Lenur Islamov: S?rg?n kurbanlar?n? anma mitinginin iptal edildi?i do?rudur

Post navigation

Lenur Islamov: S?rg?n kurbanlar?n? anma mitinginin iptal edildi?i do?rudur

KTMM’den iktidara giren Ba?bakan Yard?mc?s? Lenur Islamov, 18 May?s’ta sürgün kurbanlar?n? anma mitinginin iptal edildi?inin do?ru oldu?unu aç?klad?

 

Lenur ?slamov, onun mülkiyetindeki ATR TV kanal? ile ne tür ili?kilerdeymi??

KTMM'den iktidara giren Ba?bakan Yard?mc?s? Lenur Islamov, 18 May?s'ta sürgün kurbanlar?n? anma mitinginin iptal edildi?inin do?ru oldu?unu aç?klad?Ba?bakan Yard?mc?s? Islamov, ?rina Veliyeva sunuculu?undaki 18 May?s 2014 tarihli canl? TV yay?n?na kat?larak ?unlar? söyledi:

 

«Belirli gizli belgelere eri?imim var. 18 May?s’ta provokasyona haz?rl?klar yap?ld???n? do?ruluyorum. Bu yüzden bu konuyla ilgili tüm üzüntülere ra?men Lenin meydan?nda mitingin iptal edildi?i do?rudur. Böylece olas? trajediden kaç?n?ld?.

Ayn? zamanda Simferopol’da, Akmescit’te, K?r?m’?n tüm ?ehir ve ilçe merkezlerinde mitingler düzenlendi. Her yerde an?tlara çelenkler konuldu, her yerde sürgün kurbanlar? an?ld?.

Yani hüzünlü tarih oldukça iyi bir düzeyde geçti.»

Ancak TV yay?n?n?n kalan k?sm?, ?slamov’un sözlerini yalanlamaya çal??t?: anma etkinlikleri engellendi, iktidar biçimsiz ve kötü hareketler yapt?, K?r?m Tatarlar?na K?r?m sürgününün 70. y?ldönümü münasebetiyle sürgün kurbanlar?n? anma yasakland?… Buna benzer bilgiler yar?m saat içinde etrafa saç?lmaya çal???ld?. Ayn? zamanda söz konusu yay?ndaki röportajlar bile TV sunucusunun iddialar?n? yalanlad?.

Bu yüzden ben, ?slamov’un onun mülkiyetindeki ATR TV Telekanal? ile hangi tür ili?kilerde oldu?unu sordum?

Ya belki ATR’de kuyruk köpe?i sall?yor?

Vladimir Andronaki

Kaynak: https://www.facebook.com/vandronaki

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня