Ukrayna, AB ile Assosiasyon Anla?mas? Yapacak m??

Post navigation

Ukrayna, AB ile Assosiasyon Anla?mas? Yapacak m??

«Ukrayna ile AB aras?nda imzalanmas? öngörülen Assosiasyon Anla?mas? ile ilgili aç?klama» 14 Eylül 2013’de K?r?m Tatar sivil toplum kurulu?lar?nca yap?ld?.

 

Ukrayna Cumhurba?kan?’na, AB yönetimi ve AB üyesi olan 28 ülkelerin ba?kanlar?na yap?lan bu ba?vuru tüm al?c?lara gönderildi.

Ukrayna’n?n AB ile Assosiasyon Anla?mas? Yap?lacak m??

Ukrayna, AB ile Assosiasyon Anla?mas? Yapacak m??

Ba?vurunun tam metnini dikkatinize sunuyoruz:

Ukrayna ve AB Aras?nda ?mzalanmas? Öngörülen Assosiasyon Anla?mas? ?le ?lgili Aç?klama

Ukrayna, 2013 y?l? Kas?m ay?nda Vilnius ?ehrinde AB ile bir ortakl?k anla?mas? imzalamay? planl?yor. AB, Ukrayna’ya Assosiasyon anla?mas? imzalama hakk?n?n tan?nmas? için Kiev’den bir dizi talepte bulunmu?tur.

Özellikle Ukrayna parlamentosu Vilnius zirvesi öncesinde bir dizi yasay? kabul etmelidir. Aksi takdirde Ukrayna için Avrupa yolu kapal? olacakt?r.

?ktidar partisi ve muhalefetin temsilcileri, Brüksel taraf?ndan önerilen yedi kanundan be?ini kabul ederek Ukrayna elitinin Avrupa’ya entegre olma karar? ald???n? belirtmektedir.Fakat bu sadece onlar?n karar?! Ukrayna halk? bu konuda ne dü?ünüyormu??

Ku?kusuz her ulus kendi kaderini seçme hakk?na sahiptir: kimle ittifak kurmak, hangi birliklere üye olmak, kimle dost, kimden ise uzak olmak onun karar?ndad?r. Ukrayna halk?n?n AB’e üye olma iste?i refarandum yoluyla belirlense buna sayg? gösterilmelidir.

Jeopolitik fay hatlar?n?n k?r?lmas? ve s?n?rlar?n yeniden çizilmesi sonucunda ça?da? Ukrayna’n?n parças? haline gelen ayr? bölgelerin sakinlerinin ve halklar?n?n bu konudaki tutuma da sayg? gösterilmelidir. Öncelikle bu Özerk K?r?m Cumhuriyeti’ne ve onun yerli halklar? olan K?r?m Tatarlar?, Karay ve K?r?mçaklar dahil olmak üzere nüfusunun bu konudaki istek ve iradesine sayg? gösterilmelidir.

 

Ukrayna iktidar?, AB lehine bir seçim yaparken Ukrayna’n?n tüm vatanda?lar?na bunu isteyip istemedi?ini sormad? bile. Anavatanlar?na dönmekte olan K?r?m Tatar Halk? buna nas?l bak?yor? Ukrayna ve BDT ülkeleri aras?nda geçilmesi imkans?z kordonlar olu?tuktan sonra sürgünde kalan 150.000’den fazla K?r?m Tatar? K?r?m’a dönebilecek mi?

 

?imdiye kadar Ukrayna’da:

 

— Stalinizm taraf?ndan bask? politikalar?na tabi tutulanlar?n haklar? (ABD ve müttefiklerinin de bu konuda suçlu olduklar?ndan dolay?) iade edilmedi.

 

— Bask?c? politikalara maruz kalan K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n? iade eden Ukrayna Kanunu hala ortada yok.

 

— 30 May?s 2013’de sona eren sürgüne gönderilen bireylerin, milli az?nl?klar?n ve halklar?n haklar?n?n iadesi ile ilgili sorunlar konusundaki Bi?kek Antla?mas? uzat?lmad?.

— Etnik kimli?i nedeniyle anavatanlar?ndan sürülenlerin ve onlar?n torunlar?n?n geri dönü?ü, yeniden yerle?im ve entegrasyonuna ili?kin Program donduruldu. Daha önce onaylanan programlar?n finanse edilmesi durduruldu.

 

— On y?llard?r vatanlar?na geri dönmekte olan insanlar?n konut in?aat? ve i? faaliyetlerine arsa tahsisi sa?lanmamaya devam ediyor.

 

— K?r?m Tatar Halk?n?n, kendi ana dilinde e?itim ve ö?retim görme hakk?n? tam olarak uygulamas?n?, K?r?m Tatar Halk?n?n kültürel ve manevi miras?n?n geri döndürülmesini, K?r?m Tatar Halk?n?n geleneklerinin, kültürü ve manevi de?erlerinin ya?at?lmas?n? sa?layan ko?ullar zaten yok.

 

Birle?mi? Milletler dahil olmak üzere uluslararas? kurulu?lar, bask? politikalar?na tabi tutulan K?r?m Tatar Halk?n?n ve etnik gerekçeyle sürülen ba?ka ?ah?slar?n haklar?n?n iade edilmesi gerekti?ine Ukrayna devletinin dikkatini tekrar takrar çekmeye çal??t?. BM Irk Ayr?mc?l???n?n Ortadan Kald?r?lmas? Komitesi, 14 Eylül 2011’de Ukrayna’n?n raporu hakk?ndaki sonuç gözlemlerinde ?unlar? belirtti:

«16. Komite, Anayasa’n?n 11. ve 92. Maddelerinde (Madde 2 (2) yerli halklara ve milli az?nl?klara verilen garantilerin uygulanmas?n? sa?layacak yerli halklar konusundaki mevzuat?n yoklu?unu endi?e ile izledi?ini belirtmektedir.

 

Komite, Taraf Devlete yerli halklar?n haklar?n?n korunmas?n? ve ekonomik, kültürel ve sosyal aç?lardan geli?imini sa?layan kanunlar? kabul etme ve Uluslararas? Çal??ma Örgütü’nün Ba??ms?z Ülkelerdeki Yerli ve Kabilesel Halklara ?li?kin 27 Haziran 1989 Tarihli ve 169 Say?l? Sözle?mesi’ni onaylama ça?r?s?nda ?srar ediyor.

 

17. Komite, Ukrayna’ya dönen K?r?m Tatarlar?n?n ya?ad??? zorluklar, yani arsa alma ve istihdam olanaklar?ndan mahrum b?rak?ld?klar?ndan, ana dillerinde e?itim hakk?na k?s?tlamalara tabi tutulduklar?ndan, siyasette temsil edilmediklerinden ve adalete eri?imde eksiklik ya?ad?klar?ndan, ho?görüsüzlükle kar??la?t?klar?ndan dolay? çok endi?elidir. K?r?m’a dönerek köylere yerle?en K?r?m Tatarlar?n?n % 86′?n?n K?r?m’daki devlet i?letmelerinde çal??mad?klar?ndan dolay? tar?m arazi payla??m? sürecine kat?lma hakk?n?n yoklu?u göz önüne al?nd???nda, K?r?m Tatarlar?n?n sürgüne tabi tutulmalar?n?n sonucu olarak 80.000 ‘den fazla özel ev ve yakla??k 34000 hektarl?k tar?m arazisi kayb? tazminat? konusu ciddi kayg?lar olu?turmaktad?r. Ayn? zamanda Komite, 1944’te sürgüne gönderilen di?er etnik gruplar?n üyelerinin insan haklar? alan?ndaki durumunun iyile?tirilmesine yönelik önlemlerle ilgileniyor.(5. b madde), d) v) ve e)i), iii) ve v).

 

Komite, Taraf Devlete K?r?m Tatarlar?n?n siyasi, sosyal ve ekonomik haklar?n?n iade edilmesinin, yani arazi kayb? dahil olmak üzere mal ve mülk kayb? tazminat?n?n ödenmesinin, Medeni Kanuna veya bu amaç için kabul edilmesi gereken özel bir yasaya uygun bir ?ekilde sa?lanmas? önerisinde bulunmaktad?r. Buna ek olarak Komite, Taraf Devlete kendisinin ileriki periyodik raporunda sürgüne gönderilen ba?ka etnik gruplar?n temsilcilerinin de insan haklar?n?n uygulanmas? konusundaki yenilenen bilgiyi sunmas?n? önerir.

18. Komite, K?r?mçak ve Karaylar?n topluluklar?n?n yok olma e?i?inde olduklar? hakk?nda bilgi edinirken konuyla ilgili ciddi endi?e duydu?unu belirtmektedir (2.(2) madde).

Komite, Taraf Devlete Komite taraf?ndan kabul edilen 2009 y?l?na ait «Özel önlemlerin anlam? ve kapsam? ile ilgili» 32 say?l? Tavsiye uyar?nca K?r?mçak ve Karaylara dillerini, kültürlerini, geleneklerini ve dinlerini korumaya olanak veren özel önlemleri kabul etmeyi ?srarla öneriyor.

 

AG?T Ulusal Az?nl?klar Yüksek Komiseri Knut Vollebaek’in 16 A?ustos 2013 tarihli «Sürgün edilenlerin K?r?m’a entegrasyonu» ba?l?kl? raporunda da bu sorunlu konular?n ele al?narak çözüme ula?t?r?lmas?n?n gerekti?i belirtilerek Ukrayna’ya bu alanda neler yapmas? gerekti?i konusunda somut tavsiyeler verilir.

Ukrayna, bugüne kadar BM Yerli Halklar Haklar? Bildirgesi konusunda kendi tutumunun alt?n? çizmeksizin Ukrayna’n?n yerli halklar? olan K?r?m Tatar, Karay, K?r?mçak, Urum, Gagauz Türklerinin yaln?z haklar?n?n de?il, kendilerinin varl???n? tan?may? reddediyor.

AB, Ukrayna’ya kar?? kendi taleplerini belirtme konusunda mant?kl? ve tutarl? olmal?d?r!

Ukrayna ile AB aras?ndaki Ortakl?k Anla?mas?’n?n imzalanmas? için AB’nin Ukrayna’dan talepleri aras?nda bask?c? politikalara maruz kalan K?r?m Tatar Halk?n?n ve etnik köken nedeniyle bask?lara tabi tutulan ba?ka etnik topluluklar?n haklar?n?n iade edilmesi talebi olmal?d?r.

Bu taleplerin yerine getirilmedi?i takdirde Ukrayna ile AB aras?ndaki Ortakl?k Anla?mas? imzalanmas?n?n me?ruiyeti, hem yerli halklar taraf?ndan tan?nmaz hem de Avrupa ve uluslararas? hukuk standartlar? ve normlar?na uygun olmas? aç?s?ndan da Avrupa toplulu?u taraf?ndan kabul edilemezdir.

AB’nin, bask?c? politikalara tabi tutulan K?r?m Tatar Halk? dahil olmak Ukrayna’n?n yerli halklar?na ve bask?ara tabi tutulan di?er etnik gruplara yasa yoluyla onlar?n haklar?n?n ve ç?karlar?n?n sa?lanarak uygulanmas?n? garanti alt?na almakla birlikte K?r?m ile Ukrayna’n?n yerli halklar?n?n bask?c? politikalara maruz kald?klar?n?n sonucu olarak ya?anan sorunlara çözüm bulma ile ilgili mali yükü üzerine ald??? takdirde böyle bir anla?man?n imzalanmas? gerçekle?ebilir.

Bu ?artlar?n yerine getirilmedi?i takdirde Ukrayna ile AB aras?ndaki Ortakl?k Anla?mas? imzalanmas?n?n erken ve haks?z oldu?unu belirtiyoruz.

 

Milli F?rka Yürütme Kurulu Ba?kan? Re?at Ablayev


Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Area?t?rma

ve Destk Fonu Ba?kan? Nadir Bekirov


Birle?mi? Solcular ve Köylüler Ukrayna Partisinin

K?r?m’daki Bölgesel Organizasyonu Ba?kan? Enver Kantemir Umerov


K?r?m Özerk Cumhuriyeti Tatar

ve Ba?kurt Federasyonu Ba?kan? Marat Massalimov


» Giri?im» K?r?m Merkezi» STK Ba?kan? Kamil Ametov


«Vatanda?» Hay?r Vakf? Ba?kan? Rustem Halilov

 

Ukrayna ile AB aras?nda imzalanmas? öngörülen Assosiasyon Anla?mas? ile ilgili aç?klama

Ukrayna ile AB aras?nda imzalanmas? öngörülen Assosiasyon Anla?mas? ile ilgili aç?klama

Ukrayna ile AB aras?nda imzalanmas? öngörülen Assosiasyon Anla?mas? ile ilgili aç?klama

Ukrayna ile AB aras?nda imzalanmas? öngörülen Assosiasyon Anla?mas? ile ilgili aç?klama

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня