KTMM neden itibars?zla??yor?

Post navigation

KTMM neden itibars?zla??yor?

Verimsizlik ve yolsuzluk, KTMM’nin itibardan dü?mesinin en temel nedenlerini olu?turuyor. «K?r?m siyasi diyalog» projesi kapsam?nda yap?lan ara?t?rman?n sonuçlar? bunu kan?tlamaktad?rlar.


KTMM neden itibars?zla??yor?Ara?t?rma sonuçlar?n?n sunumu, 11 Aral?k 2013’de KÖC Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi’nde gerçekle?tirildi.

 

?tibardan dü?ü?ün nedenleri aras?nda insanlara yard?mda bulunmama ve yarat?c?l?k eksikli?i gösterildi…

 

Ara?t?rma sonuçlar?na göre eylem programlar?n?n yoklu?u, milli dü?ünce ve gayenin yoklu?u, otoriter e?ilimlerin hakimiyeti ve halk? bölme politikas?, KTMM’nin temel sorunlar?ndand?r.

Ankete kat?lanlara göre genç ku?a??n, ticaret alan?ndan uzak olmakla birlikte entelektüel ve manevi yönden zengin olan inançl? ki?ilerin ve din e?itimi gören insanlar?n yönetime getirilmesi, KTMM’nin verimlili?ini art?rman?n anahtar?d?r.

 

Ara?t?rmac?lara göre K?r?m Tatarlar?n?n ahlaki ve temiz siyasete ihtiyac?, KTMM üyeleri aras?nda inançl? ki?ileri ve hatta dini e?itim gören insanlar? görme arzusuyla ifade edilmektedir.

 

KTMM ile aynile?tirilen siyasi güçler, dini kurulu?lar olarak konumland?r?lan kurulu?lardan farkl? olarak tam yozla?m?? ve me?ruiyet aç?s?ndan yetkisiz güçler olarak alg?lanmaktad?rlar.

 

Kaynak: http://www.kianews.com.ua

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня