Millet Hainleri Partisine Destek Vermek Ay?pt?r

Post navigation

Millet Hainleri Partisine Destek Vermek Ay?pt?r

Stalin’in 2. Dünya Sava?? zaferi K?r?m Tatarlar?n?n sürgünü ile ödenmi?tir.


Sovyetler Birli?i’ne Lend-Lease kontrat? gere?ince 11 milyar dolardan fazla Amerikan yard?m? K?r?m’?n topraklar?nda Yahudi Cumhuriyeti’ni kurma amaс?na yönelik «K?r?m California’s?» projesini gerçekle?tirmeyi planlayan ABD’deki Yahudi lobisi («Joint» örgütü) taraf?ndan sa?lanm??t?r. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi için K?r?m’da etnik temizlik siyasetinin uygulanmas? veya K?r?m’?n temel halk? K?r?m Tatarlar?n?n K?r?m’da yok edilmesi gerekiyordu.

Millet Hainleri Partisine Destek Vermek Ay?pt?r

ABD’nin atom proje yöneticisi Oppenheimer, Stalin ve «Joint» aras?ndaki anla?maya göre Sovyet istihbarat?na ABD’nin atom bombas?n?n çizimlerini verdi. «K?r?m Tatarlar?n?n ihaneti» mitine gelince ise, K?r?m Tatarlar?n?n nüfusu içinde i?birlikçilerin oran? Ruslar, Ukraynal?lar ve Belaruslar?n nüfuslar? içinde i?birlikçilerin oranlar? ile kar??la?t?r?ld???nda çok dü?ük veya ihmal edilebilir düzeydedir.

 

Örne?in, 150.000 etnik Yahudi Wehrmacht’?n, hava kuvvetleri Luftwaffe’nin sava?ç?lar? olarak sava?a kat?lm??lar. Ayn? zamanda silahl? Yahudi gruplar?n?n Filistin’de ?ngiliz asker ve subaylar?n? öldürmelerinden, merkezi ve idari ofisleri patlamalar?ndan dolay? Londra’y? bombalayan ve ABD ile ?ngiltere’nin SSCB’ne gönderdi?i yard?m konvoylar?n? bat?ran Hitler’e fiilen yard?mda bulundu?u ortadad?r.

 

K?r?m Tatar Halk?n?n ya?ad??? sürgün ve soyk?r?m?n sorumlulu?u Stalin ile birlikte ABD, ?ngiltere, Dünya Siyonist Örgütü ve «Joint» örgütünün üzerindedir.

 

Sözde «K?r?m Tatar eliti» hibe deste?inden mahrum kalmak istememesinden dolay? K?r?m Tatar Halk?n?n soyk?r?m?n?n ve özerklik ?eklindeki devletinin ortadan kald?r?lmas?n?n gerçek sebeplerini aç??a ç?karmaya çal??m?yordur. Böylece «ihanet miti» ya?at?lmaya çal???l?yor.

Zengin bir cahilin (K?r?m Parlamentosu «Kurultay-Ruh» Fraksiyonu milletvekili Enver Abduraimov söz konusudur) ait oldu?u halk?n tradejisini yanl?? de?erlendirmesinin suçlusu yal?n?z o de?il de, cahil K?r?m Tatar ö?retmenleri, hain K?r?m Tatar politikac?lar?, yirmi dokuz harflik sözde ayd?nlar suçludurlar.

 

K?r?m Tatar Halk?n?n «Kurultay-KTMM» isimli h?rs?z, hain kli?inin varl???na tahammül etmesi utanç vericidir! Sözde «K?r?m Tatar ayd?nlar?»n?n söz konusu h?rs?z ve hainleri onurland?rmas? çok ay?pt?r! H?rs?zlar ve doland?r?c?lar partisine oy deste?inde bulunmak çok ay?pt?r!

Nardugan ?BRAG?M

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня