Refat ?ubarov\’a g?re haram helal say?l?r

Post navigation

Refat ?ubarov\’a g?re haram helal say?l?r

26 Ekim 2012’de K?r?m’da ilk bak??ta önemsiz gibi görülebilecek bir olay dini bir skandala dönü?mü?tür

 

Söz konusu tarihte K?r?m Yüksek Radas?’n?n iki milletvekili — Rustam Temirgaliyev ve Lev Mirimskiy 10.000 ABD Dolar? bahsinde bulundular.

 

Akmescit (Simferopol) ?ehrinin 2 say?l? seçim bölgesinde Ukrayna Parlamentosu seçimlerinin tahmini sonuçlar? bahis konusu oldu. Lev Mirimskiy zafer iddias?ndayd?, Rustam Temirgaliyev ise Bölgeler Partisi aday? A. Batalin’in zaferi iddias?ndayken bahiste bulundu.

Refat Çubarov, Sergey ?uvaynikov ve Eduard Grivkovskiy varl???nda söz konusu bahiste bulunuldu?u dikkate de?erdir.

Refat Çubarov ve Lev Mirimsskiy yap?m? sona ermeyen cami yan?nda

Rustam Temirgaliev, bahiste kaybetti ve bahsin tan??? Refat Çubarov’un varl???nda bahiste kaybetti?i paray? Mirimskiy’e verdi.

 

Lev Mirimsky, bahiste kazand??? takdirde kazan?m?n? ikiye bölüp bir yar?s?n? cami in?as?na, di?er yar?s?n? kilise in?as?na verece?ini söz verdi ve bahiste kazand?ktan sonra vaadini yerine getirmek niyetini belirtti.

Fakat bazen cehenneme giden yol iyi niyet ta?lar?yla örülebilir.

 

K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi, bahisten kazan?lan paray? almay? kesinlikle reddetikten sonra durum ba?ka bir düzleme kaym??t?r.

 

K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin temsilcisi Riza Ganiyev, «Аргументы недели — Крым» haber ajans?na konuyla ilgili bilgi verdi.

 

Riza Ganiev: «… ?slamiyette bahis ve özellikle para bahsi yasakt?r. Her insan ya zihin, ya da kol eme?iyle kendi ekme?ini kazanmal? ve onun eme?inin ürünleri insanlara yarar getirmelidir. Örne?in, di?er insanlara yard?mc? olacak baz? kitaplar yaz?labilir.

 

Havadan gelen her ?ey, örne?in «SUPERLOTO», insan? tutkuland?r?r. Dolay?s?yla ?slamiyette böyle para namusluca kazan?lan para olarak kabul edilemez.

 

Bence din adamlar?, gönül rahatl??? ile bu paray? cami in?as?nda kullanamazlar. Söz konusu para namusluca kazan?lan para de?ildir.» — diye söyledi.

K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin sert cevab?na bak?lmaks?z?n ayr? «hay?rseverler» bu konuda ola?anüstü kal?c?l?k ve ?srar göstermi?tirler. 40.000 grivnal?k «kirli» paray? hediye olarak kabul edecek cami de bulunduruldu.

 

>

 

14 Kas?m 2012’de Trudovoye köy kuruluna ba?l? Ana Yurt (eski Beloye-6) köyünde in?a edilmekte olan caminin binas?nda yerli Müslüman cemiyeti ve KTMM üyelerinin Lev Mirimskiy ve Refat Çubarov’la görü?mesi gerçekle?tirildi. Resmi rakamlara göre Ana Yurt — 84 ki?inin ya?ad??? küçük bir yerle?im alan?d?r.

 

«Аргументы недели — Крым» haber ajans?na göre: «Görü?me Ukrayna milletvekili Lev Mirimskiy’in cami in?as?na 40.000 grivnal?k hay?rsever katk?s? vesilesiyle yap?ld?.

 

Yerel sakinler, buna kar??l?k olarak Lev Mirimsky’e Rusça’ya tercüme edilen Kuran-? Kerim’in bir nüshas?n? verdiler… «

 

?nce bir noktaya dikkat çekilmeli ki, — ?nternet yay?n?na göre Lev Mirimskiy caminin yap?m? için «kendi kaynaklar?ndan» 40.000 Ukrayna Grivnas?n? verdi.

 

Ayn? zamanda Rustam Temirgaliyev, bahiste kaybetti?i paray? dolar olarak verdi. Mirimskiy’nin K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’ne paray? hangi para birimlerinde teklif etti?i belli de?il.

 

K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin bu konuda tutumu ise belli: ?slamiyete göre bahiste kazan?lan paran?n dini ihtiaçlar?n kar??lanmas? için kullan?m? haramd?r.

 

Ancak «Аргументы недели — Крым» haber ajans?na göre Lev Mirimskiy Ana Yurt camiine getirdi?i para dolar de?il, grivnayd? ve bahiste kazan?lan paran?n yar?s? olarak de?il, kendi paras? olarak belirtildi.

Hay?rsever katk?s? olarak kullan?lacak paran?n men?eini böyle bir de?i?tirilmesi bahis konusunda bilgi sahibi olmayan Ana Yurt Müslümanlar?na K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nce reddedilen «kirli» paray? yutturma amaçl? bir hileye çok benzer. Ve ne kadar iyi dü?ünülmü? ki: «haram» dolarlar «temiz» grivnalara de?i?tirildi ve «kendi paras?» olarak belirtilerek cami in?aat?nda kulland?r?lacak …

Fakat bu kez K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin prensipal ve ilkesel tutumu sayesinde böyle bir hilekarl?k ba?ar?lamad?.

 

«Reeana» ?nternet Portal?’na göre Ayder ?smailov, Refat Çubarov ile Lev Mirimskiy’in Ana Yurt camiine «hay?rsever» yürüyü?ü ile ilgili konu?tu?unda K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin bu paray? muhtaçlara ya da hasta çocuklara yard?m amac?yla harcama teklifinde bulundu?unu belirtti.

 

Ayder ?smailov: «?slamiyette bahis yasakt?r, ve bahis sonucu kazan?lan para temiz kabul edilmez ve dolay?s?yla cami in?as?na harcanamazd?r. Fakat bu para muhtaçlar?n ya da hasta çocuklar?n ihtiyaçlar?na harcanabilir. Biz bu konuda ?srar edece?iz.» — diye söyledi.

Ana Yurt Müslümanlar? din adam?n?n ça?r?s?na kulak verecek mi? — zamanla belirgin olarak görülebilir. Ama ne olursa olsun, söz konusu olaylara KÖC Parlamentosu Milletvekili, KTMM ba?kan? yard?mc?s?, hacca giden Refat Çubarov’un yo?un katk?s? dikkate de?erdir.

 

Rustam Temirgaliyev, Refat Çubarov varl???nda bahiste kaybetti?i paray? Lev Mirimskiy’e verdi?i andan itibaren bihis konusu kapand?. Bu konuda Refat Çubarov’un rolünün de sona ermesi dü?ünülebilirdi.

 

Fakat hay?r, Refat Çubarov ?slamiyette kabul edilemez paran?n cami in?as?na verilmesi konusunda ya tan?kl?k, ya da arac?l?k yapt?.

 

Refat Çubarov’un cami in?as?na haram paran?n verilmesi olay?na kat?larak bu konuda ATR TV kanal?na yapt??? olumlu yorumundan dolay? en az?ndan bu dü?ünceye gelinir.

 

Refat Çubarov’un bu etkinli?e kat?lmas? ba?ka türlü nas?l anlat?labilir? O, din adam? de?ildir. O, Müslüman cemiyeti ba?kan? de?ildir. O, Ukrayna milletvekili Lev Mirimskiy’in yard?mc?s? veya yediemini de?ildir.

 

Ama buna ra?men hac? Refat Çubarov cami in?as?na haram paran?n verilmesi olay?na yaln?zca ?ahitlik yapmad?, bu olaya kar?? olumlu tutumunu bildirdi.

 

Lev Mirimskiy önceleri bu camide görülmedi. Ya kim mütevazi Müslüman toplulu?unu ve gayrimüslim milletvekilini bir araya getirdi? — denilen bir soru olu?abilir.

 

Buna ek olarak, haram paran?n verilmesi olay?na yerel KTMM temsilcilerinin müdahil olmalar?, Refat Çubarov’un bu olay s?ras?nda görüldü?ünün tesadüf eseri olmad???na i?aret eder.

Ama bu somut durumda Çubarov’un tan?k veya arac? oldu?u o kadar önemli de?ildir.

Hay?r yard?m anlam?ndaki paran?n gerçek men?e statüsü ve Müslümanlara etkileri önemlidir.

Dualar?n kabulü ve Allah’a kullu?un genelle?mesi «helâl kazanç»la yak?ndan ilgilidir. Gözya?lar?yla dua eden ancak kazanc? haram olan bir kul için, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem)’in buyurdu?u; «yedi?i haram, giydi?i haram, duas? nas?l kabul olunur?» hadisi, bu gerçe?i bütün aç?kl???yla ifade eder.

Dinimiz, Müslümanlar?n me?ru i?lerle u?ra?malar?n? ve geçimlerini helal yollardan temin etmelerini emreder.

Haram kazanç, kendisini elinde bulunduran?n mal? olmad??? ve haram oldu?u için sadaka, zekât verilmez. «Allah (celle celaluhu) güzeldir, pakt?r, ancak temiz olan ?eyleri kabul eder» hadisi gere?ince bu paralardan hay?r niyetiyle herhangi bir hay?rda bulunulmas? caiz de?ildir.

Caiz olmaman?n da ötesinde hay?r niyetiyle haram paradan harcayanlar?n günah kazanacaklar? dahi söylenmi?tir. Dolay?s?yla haram parayla yap?lan ba???larla camiler, vak?flar ve dernek türünden ?ahs-? maneviyi temsil eden kurumlar kirletilmemelidir.

Haram kazanç elden ç?kar?lmak isteniyorsa öncelikle sahipleri biliniyorsa sahiplerine iade edilmelidir. E?er haram kazanç, devlet hazinesine veya kamuya ait ise bunlar?n yeniden devlete verilmesi veya kamu menfaatlerine harcanmas? gerekir.

Haram kazanc?n sahipleri veya kayna?? bilinmiyorsa bu takdirde bu para «habîs» yani kazan?lma ?ekli itibariyle «pis» oldu?u için halk?n umumi ihtiyaçlar? için -tuvalet, hamam yap?m? gibi- kullan?labilir. Cami, vak?f gibi hay?r kurumlar?n?n elektrik, su gibi faturalar? ödenebilir.

Bu yollar bulunamad???nda, zarurete binaen ve hay?r niyeti ta??maks?z?n ihtiyaç sahibi fakir insanlara verilebilir. (hikmet.net) Zira bu para, kazanan yönü itibariyle «pis» hükmünde olsa da verilen insanlar itibariyle bu mahiyetinden ç?km?? olur.

 

Elbette, Çubarov’a göre, insanlara yard?m edilmesi gerekti?ine dikkat edilebilir, veya «para kokmuyor», «Caminin hangi paraya in?a edildi?i önemli de?il, zaten in?a edildi?i önemli» iddialar?nda bulunulabilir. Hatta «bir kez haram para da helal say?labilir» — diye iddia edilebilir. Nihayet, haram paran?n cami yap?m? için kullan?lamazl???n?n gerçe?i bilmezlikten gelinebilir.

Fakat K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin alenen «pis» paray? reddetti?inden sonra ve bunun nedenini aç?klad???ndan sonra — bütün bunlar sadece cehalet veya bilmezlik olarak kabul edilemez, yan?lg?da ?srar etme olarak de?erlendirilmelidir.

 

Gerçi, «Аргументы недели — Крым» haber ajans?na göre, hac? Çubarov benzeri bahislerin destekçisi olmad???n? itiraf etti:

 

«Bir klasik söyledi ki, herhangi bir bahiste bulunanlardan biri — alçak adam, di?eri — aptald?r. Böyle bir deyi? vard?r.» — diye söyledi. Ayn? zamanda Refat Çubarov bu iki tan?mlaman?n hangisinin Lev Mirimskiy’e ve hangisinin Rustam Temirgaliyev’e ait oldu?unu belirtmedi. Sadece tan?mlanmam?? isimli bir klasikin söylediklerini bildirdi …

 

Hac ziyaretini gerçekle?tiren Refat Çubarov, neden ?slam kurallar?n? çi?nemeye çal??t??

K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nce bahiste kazan?lan paran?n cami in?as?na hay?rsever katk?s? olarak kulan?m?n?n mümkün olmad???n?n alt? çizildikten sonra bile Çubarov, Ruhani ?darenin bu konudaki tutumuna neden dikkat etmedi?

Belki Refat Çubarov, Rihani ?darenin tutumunun müftü hac? Emirali Ablayev taraf?ndan de?il de, onun gözünde önemli olmayan müftülük temsilcilerince belirtildi?inden dolay? din adamlar?n?n belirgin tutumuna önem vermedi? Müftü, neden bu konuda tam bir suskunlu?a büründü? — Çok ilginç bir sorudur.

 

Belki K?r?m’?n dini sorunlar?na ait bir ara?t?rma ve inceleme makalesinden al?nan bir al?nt?, hac? Refat Çubarov’un genel olarak ?slam dinine ve özel olarak K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’ne kar?? gerçek tutumuna ???k tutabilir:

 

«K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi — KMR? — K?r?m Tatarlar?n?n resmi «dini bakanl???»d?r. Ba?tan itibaren KTMM’ne tam tabi oldu?undan ötürü KTMM ba?kanlar?n?n «cep örgütü» olarak alg?lanmaktad?r.

 

KTMM yönetimi ço?unlukla yeni Müslümanlard?r. Onlar için dini gereçler etnisiteyi belirten bir d?? markerdir. K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin K?r?m Müslümanlar? aras?nda etkisinin kayb? izlenmektedir. Bunun sebepleri elbette vard?r.

Bir yandan — KTMM’nin K?r?m Tatarlar?n?n sorunlar?n? çözme konusunda ba?ar?s?zl??? K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’ni de etkiliyor. Di?er yandan — KTMM yönetimi kendisine tam tabi ve ço?unl?kla yetkisiz ve bilgisiz insanlar? müftü olarak atand?r?rd?. ?imdiki müftü, ortaokul e?itimini ald???ndan ba?ka dini okullar?n birinde bir y?l boyunca ders gördü».

(http://www.rosbalt.ru)

 

Bu konuda uzun uzad?ya tart???labilir.

 

Ne de olsa — cehalet sebebiyle mi, kötü niyetle mi, K?r?m Müslümanlar? aras?na günah ve sapk?nl???n tohumlar? at?l?p inançlar? sars?lmaya çal???lmaktad?rlar.

Refat Çubarov, haram paran?n Ana Yurt camiinin in?as?na verildi?i s?rada

Lev Mirimskiy, bahiste kazand??? paray? Ana Yurt camiine getirdi?i s?rada

Refat Çubarov: tan?k m?, arac? m??

Milli F?rka Analitik Grubu,
Rinat ?AYMARDANOV

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня