K?C Ba?bakan? Anatoliy Mogilyev, KTMM ile i?birli?i yapmay? reddetti

Post navigation

K?C Ba?bakan? Anatoliy Mogilyev, KTMM ile i?birli?i yapmay? reddetti

K?r?m Ba?bakan? Anatoliy Mogilyev, inatla kendini sürgünden geri dönenlerin tümünün ç?karlar?n? ifade eden temsili bir organ olarak konumland?ran KTMM ile i?birli?i yapmay? reddetti.


Bununla birlikte KÖC yürütme gücünün KTMM muhaliflerinin ço?unluk olu?turdu?u Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’yla etkile?imi Temsilciler Kurulu’nun me?ru bir statüye sahip oldu?unun kan?t?na dayanmaktad?r.

 

KÖC Ba?bakan? Anatoliy Mogilyev, KTMM ile i?birli?i yapmay? reddettiKÖC Ba?bakan? Anatoly Mogilyev, KÖC Bakanlar Kurulu’nun, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun finanse edilmesi ve maddi-teknik destek üssünün sa?lanmas? ile ilgili ald??? karar? yorumlarken ilerde kim ile çal??aca?? konusunda belirsizli?e yer b?rakmad?.

Anatoliy Mogilyev: «Biz, yetkililer olarak Ukrayna Cumhurba?kan? karar?yla olu?turulan Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun me?ru bir organ oldu?undan dolay? onunla çal??maya ve sürgüne maruz kalan K?r?m Tatar Halk?n?n sorunlar?n?n çözümüne yönelik tüm kararlar? yerine getirmeye borçluyuz. Yerine getirece?iz ve ileti?im kuraca??z.» — diye belirtti.

KÖC Ba?bakan?, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu üyelerinin temsilcilik görevlerinin yerine getirilmesi için sös konusu kurulun yerle?me sorununa gelince onun gayrime?ru KTMM’den farkl? olarak yaln?zca iktidar organlar?n?n (KÖC Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi, KÖC Bakanlar Kurulu, Ukrayna Cumhurba?kan? KÖC Temsilcili?i, KÖC Yüksek Radas? (Parlamentosu) söz konusuydu) bulundu?u binalarda bulunabilece?ini söyledi.

 

KÖC Ba?bakan? Mogilyev’in, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun 30 Ocak tarihli oturumunda söz konusu Kurulun sürgünden geri dönenlerin yerle?mesi ile ilgili sorunlar?n çözümüne katk?da bulunmas? gerekti?ini hat?rlatt??? hat?rlat?lmal?d?r.

 

Temsilciler Kurulu’nun oturumunda Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Yönetimi seçildi. Lentun Bazaziyev, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurul Ba?kan? seçildi. Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Vasvi Abduraimov, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan?’n?n Birinci Yard?mc?s? seçildi; «Namus» adl? K?r?m Tatar ?htiyarlar? Konseyi Yönetim Kurulu Ba?kan? Temur Çelebiyev, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Sekreterli?ine seçildi. Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan?’n?n ?kinci Yard?mc?s? makam? bo? kald?.

Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç, 2010 y?l? yerel seçimler arifesinde o zamanki KÖC Ba?bakan? Vasiliy Cart?’n?n giri?imiyle yüzde yüz KTMM üyelerinden olu?an K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’na KTMM yönetimine kar?? ele?tiri ve muhaliflik yapan STK temsilcilerini dahil ederek söz konusu kurulun kadrosunu de?i?tirdi. Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun i?i KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev ve onun taraftarlar? taraf?ndan sabote edildi.

 

Temsilciler Kurulu’nun, o zamandan beri toplanma ve Ukrayna Cumhurba?kan?’na ba?vuruda bulunma giri?iminde bulunmas?na bak?lmaks?z?n çal??malar?na ba?lama olana?? sa?lanmad?. Vasiliy Cart?’n?n seçimler sonras?nda KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev ile ili?ki kurma ve karar alma konusunda ortakl?k yapma prati?ine döndü?ünün de buna neden oldu?u aç?kt?r. Cart?’n?n ölümünden sonra Anatoliy Mogilyev’in KÖC Ba?bakan? görevine atand??? andan itibaren KÖC Hükümeti ve KTMM aras?ndaki ili?kilere son verilmi?tir.

 

KTMM bas?n-yay?n servisi, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun çal??maya giri?ti?i ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmad?.

 

Kaynak: http://www.nr2.ru

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня