlar?n? ortaya ç?kard?

Ukrayna Güvenlik Servisi, Mustafa Cemilev’in suçlamalar?n?n gerçe?e uymad???n? resmi ?ekilde aç?k olarak ortaya ç?kard?. Yani KTMM ba?kan? kendisinin hayli h?rpalanm?? itibar?n? kurtarmaya çal???rken gerçe?e uymayan ve insanlar?m?z ve kurulu?lar?m?z?n ?eref ve itibarlar?n? zedeleyen yalan bilgileri yayg?nla?t?rm??t?r.

Böylece Ukrayna Güvenlik Servisi’nce Mustafa Cemilev’in suçlamalar?n?n kan?tlanmad???ndan dolay? onun muhaliflerine iftira att??? gerçe?i ortaya ç?kt?.

KTMM ba?kan? iftira ve yalanc?l?k alan?nda yal?n?z kendisi böyle de?ildir.

KTMM ba?kan? birinci yard?mc?s? Refat Çubarov’un Sabur Müslüman Cemiyeti Ba?kan? Kamil Ametov’a iftira atmas? ve itibar zedeleyici yalan bilgiler yaymas? nedeniyle Akmescit (Simferopol) Merkez Bölge Mahkemesinde dava aç?ld?.

?tibar zedeleyici yalan bilgileri yayg?nla?t?rmakla itibars?zla?t?rma propagandas?n? yapma KTMM’nin adeti oldu.

Yalanc? ve iftirac?n?n statüsünün Ukrayna Milletvekili ve KTMM ba?kan? statüsüne uygunluk derecesini Ukrayna Yüksek Radas? Ba?kan? Vladimir Litvin, Ruh partisi ve K?r?m Tatar Milli Kurultay? saptamal?d?r.

 

Milli F?rka Bas?n Hizmeti

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня