Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, Ukrayna Cumhurba?kan?\’na ba?vuruda bulundu

Post navigation

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, Ukrayna Cumhurba?kan?\’na ba?vuruda bulundu

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, 14 May?s 2013’te K?r?m Tatar Halk? için ya?amsal öneme sahip K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iade edilmesi ve yerle?im sorunlar?n?n çözülmesi konulu Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Oturumu’nun Ukrayna Cumhurba?kan?n?n do?rudan kat?l?m?yla yap?lmas? inisiyatifi ile Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’e ba?vuruda bulundu.

Совет представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины

Ba?vurunun tam metni:

Ukrayna Cumhurba?kan?
V.F. Yanukoviç’e

 

Say?n Viktor Fedoroviç!

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, 573/2000 Say?l? ve 07.04.2000 Tarihli Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Yönetmeli?i’ne ?li?kin Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n Karar? (ve 767/2006 Say?l? ve 21.09.2006 Tarihli Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n Karar?yla 873/2010 Say?l? ve 26.08.2010 Tarihli Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n Karar?n?n söz konusu Kararda yapt??? de?i?iklikler) uyar?nca bask? politikalar?na maruz kalan K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’a dönme sürecinde ya?ad??? siyasi ve hukuki, sosyo-ekonomik, kültürel ve di?er sorunlar?n çözülmesine yönelik çal??malar?n güçlendirilmesi için kurulmu?tur.

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun ilk örgütsel toplant?s?ndan bu yana yüz gün geçti. K?r?m Tatar halk?n?n ya?am?n? iyile?tirmek için ilk ad?mlar at?lm??t?r. Fakat bir dizi sorunlu konular pratik bir çözüm yolu ile sonuca ula?t?r?lamad?. Örne?in:

 

— 06.11.2012 tarihli ve 5475-У1 Say?l? Devlet Dil Politikas? Temelleri Ukrayna Kanunu’nun K?r?m’da yürürlü?e girmesi ve uygulanmas? sorunu halledilmedi.

 

— Sürgünden K?r?m’a dönen K?r?m Tatarlar?na konut in?aat faaliyetleri için arsa tahsisat? h?zland?r?lmal?d?r.

 

— Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Çi?nenmi? Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu Ukrayna Yüksek Radas?’nca hala kabul edilmemi?tir.

 

— 2013 y?l?n?n Haziran ay?nda sona erecek olan Bi?kek Antla?mas?’n?n uzat?lmas? sorunu çözülmedi.

 

— ?ktidar organlar?nda K?r?m Tatarlar?n?n temsilcilerinin say?s? art?r?lmal?d?r.

 

— Sürgünden Ukrayna’ya dönen K?r?m Tatarlar?n?n ve di?er milletlerin temsilcilerinin yerle?melerine, adapte olmalar?na ve Ukrayna toplumuna entegre olmalar?na ili?kin 2015 y?l?na kadarki Program?n gereksinimleri, söz konusu program?n öngördü?ü kapsamda Ukrayna ve KÖC bütçelerinden kar??lanmamaktad?r.

Say?n Viktor Federoviç!

 

Söz konusu ya?amsal sorunlar?n görü?ülmesi ve çözüm yollar?n?n aranmas? amac?yla en yak?n zamanda sizin öncülü?ünüzde Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Oturumunun yap?lmas? ricas?yla ba?vuruda bulunuyoruz.

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdine K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri
Kurulu Ba?kan?

Lentun BEZAZ?YEV


Ukrayna Cumhurba?kan? nezdine K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri
Kurulu Ba?kan Yard?mc?s?

Vasvi ABDURA?MOV


Ukrayna Cumhurba?kan? nezdine K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri
Kurulu Sekreteri

Temur ÇELEB?YEV


Ukrayna Cumhurba?kan? nezdine K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu üyeleri:

Dilâver AKMOLLAYEV
Sad?k BERBEROV
Edip GAFAROV
Server ?Z?D?NOV
Eldar SEY?TBEK?ROV
Aliye F?NENKO

 

Письмо Совета представителей крымскотатарского народа Президенту Украины

Письмо Совета представителей крымскотатарского народа Президенту Украины

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня