K?r?m ?ktidar?, KTMM ile ili?kilerini kesti

Post navigation

K?r?m ?ktidar?, KTMM ile ili?kilerini kesti

Bölgeler Partisi’nin KTMM ile tüm ili?kilerini kesmekle birlikte KTMM yönetimi yanl?lar?n? iktidardan d??lama karar?nda oldu?u aç?k olarak belirginle?ti. KÖC Yüksek Kurulu (K?r?m Özer Cumhuriyeti Parlamentosu) milletvekili Rustam Temirgaliyev, oturum öncesinde KTMM’ne ili?kin böyle tutum ve davran??lar?n motiflerini anlatmaya çal??t?.

KÖC Ba?bakan? Anatoliy MogilyevRustam Temirgaliyev: «KTMM, mevcut hükümete kar?? kronik olarak muhalefet durumunda bulunmaktad?r. Bu yüzden KTMM taraf?ndan de?il, ?ktidar partisiyle diyalog kurma yetene?ini gösteren yap?c? bir bünye taraf?ndan tavsiye edilen profesyonel e?itimli K?r?m Tatarlar?n?n üst makamlara atanmaya çal???lmas? makuldür.» — diye söyledi.

Ertesi gün 20 ?ubat’ta KTMM ba?kan yard?mc?s? Remzi ?lyasov’un KÖC Yüksek Kurulu Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komisyonu ba?kanl???ndan azledildi?i haberi do?ruland?. KÖC Parlamentosu’ndaki ço?unluk, Enver Abduraimov’u komisyon ba?kanl???na atad?. Dolay?s?yla KÖC Parlamentosu «Kurultay-Ruh» Fraksiyonu üyeleri aras?nda oldukça büyük bir çalkant? ya?and?.

Refat Çubarov: «Biz fraksiyonumuzun oturumunda bu konuyu tart??t?k ve Remzi ?lyasov’un görevden ç?kar?lmas?yla birlikte Enver Abduraimov’un onun yerine atanmas?na oy deste?inde bulunan fraksiyonumuzun üyelerini otomatik ?ekilde fraksiyonumuzdan d??lama karar? ald?k. Fraksiyonumuzun üyeleri Kurultayda seçim s?nav?ndan geçtiler, onlar bir tak?m olarak çal??acaklar?n? yemin ederek Kurultay taraf?ndan desteklenmi?tir.» — diye belirtti.

Enver Abduraimov, buna cevaben KTMM’nin tepkisi onun için beklenmedik bir ?ey olmad???n? belirterek: «Benim fraksiyondan ç?kar?lmam için buna raz? olmam lâz?md?r.» — diye belirtti. Ek olarak o, KTMM taraf?ndan Kurultay delegesi statüsünden mahrum b?rak?lma tehdidinden korkmad???n?n alt?n? çizerek: » Zaten bu Kurultay?n görev süresi sona erdi. Bu sebepten dolay? onun kararlar? me?ru de?ildir.» — diye söyledi.

Enver Abduraimov, ATR TV canl? yay?n?nda yapt??? aç?klama ile K?r?m Tatarlar?n? çok hiddetlendirdi?inden ötürü herhangi bir siyasi gelecekten mahrum kald?. O dedi ki: «1944 y?l?nda bizleri sürgün eden komünistler, sadece istediklerinden dolay? bizleri sürgüne göndermemi?ler de. Yani Milli Hareket ve milli siyasetimiz içinde geli?en baz? süreçler bizleri sürgüne maruz b?rakt?. Herhalde halk?n sorunu — d?? faktörlerin olu?turdu?u sorun de?il, suçun yüzde 50’si bizim suçumuzdur.»

 

Sonuç olarak KTMM kar??t? olan Milli F?rka, Enver Abduraimov’un komisyon ba?kanl???na atanmas?na kar?? ç?kt?.

 

Vlad SM?RNOV

 

Kaynak: http://1k.com.ua/

 

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня