K?r?m M?sl?manlar? Ruhani ?daresi, Cuma Camii ?n?ndeki bulvar?n yap?m? i?in ayr?lan araziden vazge?ti

Post navigation

K?r?m M?sl?manlar? Ruhani ?daresi, Cuma Camii ?n?ndeki bulvar?n yap?m? i?in ayr?lan araziden vazge?ti

Akmescit (Simferopol) ?ehir Meclisi’nin milletvekilleri, K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’ne Akmescit (Simferopol) ?ehri Yaltinskaya Sk.№: 22’de ayr?lan 0.38 hektarl?k araziyi kullanma hakk?n? sona erdirdi

 

Büyük Cuma CamiiKonuyla ?lgili karar ?ehir meclisinin toplant?s?nda al?nd?.

Arazi kira sözle?mesi, KTMM yönetiminin topyekün kontrolü alt?nda olan K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin söz konusu araziden gönüllü olarak vazgeçmesi ile ba?lant?l? olarak sona erdi. Söz konusu arazinin, Cuma Camii önündeki bulvar?n yap?lmas? için tahsis edildi?i bilinmektedir.

2011 y?l?nda Akmescit ?ehir Meclisi milletvekilleri, K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’ne Cuma Camii yap?m? için Akmescit ?ehri Yaltinskaya Sok. No: 22’de 2.7 hektarl?k arazinin yönetimine ili?kin projenin geli?tirilmesine izin verdi.

Buna ek olarak bulvar yap?m? için arazi, K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’ne be? y?l süreyle ayr?ld?.

??te K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi karar?, KMR? Bas?n Merkezi taraf?ndan böyle anlat?ld?:

«K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi, Akmescit (Simferopol) Kent Konseyi’ne Yaltinskaya Sok. No: 22 çevresindeki 0,3880 hektarl?k bir araziyi kiralama sözle?mesini sonland?rmak için ba?vurdu.

 

K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin bu karar?n?n, 2012 y?l?nda ?ehir meclisi taraf?ndan kiran?n 2 kat art?r?lmas? sebebiyle al?nd??? belirtildi. ?u anda yakla??k 18 bin grivna sözle?me ?artlar?na tabi olarak ?ehir bütçesine aktar?ld?.

 

Kira akdinin feshine ra?men söz konusu arazi K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’ne aittir.

Akmescit (Simferopol) ?ehri Kiev Bölgesi Kurulu’nun Yürütme Komitesi’nin karar? uyar?nca Büyük Cuma Camii in?aat? için ayr?lan araziye biti?ik olarak Akmescit (Simferopol)-Alu?ta-Yalta anayoluna kadar uzanan alan K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’ne aittir.

K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi, 2011 y?l?nda Büyük Cuma Camii in?aat? ve bak?m? için 2.7 hektarl?k arazinin tapusunu (devlet belgesi) ald?.

2011 y?l? Mart ay?nda K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi ve kent konseyi aras?nda bulvar yap?m? için 0,3880 hektarl?k bir arazi için kira sözle?mesi imzaland?.»

K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi verilerine göre, Cuma Camii in?aat? için halktan toplanan ba???lar?n toplam tutar? 433.923 Ukrayna Grivnas?d?r. Arazi edinimine ve ön tasar?m?n yap?lmas?na 44 bin Ukrayna Grivnas? harcand?. K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin vazgeçti?i Akmescit ?ehri Yaltinskaya Sok. No:22’deki 0.38 hektarl?k arazinin kiras?n?n ödenmesine (2011 y?l? Mart ay?ndan bu yana) 18.000 grivna harcand?. Kentsel geli?im i?lemine 13 bin grivna, yol projesi çal??malar?na ise 37 bin grivna harcand?.

 

Bugüne kadar 321.923 grivna tutar?ndaki para K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin hesab?nda bulunmaktad?r.

Kaynaklar: http://www.kianews.com.ua/
http://www.qirimmuftiyat.org.ua/

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня