?srail\’e 13 y?l kald? m??

Post navigation

?srail\’e 13 y?l kald? m??

ABD istihbarat servislerinin Yak?n Do?u ile ilgili yay?nlad??? raporlara göre 2025 y?l?na kadar ?srail’in varl???na son verilir…

 

Çe?itli tahminlere göre dünyada 20 milyondan fazla Yahudi ya?amaktad?r. Arap topraklar? aras?na s?k??t?r?lan ?srail’de Yahudiler çok rahats?zlar.

?srail'e 13 y?l kald? m??Büyük Hazarya projesi Siyonistlerin zihninde çoktan beri olgunla?makta ve tekrar tekrar dile getirilmektedir. Böylece Siyonistler Türk tarihini çalmaya ve özelle?tirmeye, onun ba?ar?lar?n?n sahibi edinmeye çal??maktad?rlar. K?r?m — Siyonistlerin Büyük Hazarya adl? projesine ba?lamak için uygun bir üs olabilir. Bu ba?lamda Karay Türklerinin sert direni? göstermelerine ra?men aslen Yahudi kökeninden gelmeleri iddia edilmeye çal???lmakla birlikte Yahudilerin K?r?m’?n topraklar? üzerindeki iddialar?n?n tarihsel ve hukuki gerekçeleri olu?turulmaktad?rlar.

 

Mustafa Cemilev’in K?r?m Tatarlar?n?n tek lideri olarak gösterilmeye ve alg?land?r?lmaya çal???ld??? da tesadüf eseri de?ildir. ?lerde Yahudilerin K?r?m’?n topraklar? üzerindeki iddialar?n?n K?r?m Tatarlar?nca tan?nmas? konusunda Mustafa Cemilev’le i?birli?i gerekir. Fakat Yahudi Kongresi’nin Nobel Ödülü adayl??? konusunda Mustafa Cemilev’i desteklemede bulunmas? ve bu konudaki aktif lobicili?i ba?ar?l? olmad?. Buna ra?men Mustafa Cemilev K?r?m Tatarlar?n?n tek hakimi konumunda bulundurulmaktad?r.

Rus Donanmas?n?n K?r?m’dan çekilmesinden sonra beceriksiz Ukrayna ordusu K?r?m’? savunamaz bir halde bulunmaktad?r. Uluslararas? silahl? kuvvetler, zorluk görmeksizin kolayca yar?maday? kontrolleri alt?na alabilirler. K?r?m’?n Ukrayna’ya ba?l? hale getirilmesi prosedürünün hukuki aç?dan do?ru olup olmad??? sorunu da mevcuttur.

Uluslararas? hukuk ve uygar dünya konuyla ilgili ne tepki verir? — denilen soru sorulabilir. Dünya prakti?inde görüldü?ü gibi uygar dünya, sava? yöntemiyle yabanc? topraklar? i?gal etme prati?ini hakl? oldu?unu sürekli olarak ve ?srarl? bir biçimde kan?tlamaya çal??maktad?r. ??te, olsun Kutsal Mezar? kurtarma niyeti veya misyonerlik niyetleri, olsun fethedilen halklar?n üstün bir medeniyetin veya en üstün dinin etkisi alt?na al?narak uygarla?t?r?lmas?, yada topraklar?n fethininin hakl? gösterilmesi için fethedenlerin onlar?n üzerinde hak iddias?nda bulunmas? ve saire ve saire. Fakat önce zapt eylemi uygulan?r sonra ise onun hakl?l??? kan?tlanmaya çal???l?r.

 

Sonra Mustafa Cemilev’le bir sözle?me akdedilerek K?r?m’?n Siyonistlerin bir üssüne veya s?çrama noktas?na dönü?türülmesi uygulan?r. Bu seyrek nüfuslu bölgelerin y?ldan y?la nüfus kaybetti?i de dikkate de?erdir…

 

Kharkov anla?malar? ?imdiye kadar bu planlar?n prati?e geçilmesini engellemektedirler…

Rollan DERJAV?N,

Akyar (Sivastopol) ?ehri

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня