KTMM, K?r?m Tatarlar?na kar?? ter?r sald?r?lar?n? ger?ekle?tirdi

Post navigation

KTMM, K?r?m Tatarlar?na kar?? ter?r sald?r?lar?n? ger?ekle?tirdi

24 May?s’ta Körbek (?zobilnoye) köy kurulu üyeli?i için rekabet yüzünden ya?anan çat??ma kanl? bitti. Alu?ta bölgesel KTMM ba?kan? Enver Arpatl?, beysbol sopas? ile Mustafa Devletov üzerine sald?rd?. Hem birisi hem de ba?kas?, ayn? seçim bölgesinde yar??maya niyeti olan Körbek (?zobilnoye) köy kurulu üyesi adaylar?d?r.

 

24 May?s'ta Körbek (?zobilnoye) köy kurulu üyeli?i için rekabet yüzünden ya?anan çat??ma kanl? bitti. Alu?ta bölgesel KTMM ba?kan? Enver Arpatl?, beysbol sopas? ile Mustafa Devletov üzerine sald?rd?Mustafa Devletov’un bölgesel KTMM’nin onay? olmaks?z?n adayl???n? aç?klamas?, çat??maya sebep oldu. Yerel KTMM’liler, Mustafa Devletov ile «Островок» lokantas?nda görü?tüler.

 

Mustafa Devletov, lokantadaki görü?me s?ras?nda hakaret ve tehdit ya?muruna tutuldu. Bundan sonra Mustafa Devletov, kavgac? grubu b?rakmaya karar verdi ve lokantadan d??ar? ç?karak kendi arabas?na ilerledi.

 

Enver Arpatl? onun arkas?ndan ko?tu. Beysbol sopas?n?n onun eline nas?l ula?t?r?ld??? bilinmemektedir.

 

24 May?s'ta Körbek (?zobilnoye) köy kurulu üyeli?i için rekabet yüzünden ya?anan çat??ma kanl? bitti. Alu?ta bölgesel KTMM ba?kan? Enver Arpatl?, beysbol sopas? ile Mustafa Devletov üzerine sald?rd?Yerel KTMM’nin çok öfkelenmi? ba?kan?, Mustafa Devletov’un bulundu?u arac? sopayla döverek konu?man?n sona ermedi?ini anlatmaya çal??t?. Mustafa Devletov, Arpatl?’n?n imas?n? anlay?p arabadan ç?kt?ktan sonra kafas?na beysbol sopas? gibi güçlü bir argüman? elde etti.

 

Kafas?ndan yaral? Mustafa Devletov hastaneye kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?, yaralar? doktorlar taraf?ndan dikildi.

 

?imdi kolluk kuvvetlerinin, ?zobilnoye köy kurulu seçim kampanyas?na müdahil olmalar? gerekmektedir.

 

KTMM üyelerinin, görü?leri KTMM’nin «lider ve yol gösterici» görü?lerinden farkl? olan K?r?m Tatarlar?na kar?? defalarca fiziksel ?iddet uygulad?klar? bilinmektedir.

Örne?in KTMM ba?kanlar? taraf?ndan organize edilen bir sald?rgan grup, bayraklarla silâhlanarak 17 May?s 2013’de gerçekle?tirilen «Haytarma» filminin galas?na organizatörler taraf?ndan davet edilen Milli F?rka üyeleri olan Vasvi Abduraimov, Re?at Ablayev, Almir Samadinov, «Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») haftal?k gazetesinin ba? editörü Eldar Seyitbekirov, «Haytarma» filminin yap?mc?s? Lenur ?slâmov’un okul hocas? 75 ya??ndaki Adil Seyitbekirov, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Bilgi Komitesi Ba?kan Yard?mc?s? Ayder Emirov ve «K?r?m Yurt» sivil toplum örgütü ba?kan? Rustem Emirov üzerlerine KTMM yönetimi taraf?ndan sald?rt?lmaya çal???ld?.

 

KTMM ba?kan yard?mc?s? Ahtem Çiygöz ba?kanl???ndaki söz konusu grup, Milli F?rka temsilcileriyle kavgaya giri?ti. Sald?rganlar, Sovyet Kamplar?n?n son mahpusu olan Milli F?rka Yürütme Komitesi Ba?kan? Re?at Ablayev'i kafas?ndan yaralad?larKTMM ba?kan yard?mc?s? Ahtem Çiygöz ba?kanl???ndaki söz konusu grup, Milli F?rka temsilcileriyle kavgaya giri?ti. Sald?rganlar, Sovyet Kamplar?n?n son mahpusu olan Milli F?rka Yürütme Komitesi Ba?kan? Re?at Ablayev’i kafas?ndan yaralad?lar.

Cemilev-Çubarov ba?kanl???ndaki KTMM taraf?ndan muhaliflere kar?? fiziksel ?iddet uygulamalar?n?n h?zla ço?alt?lmas?, totaliter ve terör yöntemlerinin aç?kça kullan?ld???na delâlettir.

Terör, insanl?k d??? sosyal kontrol yöntemlerinden biri olarak bilinmektedir. Hitler, Stalin, Pol-Pot, Pinochet ve di?er ac?mas?z diktatörlerin totalitarizmi de, birisinin tek bir «hakikat ta??y?c?s?» hakk?n? ba?ta yumrukla ve beysbol sopas?yla, sonra ise tanklar ve makineli tüfeklerle kazanmaya çal??mas?yla ba?lad?.

K?r?m Tatar milli zihniyetine, ?slâm dinine, K?r?m Tatar Milli Hareketi’ne hiç özgü olmayan ?iddet ve terör yöntemleri, KTMM ba?kanlar?nca geli?tirilmeye çal???lmaktad?rlar.

 

Ukrayna ?ktidar?, Avrupa-Amerikan «demokratikle?tiricileri» taraf?ndan aktif olarak desteklenen KTMM ba?kanlar?n?n öncülü?ündeki terörist grubunun, K?r?m’da Libya-Suriye senaryosunun gerçekle?tirilmesine çal??mas?na raz? olacak m??

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня