Sovyet Kamplar?n?n son mahpusu Re?at Ablayev\’e KTMM y?netimi taraf?ndan sald?r?ld?

Post navigation

Sovyet Kamplar?n?n son mahpusu Re?at Ablayev\’e KTMM y?netimi taraf?ndan sald?r?ld?

17 May?s’ta Almescit’te (Simferopol’de) «Haytarma» filminin galas? yap?ld?.

 

KÖC Bakanlar Kurulu ve Yukar? Kurulu’nun (KÖC Parlamentosu’nun) temsilcileri, 2. Dünya Sava??’n?n gazileri, söz konusu filmde oynayan aktörler ve davetli misafirler filmin galas?na kat?ld?lar. ?ki Defa Sovyetler Birli?i Kahraman? Amethan Sultan’?n torunu Veronika Amethan, «Haytarma» galas?n?n özel bir konu?u oldu.

Milli F?rka Yürütme Komitesi Ba?kan? Re?at Ablayev

Filmin galas? festival bir atmosferinde gerçekle?ti. Misafirler ve sanatç?lar, halk müzi?inin sesleri e?li?inde k?rm?z? hal?n?n üzerinden geçerek galan?n yap?laca?? salona girmekteydiler. Filmin yap?mc?s? Lenur Islâmov, bas?n mensuplar? ve misafirler ile bir süre konu?tuktan sonra herkesi salona davet etti. Film gösterisi öncesinde filmin adand??? trajediyi hat?rlatan konu?malar yap?lm??t?r.

«Haytarma» filminin galas? skandals?z geçmedi.

KTMM ba?kanlar? taraf?ndan organize edilen KTMM ba?kan? yard?mc?s? Ahtem Çiygöz ba?kanl???ndaki 30 ki?ilik bir grup, bayraklarla silâhlanarak «Haytarma»n?n galas?na organizatörler taraf?ndan davet edilen misafirlere KTMM yönetimi taraf?ndan sald?rt?lmaya çal???ld?.

Çiygöz ba?kanl???ndaki grup, Milli F?rka temsilcileriyle kavgaya giri?ti. Sald?rganlar, Sovyet Kamplar?n?n son mahpusu olan Milli F?rka Yürütme Komitesi Ba?kan? Re?at Ablayev’i kafas?ndan yaralad?lar.

 

Ayn? grup, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Bilgi Komitesi Ba?kan Yard?mc?s? Ayder Emirov’a ve «Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») haftal?k gazetesinin ba? editörü Eldar Seyitbekirov’a kar?? çirkin sald?r?lar düzenledi.

KTMM ba?kanlar?, onlara göre istenmeyen K?r?m Tatarlar? ilan edilen insanlara kar?? bu tür yöntemleri kendilerinin dokunulmazl?klar?ndan emin olmalar?ndan dolay? defalarca kullanm??t?rlar.

1992 y?l?nda K?r?m Tatar Milli Hareketi’nin tan?nm?? lideri olan Yuriy Osmanov’un da Kiev’den trenle döndü?ü s?rada KTMM militanlar?nca sald?r?ya u?rat?lma olay?n?n KTMM ba?kanlar?n?n emrine göre gerçekle?tirildi?i akl?m?zdad?r. Bir y?l sonra Yuriy Osmanov Akmescit’te vah?ice katledildi…

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня