Vladimir Putin, K?r?m Tatarlar? hakk?nda konu?uyor

Post navigation

Vladimir Putin, K?r?m Tatarlar? hakk?nda konu?uyor

K?r?m, farkl? halklar?n kültürlerinin ve geleneklerinin e?siz bir füzyonudur. O kendisinin bu özelli?iyle yüz?llard?r herhangi bir etnisitenin kaybolmad???, asimile edilmedi?i büyük Rusya’ya benziyor. Ruslar ve Ukraynal?lar , K?r?m Tatarlar? ve di?er halklar?n temsilcileri K?r?m topra??nda kendi kimliklerini , geleneklerini, dillerini ve dinlerini koruyarak yan yana ya?ad?lar ve çal??t?lar. 

 

Vladimir PutinSözgelimi 2.200.000’e ula?an K?r?m yar?madas?n?n nüfusunun yakla??k bir buçuk milyonluk k?sm?n? Ruslar, 350.000’lik k?sm?n? ço?unlukla Rusçay? anadili sayan Ukraynal?lar ve 290-300 binlik k?sm?n? referandumun sonucuna göre önemli bir k?sm?n?n Rusya yanl?s? oldu?u belirlenen K?r?m Tatarlar? olu?turuyorlar.

Evet, K?r?m Tatarlar?n?n ve SSCB’nin baz? di?er halklar?n?n zalim adaletsizli?e u?rat?ld??? dönem ya?anm??t?r. Söylemem gereken bir ?ey var, o zaman farkl? milletlerden milyonlarca insan ve öncelikle tabii ki Rusyal? insanlar bask?c? politikalardan zarar görmü?türler. K?r?m Tatarlar? kendi topraklar?na geri döndüler. K?r?m Tatar Halk?n?n rehabilitasyonunu tamamlayan, yasal haklar?n? ve ?erefli ad?n? iade eden tüm gerekli siyasi ve hukuki kararlar?n al?nmas? gerekti?ini dü?ünüyorum.

Biz K?r?m’da ya?ayan tüm milletlerin temsilcilerine e?it ?ekilde sayg? gösteriyoruz. K?r?m, onlar?n ortak evi, küçük vatan?d?r. Bu nedenle K?r?m’da üç dilin, yani Rusçan?n, Ukraynacan?n ve K?r?m Tatarcas?n?n e?it hakl? olarak kullan?lacak devlet dilleri olaca?? do?rudur ve K?r?ml?lar?n buna destek sa?layaca??n? biliyorum.

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня