KTMM taraf?ndan terk edilen ev

Post navigation

KTMM taraf?ndan terk edilen ev

Bahçesaray ilçesine ba?l? Holmovka (Zalanköy) köyünde emekliler için tasarlanan evin tapuya tescili planlanmaktad?r.

 

KTMM taraf?ndan terk edilen evSöz konusu binan?n in?as? K?r?m Tatar Milli Hareket kat?l?mc?lar?na konut sa?lama amac?yla Milli Hareket aktivistlerinin giri?imiyle 1990’lar?n ba?lar?nda ba?lat?ld?.

 

KTMM, söz konusu in?aat? kendi patronaj? alt?na ald?. Türkiye’deki K?r?m Tatar diasporas?n?n binan?n in?aat?na önemli mali yard?mda bulundu?u bilinmektedir.

 

Fakat iyi niyetle ba?lat?lan bu giri?im iyi sonuca ula?mad?.

 

Bahçesaray ilçe yönetiminin bas?n servisine göre, binan?n tapuya kay?tl? olmad??? nedeniyle bina bak?m? ve servis hizmetlerinin yap?lmas? imkâns?zd?r.

 

Binan?n çat?s? ak?yor, s?vas? dökük, kanalizasyonu t?kan?k, konuta ihtiyaç duyan aileler izinsiz olarak binaya yerle?mi?ler.

 

Mevcut durumda binan?n yasalla?t?r?lmas? ve statüsünü belirleme sorununun kamuoyunca tart???lmas? konusunda kararlar al?nd?.

Kaynak: http://e-crimea.info/

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня