KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, s?rg?n kurbanlar?n? anma mitingini Yatsen?k\’?n alt?na sokmak niyetindedir

Post navigation

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, s?rg?n kurbanlar?n? anma mitingini Yatsen?k\’?n alt?na sokmak niyetindedir

K?r?m Tatar kar??t? Arseniy Yatsenük ba?kanl???ndaki Birle?ik Muhalefet — «Batkivsçina» ve K?r?m Tatar kar??t? Oleg Tyagnibok ba?kanl???ndaki Ukrayna Milliyetçi «Svoboda» Hareketi, «Ukrayna Kalk!» kampanyas?n? 18 May?s’ta sona erdirmek karar?ndad?rlar. Arseniy Yatsenük ve Oleg Tyagnibok, K?r?m Tatar soyk?r?m?n?n kurbanlar?n? anma mitingini Birle?ik Muhalefet yanl?s? ve Ukrayna ?ktidar? ile iktidar partisi olan Bölgeler Partisi kar??t? kitlesel bir eylem olarak alg?latmak niyetindedirler.

K?r?m Tatar kar??t? Arseniy Yatsenük ba?kanl???ndaki Birle?ik Muhalefet – «Batkivsçina» ve K?r?m Tatar kar??t? Oleg Tyagnibok ba?kanl???ndaki  Ukrayna Milliyetçi «Svoboda» Hareketi, «Ukrayna Kalk!» kampanyas?n? 18 May?s’ta sona erdirmek karar?ndad?rlarMuhalefet liderleri, Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’in görevden al?nmas?n? amaç edinen «Ukrayna Kalk!» kampanyas? çerçevesindeki kitlesel protesto eylemlerinin Ukrayna’n?n çe?itli bölgelerinde yap?laca?? tarihleri iki ay önceden belirlediler.

«Ukrayna Kalk!» kampanyas?n?n 18 May?s 2013 tarihinde Kiev’de Ukrayna geneli yürüyü? ile sona erece?i öngörülmektedir.

 

Ukrayna genelindeki muhalefet kampanyas?n? tamamlayan kitlesel Kiev mar??n?n, K?r?m Tatar Halk?n?n 18 May?s 1944 topyekün sürgünü ve soyk?r?m?n?n kurbanlar?n? anma ve milli yas günü ile ayn? tarihte yap?laca?? dikkate al?nmal?d?r.

«Batkivsçina» ba?kan? Arseniy Yatsenük: «Biz, insanlar?n bu ülkede de?i?ikliklerin yap?lmas?n? istemelerini ve Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’in görevden al?nmas? talebinde bulunmalar?n? istiyoruz. Yanukoviç’in siyasi k??? bitti — art?k muhalefetin bahar? ba?lar.»- diye söyledi.

Gözlemcilere göre, Yatsenük ve Tyagnibok yanl?s? kampanyan?n final?n?n belirtildi?i günün 18 May?s olmas?, Mustafa Cemilev’le hem ortak protesto eylemleri, hem de sürgün ve soyk?r?m kurbanlar?n? anma toplant?s? s?ras?nda çe?itli provokasyonlar?n yap?lmas? ve sivil çat??malar?n körüklenmesi konusunda belirli anla?malara var?ld???n?n sonucu olabilir.

Asl?nda Mustafa Cemilev: «Geleneksel sürgün kurbanlar?n? anma töreni o günde sadece KTMM’nin çizdi?i senaryo gere?ince yap?lacakt?r…» — diye söyleyerek, 18 May?s 2013 tarihinde sivil çat??malar?n yap?laca??n?n alt?n? çizdi.

Mustafa Cemilev: «Biz, elbette, her zaman yüksek mevkili yetkilileri davet ediyoruz, emniyet müdürlüklerini, toplum düzeninin sa?lanmas? için düzen koruma organlar?n?n mensuplar?n? davet ediyoruz. Fakat ?ktidar mensuplar? öyle bir tutuma sahip olsalar, onlar?n katk?lar? olmaks?z?n yöneteriz.» — diye söyledi.

 

K?r?m Tatarlar?n?n, Yatsenük’le Tyagnibok’un ve Cemilev’in planlar?na raz? olup olmamas? sorunu da mevcuttur.

 

Ukrayna ?ktidar?, bir avuç siyasi macerac?lara Ukrayna’da ve K?r?m’da sivil gerginli?i ve çat??malar? körüklemeye olanak verir mi?

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня