K?r?m-Sudak karde?lik park? halk?n hizmetine a??ld?

Post navigation

K?r?m-Sudak karde?lik park? halk?n hizmetine a??ld?

Türkiye’de merkezi Ankara’da bulunan K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu’nun (KTDF) giri?imiyle 2008 y?l?nda Türkiye-Ankara-Mamak Belediyesi ile Ukrayna-K?r?m-Sudak Belediyesi aras?nda imzalanan «Karde?lik Anla?mas?» çerçevesinde yap?lan «K?r?m-Sudak Karde?lik Park?» 29 Haziran 2013 tarihinde muhte?em bir kalabal?k halk?n kat?l?m?yla aç?ld?.

K?r?m-Sudak karde?lik park? halk?n hizmetine aç?ld?

Söz konusu park ayn? zamanda engellileride dü?ünerek yap?lmas?yla da dikkati çekti. Park?n aç?l???na Ak Parti Ankara Milletvekili Fatih ?ahin, Mamak Belediye Ba?kan? Mesut Akgül, Sudak Belediye Ba?kan? Viladimir Serov, K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver Sel, Ukrayna Büyükelçili?i Elçi-Müste?ar? Vasyl Bodnar, Ukrayna Büyükelçili?i Bölgesel i?birli?i Kültür ve Turizm Ate?esi Dr.Tatyana Rereshchenko, Ukrayna Büyükelçili?i Siyasi Ba? Sekreteri Dr.Denis Zolotorov, KTDF’na ba?l? Gölba?? K?r?m Tatar Derne?i Ba?kan? Erol Ar?kan, Sudak Belediyesi Dan??man? ve K?r?m Tatar Halk? Koordinasyon Kurulu Ba?kan? Av.Hubedin Kurtbedinov, Sudak Belediyesi Milletvekili Server Kursutov, Sudak Belediyesi Milletvekili ?lmi ?drisov, Sudak Belediyesi Özel Kalem Müdürü ?rina Pivovarova, Ak Parti Mamak ?lçe Ba?kan? Muhammet Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Meclis Ba?kan Vekili Erdal Ak, Mamak Belediye Meclisi Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Faruk Gültekin, belediye meclis üyeleri, ba?kan yard?mc?lar?, birim müdürleri ve çok say?da vatanda? kat?ld?.

K?r?m Sudak Karde?lik Park?’n?n aç?l???nda konu?an Mamak Belediye Ba?kan? Mesut Akgül; «May?s ay? sonundan itibaren ba?latt???m?z ve her hafta bir yenisini gerçekle?tirdi?imiz aç?l??lardan birini daha yapmaktan mutluyum. Aç?l???n? yapt???m?z bu park?n en büyük özelliklerinden birisi engelli dostu olmas?d?r. Park tamamen engelli vatanda?lar?m?z?n kullanabilece?i ?ekilde tasarland?. Yerel seçimlerde da??tt???m?z seçim beyannamesi beyan ettiklerimizden daha fazlas?n? Mamakl? hem?erilerimizin hizmetine sunuyoruz» dedi. K?r?m Sudak Karde?lik Park?’n?n Karde? Belediye Sudak ile kurulan dostlu?u daha da güçlendirdi?ini dile getiren Akgül yap?m? devam eden projeler hakk?nda bilgi verdi.

Karde?lik Park?’n?n aç?l???nda konu?an Sudak Belediye Ba?kan? Viladimir Nikolayeviç Serov iki belediye aras?nda imzalanan protokollerle birlikte ili?kilerin daha da geli?tirildi?ini dile getirerek; «Mamak’a her geli?imde bölgenin daha da geli?mi? oldu?unu görüyorum. Ba?kan Akgül’e karde?li?imizi geli?tiren çal??malar?ndan ötürü te?ekkür ederim» dedi.

«Aç?l??lara Yeti?mekte Zorluk Çekiyoruz»

Ak Parti hükümetiyle beraber Türkiye’nin her anlamda büyük bir de?i?im ya?ad???n? dile getiren Ak Parti Ankara Milletvekili Fatih ?ahin; «Bugün aç?l??? içini burada bulundu?umuz, Mamak Belediyesi’nin ilçemize kazand?rd??? bu park vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki Ak Belediyecilik anlay???n?n en güçlü en güzel örneklerinden bir tanesi de Mamak Belediyesi. Biz milletvekilleri olarak Mamak Belediyesi’nin aç?l??lar?na yeti?mekte zorluk çekiyoruz. Bundan dolay? sayg?de?er ba?kan?m?za, K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu’na ; Mamak’a, Ankara’ya olan katk?lar?ndan dolay? sizlerin huzurunda bir kez daha te?ekkür ediyorum» dedi.

 

Engelli Vatanda?lar?n ?kinci Adresi

Büyük bir co?kuyla gerçekle?tirilen aç?l??ta vatanda?lara dondurma da??t?ld?. K?r?m Sudak Karde?lik Park? tasar?m ?ekli ve fitness aletleriyle engelli vatanda?lar?n, sosyal ya?amda fiziksel aç?dan geli?imlerine fayda da sa?layacak.

K?r?m-Sudak karde?lik park? halk?n hizmetine aç?ld?

K?r?m-Sudak karde?lik park? halk?n hizmetine aç?ld?

K?r?m-Sudak karde?lik park? halk?n hizmetine aç?ld?

K?r?m-Sudak karde?lik park? halk?n hizmetine aç?ld?

K?r?m-Sudak karde?lik park? halk?n hizmetine aç?ld?

Ilber Vasfi Sel

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня