K?r?m Tatarlar? Hakk?ndaki Mitler

Post navigation

K?r?m Tatarlar? Hakk?ndaki Mitler

Bugün birçok siyasetçiler, eksperler ve gazeteciler K?r?m Tatar sorununu derinden anlamadan onu analiz etmeye çal??maktad?rlar. Sonuç olarak K?r?m Tatarlar?yla ilgili bir çok mit olu?arak bugünümüze ula??ld?. Bu mitler devaml? olarak kurnaz bir ?ekilde kullan?lmaktad?rlar. Özellikle KTMM yönetimine kar?? mücadele keskinle?tikçe bu spekülasyonlar daha ?iddetlenmektedirler.

 

1. Mit: Mustafa Cemilev’in öncülü?ündeki KTMM — K?r?m Tatar Halk?n?n kendisidir

K?r?m Tatar Milli Kurultay Delegesi,  K?r?m Nesli Sivil Toplum Te?kilat? Ba?kan? Ruslan BALBEKKTMM siyasi enstitü olarak 20 y?l boyunca Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov taraf?ndan yönetilmektedir. Bu süre içinde o ‘önderlerin’ etkileme arac?na dönü?üldü. Sonuç olarak bu enstitü kendi halk?na ve onun ç?karlar?na yabanc?la?t?r?ld?.

Bugün birçok eksper belirli olaylar? de?erlendirirken belirli kavramlar? tahrif etmeye çal??maktad?r. Örne?in Kas?m ay?nda yer alan KTMM yönetimine kar?? muhalefetin bir buçuk bin ki?ilik protesto eylemlerini düzenledi?inde bu olaylar KTMM’ne kar?? düzenlenen bir provokasyon olarak gösterilmeye çal???ld?. Bu gerçe?e pek uymaz. Hiç kimse Meclise kar?? sava?m?yor. Biz halk?m?z?n bir k?sm? olarak temsili enstitümüzün de bir k?sm? olmaktay?z. Biz Mustafa Cemilev ve on?n görevlilerinin politikalar?na kar??y?z. Biz K?r?m Tatar Halk?n?n KTMM yönetiminin ç?karlar?na namussuzca sömürülmesine kar??y?z.

1944’lü y?llar?n?n facias? ile ilgili duygusal tepkiler siyasal amaçlarla sömürülmemeli. Ayn? zamanda Ukrayna’n?n Stalin Rejiminin suçlar?n?n sorumlulu?unu üzerine alan eski SSCB’nin tek bir üyesi oldu?u unutulmamal?.

K?r?m Tatarlar?ndan ç?kan baz? siyasetçilerin y?k?c? faaliyetlerinin olmad??? takdirde K?r?m Tatar toplumunun bütünle?mesi ve kalk?nmas? daha h?zl? ve etkin bir ?ekilde gerçekle?tirilirdi.

2. Mit: K?r?m Tatarlar? çok fazla ?ey isteyen bir halk

Maalesef bugünümüzde Ukrayna’da K?r?m Tatarlar? her zaman hayattan tatmin olmayan, durmadan çe?itli taleplerde bulunan, kütlesel protesto eylemleriyle tehdit eden bir halk olarak alg?lanmaktad?rlar.

KTMM yönetimi tehdit ve ?antaja dayal? politikalar?n? b?rakmal?. K?r?m Tatar Halk?n?n kendi kendini yönetme enstitüleri yasal olarak meydana getirilmeli. Yasal ve aç?k olarak seçilen milli enstitülerimizin olu?turulmas? gerekti?inin alt?n? çiziyorum.

K?r?m Tatar Halk?n?n kaderini iktidar? yasad??? yöntemlerle gasp eden bir sürü ‘önder’ de?il, K?r?m Tatar Halk?n?n kendisi onun aç?k olarak seçti?i temsili organ arac?l???yla belirlemelidir.

Biz, K?r?m Tatarlar?n?n namuslu, yetenekli, konuksever, çal??kan, söze sahip olan ki?iler olarak alg?lanmalar?n? isteriz.

 

3. Mit: Rusya, K?r?m Tatarlar?n? bölmeye çal???yor

Ukrayna ile Rusya’n?n K?r?m üzerinde nüfuz mücadelesinde KTMM yönetiminin istisnai ve çok önemli cayd?r?c?l?k i?levleri konusundaki aç?klamalar belirgin siyasi spekülasyonlard?r.

Rus ?stihbarat Servisi’nin ( FSB) KTMM ve Mustafa Cemilev’e kar?? sinsi planlar? hakk?nda aç?klamalar ise seçimlerden önce kendi önemini suni olarak kabartmakla bazen siyasi amaçlarda ayn? aç?klamalarda bulunan belirli siyasi daireler taraf?ndan desteklenmek amac?yla yap?lan aç?klamalard?r.

Bugün K?r?m’da KTMM yönetimine kar?? muhalefetin bütünle?mesi gözlenmektedir.

Kurultay-Meclis enstitüsünün sistemli bunal?m? ?iddetlendikçe K?r?m Tatar Halk? içinde bu sürece kar?? koyma niyetleri artmaktad?rlar. Cemilev’in politikalar?n? protesto 21 Kas?m mitinginde somut bir ?ekil ald?. Mustafa Cemilev’in bu mitingi engellemeye çal??t??? ve onun kat?l?mc?lar?n? KTMM’ne kar?? çal??an siyasi marjinaller olarak belirltti?i bu mitingin Mustafa Cemilev’i çok fazla rahats?z etti?ine delalettir.

Fakat bir buçuk bin ki?inin kat?ld??? bu miting kendi bayra?? alt?nda K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?, Kurultay Delegelerini, Bölgesel Meclisler ve sivil toplum te?kilatlar?n?n üyelerini birle?tirmi?tir.

Daha bir kez bugün hiç kimsenin Kurultay ve Meclise kar?? sava?mad???n?n alt?n? çizmek istiyorum.

Biz, Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov’un K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesi ile ilgili Kurultay kararlar?n? yerine getirmediklerinden dolay? onlar?n K?r?m Tatar Halk?n? temsil etme hakk?ndan mahrum b?rak?lmalar?n? talep etmekteyiz.

 

K?r?m Tatar Milli Kurultay Delegesi,
K?r?m Nesli Sivil Toplum Te?kilat? Ba?kan?
Ruslan BALBEK

Kaynak: http://www.pravda.com.ua

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня