Mustafa Cemilev\’in patronu Arseniy Yatsen?k, K?r?m Tatar kar??t?d?r

Post navigation

Mustafa Cemilev\’in patronu Arseniy Yatsen?k, K?r?m Tatar kar??t?d?r

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, 2012 Ukrayna parlamento seçimlerinin arifesinde Birle?ik Muhalefet — «Batkivsçina»‘n?n önderi Arseniy Yatsenük ile bir ortakl?k antla?mas? imzalad?.

 

Mustafa Cemilev'in patronu Arseniy Yatsenük, K?r?m Tatar kar??t?d?rSöz konusu antla?ma gere?ince Mustafa Cemilev «Batkivsçina»n?n aday listesinin milletvekili seçilmesini sa?layan bölümüne dahil edildi ve bunun sonucu olarak Ukrayna Yüksek Radas? Milletvekili oldu.

 

K?r?m Tatarlar? bu ittifaktan ne elde ettiler?

 

Mustafa Cemilev’in siyasi orta?? Arseniy Yatsenük’ün K?r?m Tatarlar?na kar?? konu?malar?ndan dolay? bu siyasi ortakl???n özüne ve sorulan sorunun cevab?na ula??labilir.

 

Arseniy Yatsenük dedi:

 

 

«Ben K?r?m Tatarlar?yla ilgili tutumumu anlataca??m. Onlar?n Ruslardan veya Ukraynal?lardan ne fark? var? Onlar?n Müslüman oldu?undan dolay? hangi üstünlükleri var?

 

Onlar ayn? insanlard?r. Onlar ba?kalar?n?n topra??n? i?gal etme hakk?na sahip de?ildirler. Onlar böyle yapsalar, ba?kas?n?n hakk?n? ihlal ederler. Onlar ba?kas?n?n hakk?n? yeseler, yapt?klar?ndan dolay? cezaland?r?lmal?d?rlar.

 

Bunun neyle sonuçlanabilmesini anlar?m. Bunun durumu körükleyerek Ukrayna’da daha önce hiç görülmeyen terorizme neden olu?turabilece?i ortadad?r. Siyasetimiz böyle olmal? ki, bizim çok sert bir ?ekilde herkesi kendi yerine oturtmam?z laz?md?r. Bu süreçte zorluklar ya?ayabiliriz. Derine gitmek istemiyorum. Fakat bu sorun sadece siyasi bir diyalog veya kuçakla?ma yöntemiyle çözülemez.

 

Ya Ukrayna’n?n merkezi iktidar? kendi varl???n? ve gücünü gösterir, ya da K?r?m yava? yava? ayr?larak yaln?zca Rusya’ya ba?lanmaya çal???lmaz. Türkiye’yi unutmayal?m. Türkiye’nin bir haritas?n? sat?n al?n. K?r?m’?n Tirkiye ile ayn? renge boyaland???n? görürsünüz. Bugüne kadar böyle haritalar var.»

Birle?ik Muhalefetin önderi Yatsenük’ün K?r?m Tatar kar??t? olmas?na ra?men Mustafa Cemilev onunla ittifak kurmu?tur.

 

 

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня