KTHC ?cra Komitesi\’nin K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu\’na Yapt??? Ba?vuru

Post navigation

KTHC ?cra Komitesi\’nin K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu\’na Yapt??? Ba?vuru

Say?n Ünver SEL, 

 

Sizin bildi?iniz gibi, 28 Ocak 2012’de Akmescit’te (Simferopl) K?r?m Tatar Halk?n?n toplumsal güçlerinin birle?tirici konferans? yap?ld?. Söz konusu konferensa kat?lan 15 yasal ve me?ru sivil toplum örgütünün onaylad??? K?r?m Tatar Halk Cephesi Kurulmas? Mutabakat Muht?ras?’n?n K?r?m Tatarlar?n?n toplum güçlerini birlik haline getiren amaç ve hedefleri belirlendi:

— Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Yasas?’n?n üzerinde çal???larak Ukrayna Hükümetince kabul edilmesi ve yürürlü?e girmesine K?r?m Tatar toplumunun tüm kesimlerince destek sa?lama;

 

— 18 May?s 2012’de K?r?m Tatar Halk?n?n durumuna göre öncelikli halledilmesi gereken sorunlar?n çözüm yollar?n?n aranaca?? Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Topllant?s?’n?n yap?lmas?.

Konferansta K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesine yönelik me?ru ve öncelikli taleplerin içerildi?i K?r?m Tatar Halk Cephesi Kurulmas? Mutabakat Muht?ras?’n?n tüm sivil toplum ve uluslararas? kurulu?lar?n imzalar?na aç?k olaca?? aç?kland?.

28 Ocak 2012'de Akmescit'te (Simferopl) K?r?m Tatar Halk?n?n toplumsal güçlerinin birle?tirici konferans? yap?ld?

31 Ocak 2012’de yani konferans?n bitiminden sonra üç gün geçince K?r?m Tatar Halk Cephesi Kurulmas? Mutabakat Muht?ras?, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Tatar ve Ba?kurt Federasyonu taraf?ndan onaylanarak imzaland?.

K?r?m’daki Kazan Tatarlar? ve Ba?kurtlar, K?r?m Tatar Halk Çephesi’nin amaç edindi?i iki ba?l?ca görevlerin ba?ar?lmad??? takdirde K?r?m Tatar Halk?n?n anavatan? — K?r?m’da kalk?nmas?n?n imkans?z olaca?? öngörülen Mutabakat Muhturas?n? tam desteklemektedirler.

Bu olay K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin dar bir milli proje çerçevesinden ç?kmas?n? gösteren çok önemli birle?tirici bir faktör olmakla birlikte ileride K?r?m topraklar?nda Türk Dünyas? i?birli?i ve entegrasyonu kapsam?ndaki projenin geni?letilmesi için ön ko?ullar?n olu?tururulmas?na çal??abilir.

K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne kat?l?m tamamen gönüllü olmakla birlikte üye örgütlerin ve derneklerin özgürlü?ü, ba??ms?zl??? ve önemini hiçbir bir ?ekilde k?s?tlamaz ve azaltmaz.

K?r?m Tatar Halk Cephesi’nde tüm kararlar topluca al?n?r. K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne dahil tüm sivil toplum kurulu?lar?n?n ba?kanlar?n?n isti?are toplant?lar? muntazaman yap?l?r.

Asl?nda K?r?m Tatar Halk Cephesi (KTHC), K?r?m Tatar Halk?n?n ilerici güçlerinin Ukrayna’n?n etno-milli siyaseti ve K?r?m Tatar Halk?n?n siyasi ve tarihi perspektiflerine göre amaç ve hedeflerinin aç?k olarak tart???larak onaylanaca?? ve bunlar?n uygulanmas?nda uluslararas? hukuk, Ukrayna Anayasas? ve mevzuat? ?????nda yol ve yöntemler hakk?nda karar?n al?naca?? bir aç?k ve özgür tart??ma alan?d?r.

Kurulu?lar?n K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne kat?lmalar? için ana ko?ul — onlar?n K?r?m Tatarlar?n?n haklar? için yal?n?z hukuk alan?nda ve yasal yöntemlerle mücadele etmeye kararl? olmas?d?r. Bu temel bir gerekliliktir, çünkü Ukrayna hukuk alan? d???nda bulunan KTMM’nin 20 y?ll?k faaliyetinin üzücü sonuçlar? ve böyle bir yolun yarars?zl??? ve etkisizli?ini aç?k?a ortadad?r.

K?r?m Tatar Halk Cephesi Kurulmas? Mutabakat Muht?ras?’n?n hem Türkiye’deki ayr? K?r?m Tatar dernekleri hem de K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu taraf?ndan onaylanarak imzalanmas?, Ukrayna’da K?r?m Tatarlar?n?n haklar?n?n yasal iadesine yönelik giri?imlere onur verici bir destek sa?layacakt?r.

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu, K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Kanununun Ukrayna Parlamentosunca onaylanmas?na yönelik giri?imlerinin uluslararas? platformlara ta??nmas?na önemli katk?lar sa?layabilir.

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu’nun K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne (KTHC) kat?lmas? faaliyetlerimizin entegrasyon bile?enini ve aram?zdaki etkile?imi güçlendirerek K?r?m Tatar sorununun K?r?m’?n d???na ta??naca??na çal?l?abilecektir.
K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin uluslararas? arenaya ç?k??? dünyadaki K?r?m Tatar diasporalar?n?n K?r?m Tatar Halk Cephesi çat?s? alt?nda K?r?m Tatarlar?n?n haklar?n?n yasal iadesi ile ilgili faaliyetlere kat?l?mlar?n? olumlu olarak etkileyebilecektir.

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu’nun K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne (KTHC) kat?lmas? uluslararas? platformlarda K?r?m Tatar Halk?n?n anavatan? K?r?m’da haklar?n?n savunulmas?na ve perspektiflerinin sa?lanmas?na çal??acak gerçek ve etkin bir entegrasyon projesinin uygulanmas? için ilk ad?m olabilir.

Bu büyük bir görevdir. Bu büyük ve de?erli bir hedeftir.

Dünyan?n bütün K?r?m Tatarlar?na K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne kat?l?m sunumunda bulunmaktay?z.

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu’na giren derneklerin genel toplant?s?nda K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne kat?l?m önerisi ile ilgili karar alman?z? üstün sayg?lar?m?zla rica ederiz.

Olumlu bir karar söz konusu oldu?unda Sizin K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu ad?na K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin inisiyatiflerine destek sa?laman?z? hem bas?n araçlar?nca bildirmenizi hem de K?r?m Tatar Halk Cephesi ?cra Komitesi ile Ukrayna Büyükelçili?i’ne yaz?l? bildirim yapman?z? isteriz.

 

Sayg?lar?m?zla,


K?r?m Tatar Halk Cephesi ?cra Komitesi

 


 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня