2014\’te Bizi Neler Bekliyor?…

Post navigation

2014\’te Bizi Neler Bekliyor?…

Sevgili yurtta?lar!


K?r?m için önemli tarihlerin y?ll? olan 2014 y?l?na giriyoruz. 70 y?l önce bizim babalar?m?z ve dedelerimiz, yar?madam?z? fa?izmin kahverengi vebas?ndan kurtarm??lard?r. Zafere kadar ?iddetli sava?lar?n ve a??r kay?plar?n ya?anaca?? bir y?l kald???nda, 70 y?l önce tüm K?r?m Tatarlar?n?n, Ermenilerin, Bulgarlar?n, Yunanl?lar?n ve Sovyet Almanlar?n?n K?r?m’dan sürgün edilmesine ili?kin Stalinizm’in karar? ans?z?n bir ?oktu…

2014'te Bizi Neler Bekliyor?...Ne yaz?k ki insanl??a kar?? i?lenen bu suçlar?n sonuçlar? hala giderilmi? de?ildirler. 1944’te K?r?m’dan zorla sürgünlerin ve bask?c? politikalar?n ma?durlar?n?n yasal haklar?n?n iadesi konusunda Ukrayna yetkililerinin inatç? isteksizli?i utanç verici ve ay?pt?r. Sürgün ve soyk?r?m politikalar?na tabi tutulanlar?n en küçü?ünün 2014 y?l?nda 70 ya??n? dolduraca??n? akl?n?za getirin!

Özellikle haks?zl??a, hakaret ve a?a??lamaya maruz kalan vatanda?lar?m?z için adaleti temin ettirmek — bugünkü nesillerimizin görevidir. Ancak böylelikle aram?zdaki tüm anla?mazl?klar? a??p temiz bir vicdanla ulusal, manevi, kültürel ve dilsel çe?itlili?ini içeren gerçek K?r?m’?m?z? in?a etmeye ba?layabiliriz.

Yüzy?llard?r Bering Bo?az?’ndan ba?lay?p Akdeniz’e ve Balt?k Denizi’ne kadar uzanan muazzam bir ülkede ya?ayan Müslümanlar ve Ortodokslar, Türkler ve Slavlar, çabalar?n? birle?tirerek bu dünyada kendilerini Medeniyet, Millet olarak koruyabilirler. Yüce Rabbimiz, bizim yöneticilerimizin zihinlerini ayd?nlats?n ve halklar?m?z? a?a??l?k tutkulardan kurtar?p insanl???n ula?mas? gereken ana hedeflere yöneltsin.

Yeni Y?l?n?z Kutlu Olsun!

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня