Milli F?rka: ?ok daha fazlas? yap?labilirdi

Post navigation

Milli F?rka: ?ok daha fazlas? yap?labilirdi

Halk Partisi Milli F?rka Kurulu Ba?kan? Vasvi AbduraimovHalk Partisi Milli F?rka Kurulu Ba?kan? Vasvi Abduraimov, «Россия сегодня» («Rusya Bugün») radyosunun canl? yay?n konu?u olarak K?r?m’daki durumla ilgili konu?tu.

 

Ona göre «K?r?m yönetiminin üstlerine dü?en vazifelerinin büyüklü?ünü hala kavrayamad??? ortadad?r».


Vasvi Abduraimov’un belirtti?i gibi K?r?m Tatar sorununa gelince «Bugün yap?lanlardan çok daha fazlas? yap?labilirdi. ?imdiye kadar ortada etkisizlik ve profesyonellerin eksikli?i vard?r».

Program sunucusu konu?a destek vermekle birlikte yetkililerin eylemsizli?iyle ilgili ?unlar? da ekledi: «Kendi ba??na dü?ünme, gereklerini önerme ve yerine getirme sürekli ö?renmeyi gerektiriyor.»

Milli F?rka lideri: «K?r?m Tatarlar?, Rusya halklar?n?n ailesine lay?k üye olmaya haz?rd?rlar, ancak kar??l?kl? olarak haz?r olmal? ve birbirlerine do?ru ad?mlar atmal?d?r. » — diye söyledi.

Vasvi Abduraimov, Rusya’n?n kaderi ile ilgili konu?urken «onun mutlaka d?? etkenlere az ba??ml? olmakla birlikte kendi kendine yeterli bir devlet olaca??n? belirtti».

Kaynak: http://an-crimea.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня