Mustafa Cemilev bir palya?oya d?n??t?

Post navigation

Mustafa Cemilev bir palya?oya d?n??t?

Saçlar? oldukça a?aran Mustafa Cemilev’in kendi ba??n? ?ehitlik halesine saklamaya çal??t??? ba?ka türlü nas?l anla??labilir. Cemilev’in, baz? kimselerce verilen finans deste?inin kar??l???n? böyle vermek zorunda kalma ihtimali çok yüksektir. Bu ba?lamda onun hakk?nda nelerin dü?ünüldü?ü ve nelerin hissedildi?i önemli de?il.

Mustafa Cemilev bir palyaçoya dönü?tü

Cemilev’in medyay? kullanarak «kanl? Putin rejimi»ni ve «K?r?m’?n ilhak?»n? k?namay? ve ay?plamay? amaç edindi?i izlenimi edinilmektedir.

Cemilev’e yak?n olanalar, onun söylediklerinin gerçe?e uymama konusunda bilgili olmal?d?rlar. Fakat onlar?n bilip bilmemeleri Cemilev için hiçbir önem ta??m?yor.

Onun dinleyicisi uzakta, muhtemelen okyanusun ötesinde. Orada o gerçek söyleyicisi olarak tan?t?l?r, dinlenir ve alk??lan?r. Sonra ise yeni yapt?r?m kararlar? al?nacakt?r.

Cemilev’e göre K?r?m Tatarlar? gene de bask?ya tabi tutuluyorlar. O, yeni sürgüne haz?rl?klar yap?ld???n? söylüyor. Deh?et, deh?et, deh?et..!

K?r?m Tatarlar?n?n yeni iktidara kar?? direnmeleri için elinden geleni yap?l?yor ve yapmac?k bahaneler aranmaya çal???l?yor. Onlar?n engel olmaya al??t?r?lmas? önemli.

Bugün palyaçonun daha bir gösterisi sunuldu. Cemilev, K?r?m’dan Kiev’e giderken kimli?i bilinmeyen bir kimseden 5 y?l boyunca ona K?r?m’a girmesini yasaklayan ka??t parças?n? ald?ym??.

Çok ilginç bir hediye. Bu konu da önceden dü?ünülüp ta??n?lmal?yd?.

Aç?klamalar, yorumlar, yeni talimatlar? almak için Biden ile görü?me, gene aç?klamalar ve yorumlar. Federal Göç Servisi’nden Cemilev’in Rusya Federasyonu’na giri?ini k?s?tlayan herhangi bir belgelein yoklu?unu belirten resmi cevab?n ak?ama yak?n saatlerde an?lmas? için herkesçe çabaland?. Federal Göç Servisi’nin Çin mal? olan yaz?c?da bas?lan ka??tlardan sorumlu olmad??? belirtildi.

Tabii ki kötü bir çökelti kald?. Bunun için Cemilev’in kat?ld??? provokasyon yap?ld?. Cemilev, bu ka??t parças?n?n hiçbir yasal kuvvete sahip olmad???ndan haberdarken ma?dur rolünü gerekti?i gibi oynad?.

?lerde Mustafa Cemilev’in kat?laca?? hangi tiyatro oyunu gösterime sunulacakm???

Mustafa Cemilev bir palyaçoya dönü?tü

Kaynak: http://www.business-ru.com

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня