Cemilev\’in zenginle?mesi K?r?m Tatarlar?n?n sorunlar?n? ??zemez

Post navigation

Cemilev\’in zenginle?mesi K?r?m Tatarlar?n?n sorunlar?n? ??zemez

K?r?m Tatarlar?n?n haklar?n? iade eden yasa öncelikle K?r?m Tatar kimli?inin korunmas? için gereklidir.

 

«K?r?m Nesli» Sivil Toplum Kurulu?unun Ba?kan? Ruslan Balbek Ukrayna’n?n 20 y?ll?k ba??ms?zl?k tarihi boyunca KTMM ba?kanlar? Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov K?r?m Tatar Halk?n?n sorunlar?n?n hukuki çözümünü ele almaya te?ebbüs etmeden yaln?z kendilerini refaha ula?t?rmaya çal??t?lar. Ayn? zamanda K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Yasas?n?n kabulü olmadan K?r?m Tatar Halk? kendi kimli?ini koruyamaz durumda bulunmaya devam eder. «K?r?m Nesli» Sivil Toplum Kurulu?unun Ba?kan? Ruslan Balbek Çernomorskaya TV ve Radyo Kampanyas?’n?n yay?n?nda konuyla ilgili aç?klamada bulundu.

 

«Ne K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n ne de «K?r?m Nesli»nin, ne Çubarov’a ne de Cemilev’e bizzat iddialar? var. Sorun onlar?n kendi elleriyle kurmu? olduklar? derinden yozla?m?? sistemindedir. ?imdilik K?r?m Tatar Halk?n?n devaml? olarak çözülmeye çal???lmayan hukuki, siyasi ve kültürel sorunlar?n?n ve hukuki nihilizmin fonunda Mustafa Cemilev’in devaml? olarak zenginle?mesi göze çarpar.» — diye aç?klad? Ruslan Balbek.

 

Ona göre Ukrayna Devleti ve K?r?m Tatarlar? aras?ndaki ili?kilerin yasal düzeyde düzenlenmesi, onlar? uyumlu bir hale getirerek K?r?m toplumunun geli?imi ve sa?lamla?mas?na çal??makla birlikte K?r?m Tatarlar? ve K?r?m toplumunun gerin kalan k?sm? aras?nda suni olarak olu?turulan bariyeri ortadan kald?racakt?r.

 

«K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Yasas?, K?r?m Tatarlar?n?n çi?nenmi? ve hala da iade edilmeden çi?nenmeye devam eden kolektif haklar?n?n iadesi için gereklidir. K?r?m Tatarlar?n?n Ukrayna Devleti içinde kimliklerinin korunmas? için onlar?n kolektif haklar?n? iade eden ve sa?layan hukuksal mekanizmalar?n gerekti?i öngörülmektedir.» — dedi Ruslan Balbek.

 

Ona göre Cemilev ve Çubarov’un de?erlendirilmesi onlar?n sanal siyasi a??rl?klar? veya statülerine göre de?il de onlar?n fiili olarak elde ettikleri sonuçlara göre yap?lmal?d?r.

 

Yayinin devam?nda Ruslan Balbek: «Biz insanlara onlar?n eylemlerine göre de?er vermeye al??t?k. ?u anda halk?m?z?n elinde ne var? 20 y?ld?r ne K?r?m Tatarlar?n?n hayat?n? kolayla?t?racak ne de K?r?m toplumunu uyumlu ve sakin bir hale getirecek hiçbir bir yasa kabul edildi. K?r?m Tatar sorunlar?n?n 20 y?l içinde yasal düzlemde çözülmedi?i gerçe?i nedeniyle K?r?m Tatarlar? ve K?r?m toplumunun geri kalan? aras?nda büyük bir bariyer yapmac?k olarak olu?turuldu. K?r?m’da meydana gelen tüm etnik çat??malar?n belirli güçler taraf?ndan kontrol alt?na al?narak yönetildi?i gerçe?i ortadad?r. K?r?m Tatar kökenli olmayan birçok siyasi aktör ve «ba?bu?»lar KTMM yönetimiyle uzla?arak K?r?m toplumunu kendi aralar?nda bölmekle yap?c? retori?e de?il de y?k?c? retori?e dayal? olarak siyasi aç?dan nüfuz alan?n? geni?letmeye çal??t?lar.» — diye konu?tu.

 

Ek olarak o, KTMM yönetiminin kendi halk?yla ve toplumla diyalog kurmak yeteneksizli?inden dolay? KTMM yönetimince halk içinden dü?manlar?n aranmaya ve karalanmaya çal???ld???n? belirtti.

 

 

Alla Dobrovolskaya

Kaynak: http://www.nr2.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня